Ny sökning
NA0171

Econometric Theory

2020-11-20
Welcome to the course Econometric Theory, 7.5 hp!
This course is a collaboration with Uppsala University. All education and examination will be held at Uppsala University.

Registration at SLU - register for the course at SLU in Ladok Student between 2020-12-28 – 2021-01-11.

 • We will send a registration list to Uppsala University one week before the start of the course. This means you only need to register for the course at SLU between the dates above.
 • If you have problems with the registration, please contact ekon-adm@slu.se.
 • You need to be registered to both SLU and Uppsala University in order to be able to create a student account at Uppsala University to see the study material and access their Ladok in order to sign up for the exams.
 • If you have any questions regarding the course, please contact studentadmin@nek.uu.se
 • Unregistered students may NOT stay on the premises, for reasons of insurance.
 • If you have been admitted to the course with conditions, you cannot register online and must contact ekon-adm@slu.se. We will check conditionally admitted students one or two weeks prior to the course start. Only registered students can participate in the course.
 • If you cancel the course, you should immediately notify the course leader and ekon-adm@slu.se via email.
 • Information about the course and schedule will be updated in the link below. Information is usually added closer to the course start. Click the link below:
  https://www.uu.se/en/admissions/freestanding-courses/course-syllabus/?kpid=42838&type=1

Kursvärderingen är avslutad

NA0171-30195 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för NA0171

Läsåret 2019/2020

Econometric Theory (NA0171-30173) 2020-01-20 - 2020-02-19

Läsåret 2018/2019

Econometric Theory (NA0171-30202) 2019-01-21 - 2019-02-20

Läsåret 2017/2018

Econometric Theory (NA0171-30057) 2018-01-15 - 2018-02-14

NA0171 Econometric Theory, 7,5 Hp

Econometric Theory

Kursplan fastställd

2014-04-07

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp, varav 90 hp i nationalekonomi.

Mål

Målet med kursen är att studenterna ska ha tillgodogjort sig kunskaper i grundläggande sannolikhetslära och statistik, samt lärt sig de vanligaste ekonometriska metoderna i som används inom empirisk nationalekonomisk forskning.

Innehåll

Kursen kommer att behandla sannolikhetslära, inferens och ekonometri. Delmoment 1 kommer att ta upp lagar inom sannolikhetsläran, väntevärden, multivariata fördelningar och täthetsfunktioner. Delmoment 2, inferensläran, kommer att ta upp urvalsfördelningar, centrala gränsvärdessatsen, och hypotestest med stora urval. Den ekonometriska delen (Delmoment 3) kommer ta upp minsta kvadratmetoden, icke-linjära regressionsmodeller och en introduktion till andra estimeringsmetoder (maximum likelihood och method of moments). Kursen kommer också behandla samhällsvetenskaplig idéhistoria i ljuset av kvantitativ empirisk analys.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Skriftlig tentamen.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Grundutbildningsnämnden, Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Agronomprogrammet - ekonomi Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0171 Anmälningskod: SLU-30195 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%