Ny sökning
NA0171

Econometric Theory

Information från kursledaren

Welcome to the course Econometric Theory, 7.5 hp!

This course is a collaboration with Uppsala University. All education and examination will be held at Uppsala University.

You will find more updated information about the course if you click on the link below. https://www.uu.se/en/admissions/freestanding-courses/course-syllabus/?kpid=42838&type=1

Registration at SLU:

Register for the course at SLU only

When you are about to register for courses that are given by Uppsala University, you have to register at SLU.

Register for the course at SLU in Ladok Student. If there is a problem contact the administration at SLU econ-edu@slu.se. Registration at SLU is open 2021-12-27 – 2022-01-09. After registration closes, we send a registration list to Uppsala University so they can register you manually. Please remember to register as soon as possible.

You can only get access to the course material on the Student Portal at Uppsala University after you have registered at SLU. It may take up to a few days until you receive confirmation from Uppsala University that you can activate your student account at Uppsala University. The student account is needed to access their Ladok Student to sign up for exams. Make sure to activate your student account at SLU.

If you have any questions regarding the course, please contact studentadmin@nek.uu.se

If you discontinue the course, we kindly ask you to notify econ-edu@slu.se. We will register a non-completion in Ladok and notify Uppsala University.

If you need special support, please inform the course leader or student administration at the start of the course so that special arrangements can be made.

Questions

If you have questions regarding the course content, the student account, Studium or Ladok Student at Uppsala University, please contact studentadmin@nek.uu.se. For other questions, please contact econ-edu@slu.se.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

NA0171-30212 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för NA0171

Läsåret 2020/2021

Econometric Theory (NA0171-30195)

2021-01-18 - 2021-02-17

Läsåret 2019/2020

Econometric Theory (NA0171-30173)

2020-01-20 - 2020-02-19

Läsåret 2018/2019

Econometric Theory (NA0171-30202)

2019-01-21 - 2019-02-20

Läsåret 2017/2018

Econometric Theory (NA0171-30057)

2018-01-15 - 2018-02-14

Kursplan

NA0171 Econometric Theory, 7,5 Hp

Econometric Theory

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp, varav 90 hp i nationalekonomi.

Mål

Målet med kursen är att studenterna ska ha tillgodogjort sig kunskaper i grundläggande sannolikhetslära och statistik, samt lärt sig de vanligaste ekonometriska metoderna i som används inom empirisk nationalekonomisk forskning.

Innehåll

Kursen kommer att behandla sannolikhetslära, inferens och ekonometri. Delmoment 1 kommer att ta upp lagar inom sannolikhetsläran, väntevärden, multivariata fördelningar och täthetsfunktioner. Delmoment 2, inferensläran, kommer att ta upp urvalsfördelningar, centrala gränsvärdessatsen, och hypotestest med stora urval. Den ekonometriska delen (Delmoment 3) kommer ta upp minsta kvadratmetoden, icke-linjära regressionsmodeller och en introduktion till andra estimeringsmetoder (maximum likelihood och method of moments). Kursen kommer också behandla samhällsvetenskaplig idéhistoria i ljuset av kvantitativ empirisk analys.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Skriftlig tentamen.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: GUN, Fakulteten för naturresurser och lantbruksvet

Betygskriterier

Grading criteria for NA0171 Econometric Theory, VT2022

The course is offered in collaboration with the Department of Economics at Uppsala University (UU), which is also responsible for the examination of the course.

The course examiner grades the students according to the grading scale decided by the Department of Economics, UU, for the course 2NE821 Econometric Theory while applying the below grading criteria.

Exam points

UU grade

0 – 49%

Fail / F

50 – 54%

Sufficient / E

55 – 64%

Satisfactory / D

65 – 74%

Good / C

75 – 89%

Very good / B

90 – 100%

Excellent / A

SLU uses a different grading scale for NA0171 Econometric Theory than what is applied by UU for 2NE821 Econometric Theory. Below is a table for transferring the grades decided by the course examiner at UU to SLU's grading scale.

UU grade

ECTS grade

SLU grade

Fail

F

F

Sufficient

E

3

Satisfactory

D

3

Good

C

3

Very good

B

4

Excellent

A

5

Litteraturlista

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0171 Anmälningskod: SLU-30212 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%