Ny sökning
NA0165

Naturresurs- och miljöekonomi

Vilken nivå ska vi ha på en miljöavgift för att uppnå ett visst miljömål till lägsta kostnad? Hur ska kombinationen av kostsamma åtgärder i olika länder se ut för att ett internationellt samarbete ska komma till stånd? Hur mycket fisk är det bäst att ta ut från ett bestånd utan att äventyra dess överlevnad? Vad är värdet på ett renare Östersjön? Hur ser samband mellan befolkning, ekonomisk tillväxt och miljö ut? I vilken grad kan staten eller annan myndighet ändra äganderätter i syfte att förbättra miljön? Nationalekonomiska metoder för att besvara dessa och liknande frågeställningar studeras under kursen.

Information från kursledaren

A warm welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences and the course Natural Resource and Environmental Economics!

Below, you will find general information about the student account, registration for the course and other practical information.

The student account

You will need your student account to access e.g. your e-mail, Ladok and Canvas. For information regarding how to create your student account, follow this link: https://student.slu.se/en/study-support/it-support/support/new-student---start/

Registration for the course

Self-registration for the course is done in Ladok between 2022-10-18 and 2022-11-01. Remember that you must be admitted and registered in Ladok to be able take the course. Having access to Canvas does not mean you are registered in the course and without registration, you are risking losing your place in the course. If you have been admitted to the course with conditions, you need to send your credit list to the course leader who will review it and decide if you can register. Do this as soon as possible as reviewing credits may take a few days due to the course start.

Educational support

If you are entitled extra educational support, please inform the course leader at the start of the course so that special arrangements can be made.

For educational support for an exam, see instructions in the exam registration in Ladok Student. You need to register for alternative exam arrangements no later than 15 workings days prior to the examination day. More information here: https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/.

Discontinuation of a course

If you want to discontinue the course, you should immediately notify the educational administrators at econ-edu@slu.se, who in turn will inform the course leader and register a non-completion of the course in Ladok after your approval. You are also able to register an early non-completion of the course (within three weeks after course start) in Ladok yourself.

Exams

You need to register for exams in Ladok. The registration closes 10 workings days prior to the exam. You can find your anonymity code in Ladok Student. It's not possible to register for the exam after the deadline has passed.

On Wednesdays between 12:30-14:30 we have an exam hand out at the department (Ulls hus, 4th floor). Please remember to bring your ID-card.

-

Do not hesitate to contact us at econ-edu@slu.se if you have any questions!

Kind regards,

The educational administrators

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för NA0165

Läsåret 2021/2022

Naturresurs- och miljöekonomi (NA0165-20123)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Naturresurs- och miljöekonomi (NA0165-M2123)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Naturresurs- och miljöekonomi (NA0165-20120)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Naturresurs- och miljöekonomi (NA0165-20085)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Naturresurs- och miljöekonomi (NA0165-20133)

2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Naturresurs- och miljöekonomi (NA0165-20042)

2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Naturresurs- och miljöekonomi (NA0165-20034)

2016-11-01 - 2017-01-15

Läsåret 2015/2016

Naturresurs- och miljöekonomi (NA0165-20024)

2015-10-31 - 2016-01-17

Läsåret 2014/2015

Naturresurs- och miljöekonomi (NA0165-20043)

2014-11-10 - 2015-01-18

Läsåret 2013/2014

Naturresurs- och miljöekonomi (NA0165-20015)

2013-11-11 - 2014-01-19

Kursplan

NA0165 Naturresurs- och miljöekonomi, 7,5 Hp

Natural Resource and Environmental Economics

Ämnen

Miljövetenskap Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp nationalekonomi.

Engelska B

Mål

Kursens mål är att ge djupare kunskap i nationalekonomi, isynnerhet inom området miljö- och naturresursekonomi.Efter framgångsrikt avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för marknadsekonomins möjligheter och begränsningar när det gäller att lösa miljöproblem och förvalta naturresurser,

- redogöra för begreppet kostnadseffektivitet,

- bedöma användbarheten av olika miljöpolitiska styrmedel i olika situationer,

- förklara olika metoder för att värdera miljöförändringar,

- analysera förutsättningarna för att med hjälp av frivilliga överenskommelser lösa t.ex. internationella miljöproblem,

- förklara beslut om förvaltning av naturresurser baserat på ekonomisk teori,

- använda ekonomisk teori på aktuella miljöproblem på lokal, regional eller global nivå.

Innehåll

- Beskrivning av olika miljöproblem och ekonomiska förklaringar till att de uppstår

- Beskrivning av olika miljöpolitiska styrmedel

- Analys av styrkor och svagheter hos olika miljöpolitiska styrmedel i olika situationer

- Värdering av miljövaror som inte har något marknadspris

- Strategiskt beteende i samband med internationella miljöproblem

- Långsiktig förvaltning av naturresurser

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Tentamen, projektrapport, övningar och deltagande i obligatoriska moment.

Godkänd tentamen, godkänd projektrapport, godkända övningar samt aktivt deltagande på obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: UU för ekonomi, miljö och teknik
Ersätter: NA0150

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Miljövetenskap Nationalekonomi
Kurskod: NA0165 Anmälningskod: SLU-20088 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 50%