Ny sökning
NA0173

Topics in Econometrics

Welcome to the course Topics in econometrics!

This course is a collaboration with Uppsala University. All education and examination will be held at Uppsala University.

You will find more updated information about the course if you click on the link below.

https://www.uu.se/en/admissions/freestanding-courses/course-syllabus/?kpid=42887&type=1

Course syllabus

When you are about to register for the courses that are given by Uppsala University, you have to register at SLU. Registration closes one week before the course starts because the administration at the Department of Economics needs to send Uppsala University a registration list so all registered students obtain access to the course material before the course starts.

 • The registration at SLU is open 2022-04-01 – 2021-04-24.
 • Register for the course at SLU in Ladok Student. If there is a problem with your registration, contact the administration at SLU econ-edu@slu.se.
 • We will send a registration list to Uppsala University one week before the course starts. Remember to register as soon as possible in order to access their Studentportal for course material etc.
 • You need to be registered to both SLU and Uppsala University in order to create a student account at Uppsala University and to be able to access their Ladok in order to sign up for the exam.
 • If you have been admitted to the course with conditions, your merits will be reviewed. Only registered students can participate in the course.
 • If you have any questions regarding the course, please contact studentadmin@nek.uu.se

You must be admitted and registered to attend the course at both SLU and Uppsala University. Unregistered students may NOT stay on the premises, for reasons of insurance.

If you cancel the course, you should immediately notify the educational administrators at SLU via email: econ-edu@slu.se.

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-05-29 och 2022-06-19

Andra kursvärderingar för NA0173

Läsåret 2020/2021

Topics in Econometrics (NA0173-40091) 2021-05-03 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Topics in Econometrics (NA0173-M4091) 2021-05-03 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Topics in Econometrics (NA0173-40081) 2020-05-01 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Topics in Econometrics (NA0173-40127) 2019-05-03 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Topics in Econometrics (NA0173-40049) 2018-04-27 - 2018-06-03

Läsåret 2016/2017

Topics in Econometrics (NA0173-40033) 2017-04-28 - 2017-06-04

NA0173 Topics in Econometrics, 7,5 Hp

Topics in Econometrics

Kursplan fastställd

2014-04-07

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp, varav 90 hp i nationalekonomi.

Mål

Målet med kursen är att ge en praktiskt introduktion till empirisk replikering som vetenskaplig metod. Efter kursen förväntas studenterna kunna skriftligen diskutera styrkor och svagheter i empirisk nationalekonomisk forskning utifrån en egen replikering och analys av forskningens rådatamaterial.

Innehåll

Kursen kommer att ge föreläsningar och seminarier för att diskutera publikationsmässiga och etiska problem förknippade med nationalekonomisk empirisk forskning, till exempel "publication bias", "data-mining" och specifikationsjakt. Kursen kommer att använda exempel från riktiga replikationsstudier och reanalyser av forskning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Studenterna kommer examineras genom att redovisa resultaten av den egna replikeringen i en kortare uppsats/PM.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Grundutbildningsnämnden, Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap

Grading criteria for NA0173 Topics in Econometrics, VT2022

The course is offered in collaboration with the Department of Economics at Uppsala University (UU), which is also responsible for the examination of the course.

The course examiner grades the students according to the grading scale decided by the Department of Economics, UU, for the course 2NE824 Topics in Econometrics while applying the below grading criteria.

Exam points

UU grade

0 – 49%

Fail / F

50 – 54%

Sufficient / E

55 – 64%

Satisfactory / D

65 – 74%

Good / C

75 – 89%

Very good / B

90 – 100%

Excellent / A

SLU uses a different grading scale for NA0173 Topics in Econometrics than what is applied by UU for 2NE824 Topics in Econometrics. Below is a table for transferring the grades decided by the course examiner at UU to SLU's grading scale.

UU grade

ECTS grade

SLU grade

Fail

F

F

Sufficient

E

3

Satisfactory

D

3

Good

C

3

Very good

B

4

Excellent

A

5

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0173 Anmälningskod: SLU-40114 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%