Ny sökning
NA0173

Topics in Econometrics

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för NA0173

Läsåret 2021/2022

Topics in Econometrics (NA0173-40114)

2022-05-02 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Topics in Econometrics (NA0173-40091)

2021-05-03 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Topics in Econometrics (NA0173-M4091)

2021-05-03 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Topics in Econometrics (NA0173-40081)

2020-05-01 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Topics in Econometrics (NA0173-40127)

2019-05-03 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Topics in Econometrics (NA0173-40049)

2018-04-27 - 2018-06-03

Läsåret 2016/2017

Topics in Econometrics (NA0173-40033)

2017-04-28 - 2017-06-04

Kursplan

NA0173 Topics in Econometrics, 7,5 Hp

Topics in Econometrics

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp, varav 90 hp i nationalekonomi.

Mål

Målet med kursen är att ge en praktiskt introduktion till empirisk replikering som vetenskaplig metod. Efter kursen förväntas studenterna kunna skriftligen diskutera styrkor och svagheter i empirisk nationalekonomisk forskning utifrån en egen replikering och analys av forskningens rådatamaterial.

Innehåll

Kursen kommer att ge föreläsningar och seminarier för att diskutera publikationsmässiga och etiska problem förknippade med nationalekonomisk empirisk forskning, till exempel "publication bias", "data-mining" och specifikationsjakt. Kursen kommer att använda exempel från riktiga replikationsstudier och reanalyser av forskning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Studenterna kommer examineras genom att redovisa resultaten av den egna replikeringen i en kortare uppsats/PM.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: GUN, Fakulteten för naturresurser och lantbruksvet

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0173 Anmälningskod: SLU-40092 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%