Ny sökning
NA0168

Förvaltning av Biologiska Resurser

Andra kursvärderingar för NA0168

Läsåret 2021/2022

Förvaltning av Biologiska Resurser (NA0168-20125) 2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Förvaltning av Biologiska Resurser (NA0168-M2125) 2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Förvaltning av Biologiska Resurser (NA0168-20110) 2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Förvaltning av Biologiska Resurser (NA0168-20087) 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Förvaltning av Biologiska Resurser (NA0168-20144) 2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Förvaltning av Biologiska Resurser (NA0168-20044) 2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Förvaltning av Biologiska Resurser (NA0168-20036) 2016-11-01 - 2017-01-15

Läsåret 2015/2016

Förvaltning av Biologiska Resurser (NA0168-20007) 2015-10-31 - 2016-01-17

Läsåret 2014/2015

Förvaltning av Biologiska Resurser (NA0168-20038) 2014-11-10 - 2015-01-18

NA0168 Förvaltning av Biologiska Resurser, 7,5 Hp

Management of Biological Resources

Kursplan fastställd

2012-10-03

Ämnen

Miljövetenskap Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande Engelska B.
Kunskaper motsvarande 180 hp varav 90 hp i nationalekonomi.

Mål

Kursens mål är att ge djupare kunskap i ekonomisk analys av biologiska resurser och deras förvaltning. Kursen ger kunskaper i ekonomisk analys av förnybara och icke-förnybara biologiska resurser. Begrepp som behandlas är bl.a. statisk och dynamisk effektivitet, rättvisa, äganderätter, diskontering och marknadsmisslyckanden. Kursen omfattar nuvarande och olika föreslagna former för politik för förvaltning av biologiska resurser som överförbara äganderätter, skatter, regleringar, och privat kontra offentligt ägande.
Efter framgångsrikt genomförd kurs ska studenten kunna:
- redogöra för marknadsekonomins möjligheter och begränsningar när det gäller att lösa miljöproblem kopplade till förvaltningen av biologiska resurser
- beskriva villkoren för en ekonomiskt optimal förvaltning av biologiska resurser
- bedöma användbarheten av olika styrmedel under olika förutsättningar
- använda ekonomisk teori på aktuella frågeställningar kring förvaltning av biologiska resurser, inklusive tidsaspekten

Innehåll

- Beskrivning av olika de problem som kan uppstå vid förvaltning av biologiska resurser och de ekonomiska orsakerna till att de uppstår
- Beskrivning av olika styrmedel för biologiska resurser
- Analys av fördelar och nackdelar med olika styrmedel i olika situationer
- Analys av tidsaspektens betydelse vid förvaltning av naturresurser och föroreningsstockar

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Tentamen, projektrapport, övningar och deltagande i obligatoriska moment.
Godkänd tentamen, godkänd projektrapport, godkända övningar samt aktivt deltagande på obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Utbildningsutskottet för ekonomi, miljö och teknik
Ersätter: NA0152
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Agronomprogrammet - ekonomi Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Miljövetenskap Nationalekonomi
Kurskod: NA0168 Anmälningskod: SLU-20091 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 50%