Ny sökning
NA0172

Applied Econometrics

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för NA0172

Läsåret 2021/2022

Applied Econometrics (NA0172-30213)

2022-02-18 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Applied Econometrics (NA0172-30196)

2021-02-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Applied Econometrics (NA0172-30174)

2020-02-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Applied Econometrics (NA0172-30203)

2019-02-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Applied Econometrics (NA0172-30058)

2018-02-15 - 2018-03-20

Kursplan

NA0172 Applied Econometrics, 7,5 Hp

Applied Econometrics

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp, varav 90 hp i nationalekonomi.

Mål

Målet med kursen är att studenter ska lära sig metoder för att kunna bedriva empirisk nationalekonomisk forskning. Efter kursen ska studenterna ha en avancerad förståelse för begreppet kausalitet inom kvantitativ forskning, och ha förmåga att jämföra, implementera och tolka olika ekonometriska metoder med syfte att skatta kausala effekter.

Innehåll

Kursen tar upp multivariata regressionsmodeller, icke-linjära regressionsmodeller, paneldata, instrumentvariabelanalys, "regression discontinuity designs", samt skillnader mellan experimentella och kvasi-experimentella metoder. Kursen kommer också ta upp sätt att tackla ekonometriska problem i tillämpad forskning, som till exempel bortfall, alternativa utfall, icke-slumpmässiga urval och extremvärden. Kursen kommer även ta upp olika ekonometriska och statistiska approacher, som till exempel det potentiella utfallsramverket, reducerad form-skattning och strukturell estimering. Kursen är datorintensiv och kommer använda statistikprogrammet STATA.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Skriftlig tentamen.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: GUN, Fakulteten för naturresurser och lantbruksvet

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0172 Anmälningskod: SLU-30135 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%