Ny sökning
NA0176

Mikroekonomi II - Företag och samhälle

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för NA0176

Läsåret 2021/2022

Mikroekonomi II - Företag och samhälle (NA0176-20126)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Mikroekonomi II - Företag och samhälle (NA0176-20121)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Mikroekonomi II - Företag och samhälle (NA0176-20088)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Mikroekonomi II - Företag och samhälle (NA0176-20146)

2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Mikroekonomi II - Företag och samhälle (NA0176-20101)

2017-10-31 - 2018-01-14

Kursplan

NA0176 Mikroekonomi II - Företag och samhälle, 15,0 Hp

Microeconomics II - Business and Society

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tentamen 12,0 0302
Tillämpad optimering 2,0 0303
Tillämpad analys 1,0 0304

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 10 hp mikroekonomi och 30 hp företagsekonomi.

Mål

Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper i mikroekonomisk teori och hur teorin kan användas för att analysera såväl strategiska aspekter ur ett företagsperspektiv som att analysera marknader ur ett samhällsperspektiv.Efter genomgången kurs ska studenten kunna:- Tillämpa mikroekonomisk teori för att lösa ekonomiska problem.

- Formulera och matematiskt lösa ekonomiska optimeringsproblem.

- Härleda centrala ekonomiska samband.

- Tillämpa konsumtionsteori för att analysera konsumentbeteende och efterfrågan.

- Tillämpa produktions- och kostnadsteori för att formulera och analysera producenters optimeringsbeteende samt förstå sambanden mellan företagets kostnader och utbud.

- Analysera företagens investerings- och finansieringsbeslut.

- Analysera företagens prissättningsstrategier och hur dessa påverkar marknaden.

- Tillämpa mikroekonomisk teori och matematisk metod för att analysera jämvikt och välfärdseffekter på olika typer av marknader.

- Tillämpa mikroekonomisk teori och matematisk metod för att analysera hur marknader och marknadens aktörer påverkas av offentlig politik.

- Tillämpa spelteori för att analysera strategiskt beteende.

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper i mikroekonomisk teori och hur teorin kan användas för att analysera såväl strategiska aspekter ur ett företagsperspektiv som marknader ur ett samhällsperspektiv. Utöver kunskap i ekonomisk teori betonas under kursens gång att studenten ska lära sig att härleda centrala ekonomiska samband och kunna lösa ekonomiska problem matematiskt.Kursen inleds med en genomgång av konsumenternas beteende och optimala konsumtionsval samt analyser av individens och marknadens efterfrågan (konsumtionsteori). Efter det går vi igenom företagets optimeringsbeteende vilket inkluderar optimala produktionsbeslut samt sambanden mellan kostnader och utbud (produktions- och kostnadsteori). Vi diskuterar sedan företagets investerings- och finansieringsbeslut samt alternativa prissättningsstrategier. Vidare analyserar vi jämvikt och välfärdseffekter på olika typer av marknader samt hur marknader och marknadens aktörer påverkas av offentlig politik. Kursinnehållet avhandlas under schemalagda föreläsningar och övningstillfällen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursen examineras genom skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter.

För godkänt resultat krävs: godkända tentamen och inlämningsuppgifter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: NA0162

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0176 Anmälningskod: SLU-40077 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%