Ny sökning
NA0172

Applied Econometrics

Welcome to the course Applied Econometrics, 7.5 hp!

This course is a collaboration with Uppsala University. All education and examination will be held at Uppsala University.

You will find more updated information about the course if you click on the link below.
https://www.uu.se/en/admissions/freestanding-courses/course-syllabus/?kpid=42839&type=1

Registration at SLU:

Register for the course at SLU only

When you are about to register for courses that are given by Uppsala University, you have to register at SLU.

Register for the course at SLU in Ladok Student. If there is a problem contact the administration at SLU econ-edu@slu.se. Registration at SLU is open 2022-01-27 – 2022-02-10. After registration closes, we send a registration list to Uppsala University so they can register you manually. Please remember to register as soon as possible.

You can only get access to the course material on the Student Portal at Uppsala University after you have registered at SLU. It may take up to a few days until you receive confirmation from Uppsala University that you can activate your student account at Uppsala University. The student account is needed to access their Ladok Student to sign up for exams. Make sure to activate your student account at SLU.

If you have any questions regarding the course, please contact studentadmin@nek.uu.se

If you discontinue the course, we kindly ask you to notify econ-edu@slu.se. We will register a non-completion in Ladok and notify Uppsala University.

If you need special support, please inform the course leader or student administration at the start of the course so that special arrangements can be made.

Questions

If you have questions regarding the course content, the student account, Studium or Ladok Student at Uppsala University, please contact studentadmin@nek.uu.se. For other questions, please contact econ-edu@slu.se.

Kursvärderingen är avslutad

NA0172-30213 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för NA0172

Läsåret 2020/2021

Applied Econometrics (NA0172-30196) 2021-02-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Applied Econometrics (NA0172-30174) 2020-02-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Applied Econometrics (NA0172-30203) 2019-02-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Applied Econometrics (NA0172-30058) 2018-02-15 - 2018-03-20

NA0172 Applied Econometrics, 7,5 Hp

Applied Econometrics

Kursplan fastställd

2014-04-07

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp, varav 90 hp i nationalekonomi.

Mål

Målet med kursen är att studenter ska lära sig metoder för att kunna bedriva empirisk nationalekonomisk forskning. Efter kursen ska studenterna ha en avancerad förståelse för begreppet kausalitet inom kvantitativ forskning, och ha förmåga att jämföra, implementera och tolka olika ekonometriska metoder med syfte att skatta kausala effekter.

Innehåll

Kursen tar upp multivariata regressionsmodeller, icke-linjära regressionsmodeller, paneldata, instrumentvariabelanalys, "regression discontinuity designs", samt skillnader mellan experimentella och kvasi-experimentella metoder. Kursen kommer också ta upp sätt att tackla ekonometriska problem i tillämpad forskning, som till exempel bortfall, alternativa utfall, icke-slumpmässiga urval och extremvärden. Kursen kommer även ta upp olika ekonometriska och statistiska approacher, som till exempel det potentiella utfallsramverket, reducerad form-skattning och strukturell estimering. Kursen är datorintensiv och kommer använda statistikprogrammet STATA.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Skriftlig tentamen.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Grundutbildningsnämnden, Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap

Grading criteria for NA0172 Applied Econometrics, VT2022

The course is offered in collaboration with the Department of Economics at Uppsala University (UU), which is also responsible for the examination of the course.

The course examiner grades the students according to the grading scale decided by the Department of Economics, UU, for the course 2NE822 Applied Econometrics while applying the below grading criteria.

Exam points

UU grade

0 – 49%

Fail / F

50 – 54%

Sufficient / E

55 – 64%

Satisfactory / D

65 – 74%

Good / C

75 – 89%

Very good / B

90 – 100%

Excellent / A

SLU uses a different grading scale for NA0172 Applied Econometrics than what is applied by UU for 2NE822 Applied Econometrics. Below is a table for transferring the grades decided by the course examiner at UU to SLU's grading scale.

UU grade

ECTS grade

SLU grade

Fail

F

U

Sufficient

E

3

Satisfactory

D

3

Good

C

3

Very good

B

4

Excellent

A

5

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Agronomprogrammet - ekonomi Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0172 Anmälningskod: SLU-30213 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%