Ny sökning
NA0177

Makroekonomi I och jordbruks- och miljöekonomi

Andra kursvärderingar för NA0177

Läsåret 2020/2021

Makroekonomi I och jordbruks- och miljöekonomi (NA0177-10197) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Makroekonomi I och jordbruks- och miljöekonomi (NA0177-10179) 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Makroekonomi I och jordbruks- och miljöekonomi (NA0177-10239) 2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2017/2018

Makroekonomi I och jordbruks- och miljöekonomi (NA0177-10141) 2017-08-28 - 2017-10-30

NA0177 Makroekonomi I och jordbruks- och miljöekonomi, 15,0 Hp

Macroeconomics I and agricultural and environmental economics

Kursplan fastställd

2016-12-02

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Makroekonomi 7,50 1002
Jordbruks- och miljöekonomi 7,50 1003

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

10 hp Mikroekonomi

Mål

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i makroekonomi samt tillämpad mikroekonomi, den senare med fokus på områdena miljöpolitik samt jordbrukspolitik och internationell handel.

- analysera olika förklaringar till konjunktursvängningar på kort sikt i både slutna och öppna ekonomier;
- förklara vad som styr inflationstakten, arbetslösheten, och tillväxttakten på lång sikt, i slutna och öppna ekonomier;
- analysera olika val inom makroekonomisk politik med hänvisning till både teori och relevanta empiriska observationer;
- använda mikroekonomiska metoder för att belysa avvägningar och konflikter mellan olika miljö- och jordbrukspolitiska mål samt andra politiska mål;
- förklara hur miljö- och jordbrukspolitik kan utformas för att uppnå samhällsekonomisk effektivitet eller ett kostnadseffektivt uppfyllande av andra politiska målsättningar;
- analysera effekterna av internationell handel och dess effekter på välfärd och andra politiska målsättningar;
- redogöra för grunddragen i den för Sverige relevanta jordbruks-och miljöpolitiken.

Innehåll

- Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, övningar, ett obligatorisk projektarbete samt av självstudier.

- Kursen består av två delar, makroekonomidelen och jordbruks-och miljöekonomidelen. Makroekonomidelen handlar om att förstå hur en ekonomi - som till exempel den svenska - fungerar, samt hur den kan styras. Jordbruks- och miljöekonomidelen handlar om att förstå varför miljöpolitik behövs och hur den bör utformas, samt att använda mikroekonomiska verktyg för att belysa frågor relaterad till jordbruk och jordbrukspolitik.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamina, godkänt projektarbete samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.


  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: NA0133, NA0117
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi Ekonomi - kandidatprogram Ekonomi - hållbar utveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0177 Anmälningskod: SLU-10249 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%