Ny sökning
NA0160

Jordbrukspolitik och internationell handel

Andra kursvärderingar för NA0160

Läsåret 2021/2022

Jordbrukspolitik och internationell handel (NA0160-20122) 2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Jordbrukspolitik och internationell handel (NA0160-M2122) 2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Jordbrukspolitik och internationell handel (NA0160-20119) 2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Jordbrukspolitik och internationell handel (NA0160-20084) 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Jordbrukspolitik och internationell handel (NA0160-20147) 2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Jordbrukspolitik och internationell handel (NA0160-20041) 2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Jordbrukspolitik och internationell handel (NA0160-20031) 2016-11-01 - 2017-01-15

Läsåret 2015/2016

Jordbrukspolitik och internationell handel (NA0160-20023) 2015-10-31 - 2016-01-17

Läsåret 2014/2015

Jordbrukspolitik och internationell handel (NA0160-20036) 2014-11-10 - 2015-01-18

Läsåret 2013/2014

Jordbrukspolitik och internationell handel (NA0160-20017) 2013-11-11 - 2014-01-19

NA0160 Jordbrukspolitik och internationell handel, 7,5 Hp

Agricultural Policy and International Trade

Kursplan fastställd

2012-10-03

Ämnen

Lantbruksvetenskap Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp nationalekonomi.
Engelska B.

Mål

Målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om principer, ekonomiska konsekvenser och institutionella relationer i svensk och internationell jordbrukspolitik och livsmedelshandel.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- beskriva de internationella förutsättningarna för internationell handel med livsmedel,
- förklara de viktigaste principerna för den institutionella situationen bakom jordbrukspolitiken i EU och Sverige,
- förklara de grundläggande förutsättningarna för den internationella handelsteorin (komparativa fördelar, Hecksher-Ohlin teoremet, villkor för handel etc),
- använda ekonomisk teori för att bedöma de ekonomiska effekterna av jordbruks- och handelspolitik,
- förklara hur och varför internationell handel med livsmedelsprodukter fungerar som det gör och beskriva några rimliga förändringar i denna handel.

Innehåll

- Avancerad handelsteori
- Beskrivning och analys av jordbrukspolitiken i Sverige, Europa och resten av världen
- Beskrivning och analys av den internationella handeln med livsmedel

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Tentamen, projektrapport, övningar och deltagande i obligatoriska moment.

För godkänd kurs krävs:
Godkänd tentamen, godkänd projektrapport, godkända övningar och aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Utbildningsutskottet för ekonomi, miljö och teknik
Ersätter: NA0151
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Ekonomi - kandidatprogram Agronomprogrammet - ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Nivå: Grundnivå
Ämne: Lantbruksvetenskap Nationalekonomi
Kurskod: NA0160 Anmälningskod: SLU-20087 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 50%