Ny sökning
NA0165

Naturresurs- och miljöekonomi

Vilken nivå ska vi ha på en miljöavgift för att uppnå ett visst miljömål till lägsta kostnad? Hur ska kombinationen av kostsamma åtgärder i olika länder se ut för att ett internationellt samarbete ska komma till stånd? Hur mycket fisk är det bäst att ta ut från ett bestånd utan att äventyra dess överlevnad? Vad är värdet på ett renare Östersjön? Hur ser samband mellan befolkning, ekonomisk tillväxt och miljö ut? I vilken grad kan staten eller annan myndighet ändra äganderätter i syfte att förbättra miljön? Nationalekonomiska metoder för att besvara dessa och liknande frågeställningar studeras under kursen.

A warm welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences and the course Natural Resource and Environmental Economics!

Below, you will find general information about the student account, registration for the course and other practical information.

The student account
You will need your student account to access e.g. your e-mail, Ladok and Canvas. For information regarding how to create your student account, see here: https://student.slu.se/en/study-support/it-support/support/new-student---start/

Registration for the course
Self-registration for the course is done in Ladok between 2021-10-18 and 2021-11-02. Remember that you must be admitted and registered to take the course.

If you have been admitted to the course with conditions, you need to send your credit list to the course leader who will review it and decide if you can register. Do this as soon as possible as reviewing credits may take a few days due to the course start.

Educational support

If you are entitled extra educational support, please inform the course leader at the start of the course so that special arrangements can be made. For educational support for an exam, see instructions in the exam registration in Ladok Student. You need to register for alternative exam arrangements no later than 15 workings days prior to the examination. More information here: https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/.

Discontinuation of a course

If you want to discontinue the course, you should immediately notify the educational administrators at econ-edu@slu.se, who in turn will inform the course leader and register a non-completion of the course in Ladok after your approval. You are also able to register an early non-completion of the course (within three weeks after course start) in Ladok yourself.

Exams
You will automatically be registered for the first exam of the course in Ladok Student. You can find your anonymity code in Ladok Student. Please note that you still have to register yourself for the re-exam in Ladok Student. This applies only to exams and re-exams within the Department of Economics.

Corrected exams can usually be collected Wednesdays at 12.30 - 14.30 in room D416 or D417 in Ulls Hus. Due to Covid, it is best to contact econ-edu@slu.se to get help with collecting your exam.

Do not hesitate to contact us at econ-edu@slu.se if you have any questions!

Kind regards
The administration

---

2021-09-02

COVID19 information

Following SLU's current policies, we expect to meet in person at least one time per week and the rest of the lectures will be online at specified times (no recordings). However, things may change rapidly and all clases could be online if needed. I will follow the university guidelines and any degree of freedom will be used conservatively (i.e., toward more distancing).

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-01-09 och 2022-01-30

Andra kursvärderingar för NA0165

Läsåret 2021/2022

Naturresurs- och miljöekonomi (NA0165-M2123) 2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Naturresurs- och miljöekonomi (NA0165-20120) 2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Naturresurs- och miljöekonomi (NA0165-20085) 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Naturresurs- och miljöekonomi (NA0165-20133) 2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Naturresurs- och miljöekonomi (NA0165-20042) 2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Naturresurs- och miljöekonomi (NA0165-20034) 2016-11-01 - 2017-01-15

Läsåret 2015/2016

Naturresurs- och miljöekonomi (NA0165-20024) 2015-10-31 - 2016-01-17

Läsåret 2014/2015

Naturresurs- och miljöekonomi (NA0165-20043) 2014-11-10 - 2015-01-18

Läsåret 2013/2014

Naturresurs- och miljöekonomi (NA0165-20015) 2013-11-11 - 2014-01-19

NA0165 Naturresurs- och miljöekonomi, 7,5 Hp

Natural Resource and Environmental Economics

Kursplan fastställd

2012-10-03

Ämnen

Miljövetenskap Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp nationalekonomi.
Engelska B

Mål

Kursens mål är att ge djupare kunskap i nationalekonomi, isynnerhet inom området miljö- och naturresursekonomi.

Efter framgångsrikt avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för marknadsekonomins möjligheter och begränsningar när det gäller att lösa miljöproblem och förvalta naturresurser,
- redogöra för begreppet kostnadseffektivitet,
- bedöma användbarheten av olika miljöpolitiska styrmedel i olika situationer,
- förklara olika metoder för att värdera miljöförändringar,
- analysera förutsättningarna för att med hjälp av frivilliga överenskommelser lösa t.ex. internationella miljöproblem,
- förklara beslut om förvaltning av naturresurser baserat på ekonomisk teori,
- använda ekonomisk teori på aktuella miljöproblem på lokal, regional eller global nivå.

Innehåll

- Beskrivning av olika miljöproblem och ekonomiska förklaringar till att de uppstår
- Beskrivning av olika miljöpolitiska styrmedel
- Analys av styrkor och svagheter hos olika miljöpolitiska styrmedel i olika situationer
- Värdering av miljövaror som inte har något marknadspris
- Strategiskt beteende i samband med internationella miljöproblem
- Långsiktig förvaltning av naturresurser

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Tentamen, projektrapport, övningar och deltagande i obligatoriska moment.
Godkänd tentamen, godkänd projektrapport, godkända övningar samt aktivt deltagande på obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Utbildningsutskottet för ekonomi, miljö och teknik
Ersätter: NA0150
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Natural Resource and Environmental Economics, 4th ed, 2011
Författare: Perman, R., Y. Ma, M. Common, D. Maddison, J.McGilvray
ISBN: ISBN10: 0321417534, ISBN13: 9780321417534

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Ekonomi - kandidatprogram Agronomprogrammet - ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Miljövetenskap Nationalekonomi
Kurskod: NA0165 Anmälningskod: SLU-20123 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 50%