Ny sökning
NA0167

Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling

Andra kursvärderingar för NA0167

Läsåret 2021/2022

Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling (NA0167-20124) 2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling (NA0167-M2124) 2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling (NA0167-20109) 2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling (NA0167-20086) 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling (NA0167-20143) 2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling (NA0167-20043) 2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling (NA0167-20035) 2016-11-01 - 2017-01-15

Läsåret 2015/2016

Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling (NA0167-20009) 2015-10-31 - 2016-01-17

Läsåret 2014/2015

Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling (NA0167-20047) 2014-11-10 - 2015-01-18

Läsåret 2013/2014

Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling (NA0167-20026) 2013-11-11 - 2014-01-19

NA0167 Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling, 7,5 Hp

Economic Growth and Sustainable Development

Kursplan fastställd

2013-09-12

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande Engelska B.
Kunskaper motsvarande 180 hp på grundnivå, varav 90 hp i nationalekonomi. Dessutom krävs 30 hp i nationalekonomi på avancerad nivå, eller motsvarande.

Mål

Syftet med kursen är att ge teoretisk och empirisk kunskap om ekonomisk tillväxt, och att tillämpa denna kunskap på förståelsen av hållbar utveckling.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- redogöra för grunderna i teorin om ekonomisk tillväxt,
- kritiskt granska alternativa teorier angående sambandet mellan ekonomisk tillväxt och användning av naturresurser,
- redogöra för historiska trender i ekonomisk tillväxt, utsläpp av föroreningar, samt användning av naturresurser,
- analysera samspelet mellan tillväxt, förorening, och förbrukning av naturresurser.

Innehåll

- Tillväxtmodeller: Solow; Endogen tillväxt
- Tillväxt och resurser: Dasgupta / Heal / Solow / Stiglitz-modellen
- Datainsamling och analys: Resursmarknader, föroreningar, och tillväxt
- Riktad teknisk förändring, tillväxt, och efterfrågan för naturresurser
- Teknologisk förändring, tillväxt och rebound-effekten

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen, godkänt projektarbete och godkända övningsuppgifter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

En rekommendation är att studenten inför kursstart har minst 7,5 hp makroekonomisk teori på avancerad nivå.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Utbildningsutskottet för ekonomi, miljö och teknik
Ersätter: NA0115
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Agronomprogrammet - ekonomi Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0167 Anmälningskod: SLU-20092 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 50%