Ny sökning
NA0168

Förvaltning av Biologiska Resurser

Information från kursledaren

A warm welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences and the course Management of Biological Resources!

Below, you will find general information about the student account, registration for the course and other practical information.

The student account

You will need your student account to access e.g. your e-mail, Ladok and Canvas. For information regarding how to create your student account, follow this link: https://student.slu.se/en/study-support/it-support/support/new-student---start/

Registration for the course

Self-registration for the course is done in Ladok between 2022-10-18 and 2022-11-01. Remember that you must be admitted and registered in Ladok to be able take the course. Having access to Canvas does not mean you are registered in the course and without registration, you are risking losing your place in the course. If you have been admitted to the course with conditions, you need to send your credit list to the course leader who will review it and decide if you can register. Do this as soon as possible as reviewing credits may take a few days due to the course start.

Educational support

If you are entitled extra educational support, please inform the course leader at the start of the course so that special arrangements can be made.

For educational support for an exam, see instructions in the exam registration in Ladok Student. You need to register for alternative exam arrangements no later than 15 workings days prior to the examination day. More information here: https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/.

Discontinuation of a course

If you want to discontinue the course, you should immediately notify the educational administrators at econ-edu@slu.se, who in turn will inform the course leader and register a non-completion of the course in Ladok after your approval. You are also able to register an early non-completion of the course (within three weeks after course start) in Ladok yourself.

Exams

You need to register for exams in Ladok. The registration closes 10 workings days prior to the exam. You can find your anonymity code in Ladok Student. It's not possible to register for the exam after the deadline has passed.

On Wednesdays between 12:30-14:30 we have an exam hand out at the department (Ulls hus, 4th floor). Please remember to bring your ID-card.

-

Do not hesitate to contact us at econ-edu@slu.se if you have any questions!

Kind regards,

The educational administrators

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för NA0168

Läsåret 2021/2022

Förvaltning av Biologiska Resurser (NA0168-20125)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Förvaltning av Biologiska Resurser (NA0168-M2125)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Förvaltning av Biologiska Resurser (NA0168-20110)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Förvaltning av Biologiska Resurser (NA0168-20087)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Förvaltning av Biologiska Resurser (NA0168-20144)

2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Förvaltning av Biologiska Resurser (NA0168-20044)

2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Förvaltning av Biologiska Resurser (NA0168-20036)

2016-11-01 - 2017-01-15

Läsåret 2015/2016

Förvaltning av Biologiska Resurser (NA0168-20007)

2015-10-31 - 2016-01-17

Läsåret 2014/2015

Förvaltning av Biologiska Resurser (NA0168-20038)

2014-11-10 - 2015-01-18

Kursplan

NA0168 Förvaltning av Biologiska Resurser, 7,5 Hp

Management of Biological Resources

Ämnen

Miljövetenskap Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande Engelska B.

Kunskaper motsvarande 180 hp varav 90 hp i nationalekonomi.

Mål

Kursens mål är att ge djupare kunskap i ekonomisk analys av biologiska resurser och deras förvaltning. Kursen ger kunskaper i ekonomisk analys av förnybara och icke-förnybara biologiska resurser. Begrepp som behandlas är bl.a. statisk och dynamisk effektivitet, rättvisa, äganderätter, diskontering och marknadsmisslyckanden. Kursen omfattar nuvarande och olika föreslagna former för politik för förvaltning av biologiska resurser som överförbara äganderätter, skatter, regleringar, och privat kontra offentligt ägande.

Efter framgångsrikt genomförd kurs ska studenten kunna:

- redogöra för marknadsekonomins möjligheter och begränsningar när det gäller att lösa miljöproblem kopplade till förvaltningen av biologiska resurser

- beskriva villkoren för en ekonomiskt optimal förvaltning av biologiska resurser

- bedöma användbarheten av olika styrmedel under olika förutsättningar

- använda ekonomisk teori på aktuella frågeställningar kring förvaltning av biologiska resurser, inklusive tidsaspekten

Innehåll

- Beskrivning av olika de problem som kan uppstå vid förvaltning av biologiska resurser och de ekonomiska orsakerna till att de uppstår

- Beskrivning av olika styrmedel för biologiska resurser

- Analys av fördelar och nackdelar med olika styrmedel i olika situationer

- Analys av tidsaspektens betydelse vid förvaltning av naturresurser och föroreningsstockar

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Tentamen, projektrapport, övningar och deltagande i obligatoriska moment.

Godkänd tentamen, godkänd projektrapport, godkända övningar samt aktivt deltagande på obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: UU för ekonomi, miljö och teknik
Ersätter: NA0152

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Miljövetenskap Nationalekonomi
Kurskod: NA0168 Anmälningskod: SLU-20091 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 50%