Ny sökning
NA0165

Naturresurs- och miljöekonomi

Vilken nivå ska vi ha på en miljöavgift för att uppnå ett visst miljömål till lägsta kostnad? Hur ska kombinationen av kostsamma åtgärder i olika länder se ut för att ett internationellt samarbete ska komma till stånd? Hur mycket fisk är det bäst att ta ut från ett bestånd utan att äventyra dess överlevnad? Vad är värdet på ett renare Östersjön? Hur ser samband mellan befolkning, ekonomisk tillväxt och miljö ut? I vilken grad kan staten eller annan myndighet ändra äganderätter i syfte att förbättra miljön? Nationalekonomiska metoder för att besvara dessa och liknande frågeställningar studeras under kursen.
2020-10-08
Welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences
Here you find important information that will be useful before arriving to Sweden and while you are a student. https://student.slu.se/en/studies/new-student/check-list/ • You need to have a student account in order to access Ladok Student at SLU and to sign up for exams. • You must be admitted and registered to attend the course. Unregistered students may NOT stay on the premises, for reasons of insurance. • You have to register yourself via Ladok Student. The self-registration is open 5 workdays before the start of the course and 3 days after. If you have been admitted to the course with conditions, you cannot register online and must contact the course leader who decides if you can still register. Only registered students can participate in the course and have access to, for example, Canvas. • If you want to receive text messages with updates for the course, for example in case of cancelled lectures or room changes, please check that the correct mobile number is in Ladok Student. • During the second week of the course there will be a mandatory control of attendance. If you don´t participate in the control you risk losing your place on the course. • If you need special support, please inform the course leader at the start of the course, so that special arrangements can be made for example at the examination. Certificates from Nais shall be displayed every time. https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/ • If you cancel the course, you should immediately notify the course leader via email, who in turn informs the educational administration to register a course break in Ladok. • You are automatically registered for the ordinary exams in Ladok Student. You can find your anonymous code in Ladok Student. Please note that you still have to register yourself for the re-exam in Ladok Student. This applies only to exams and re-exams within the department of economics. • For corrected exams – contact ekon-adm@slu.se If you have any questions, please contact the administration by emailing ekon-adm@slu.se

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

Andra kursvärderingar för NA0165

Läsåret 2019/2020

Naturresurs- och miljöekonomi (NA0165-20120), Uppsala 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Naturresurs- och miljöekonomi (NA0165-20120), Uppsala 2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Naturresurs- och miljöekonomi (NA0165-20120), Uppsala 2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Naturresurs- och miljöekonomi (NA0165-20120), Uppsala 2016-11-01 - 2017-01-15

Läsåret 2015/2016

Naturresurs- och miljöekonomi (NA0165-20120), Uppsala 2015-10-31 - 2016-01-17

Läsåret 2014/2015

Naturresurs- och miljöekonomi (NA0165-20120), Uppsala 2014-11-10 - 2015-01-18

Läsåret 2013/2014

Naturresurs- och miljöekonomi (NA0165-20120), Uppsala 2013-11-11 - 2014-01-19

NA0165 Naturresurs- och miljöekonomi, 7,5 Hp

Natural Resource and Environmental Economics

Kursplan fastställd

2012-10-03

Ämnen

Miljövetenskap Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp nationalekonomi.
Engelska B

Mål

Kursens mål är att ge djupare kunskap i nationalekonomi, isynnerhet inom området miljö- och naturresursekonomi.

Efter framgångsrikt avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för marknadsekonomins möjligheter och begränsningar när det gäller att lösa miljöproblem och förvalta naturresurser,
- redogöra för begreppet kostnadseffektivitet,
- bedöma användbarheten av olika miljöpolitiska styrmedel i olika situationer,
- förklara olika metoder för att värdera miljöförändringar,
- analysera förutsättningarna för att med hjälp av frivilliga överenskommelser lösa t.ex. internationella miljöproblem,
- förklara beslut om förvaltning av naturresurser baserat på ekonomisk teori,
- använda ekonomisk teori på aktuella miljöproblem på lokal, regional eller global nivå.

Innehåll

- Beskrivning av olika miljöproblem och ekonomiska förklaringar till att de uppstår
- Beskrivning av olika miljöpolitiska styrmedel
- Analys av styrkor och svagheter hos olika miljöpolitiska styrmedel i olika situationer
- Värdering av miljövaror som inte har något marknadspris
- Strategiskt beteende i samband med internationella miljöproblem
- Långsiktig förvaltning av naturresurser

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Tentamen, projektrapport, övningar och deltagande i obligatoriska moment.
Godkänd tentamen, godkänd projektrapport, godkända övningar samt aktivt deltagande på obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Utbildningsutskottet för ekonomi, miljö och teknik
Ersätter: NA0150
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Natural Resource and Environmental Economics, 4th ed, 2011
Författare: Perman, R., Y. Ma, M. Common, D. Maddison, J.McGilvray
ISBN: ISBN10: 0321417534, ISBN13: 9780321417534

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Ekonomi - kandidatprogram Agronomprogrammet - ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Miljövetenskap Nationalekonomi
Kurskod: NA0165 Anmälningskod: SLU-20120 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 50%