Ny sökning
NA0177

Makroekonomi I och jordbruks- och miljöekonomi

Information från kursledaren

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Makroekonomi I och jordbruks- och miljöekonomi!

Här kommer allmän information om studentkonto, registrering på kurs, samt annan praktisk information:

Studentkonto

Studentkonto behövs för att komma åt bl.a. Ladok, Canvas och mejl. För information om hur du skapar ett studentkonto, se här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/.

Registrering på kurs

Självregistrering till kurs görs i Ladok mellan 2021-08-16 till 2021-08-30. Kom ihåg att du måste vara antagen och registrerad för att gå kursen.

Har du antagits till kursen med villkor behöver du skicka din meritlista till kursledaren som avgör om du får registreras. Gör detta så snart som möjligt då granskning kan ta några dagar.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Vid examination behöver du kontakta econ-edu@slu.se tillsammans med ditt intyg från Nais. Mer information finner du här: https://student.slu.se/studieservice/studiestod/funka/

Avbrott på kurs

Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

Tentamina

Du blir automatiskt anmäld till första tentamen i kursen. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student. Observera att detta endast gäller vid ordinarie tentamen och inte omtentamen. Detta gäller endast hos Institutionen för Ekonomi.

Rättade tentor kan vanligtvis hämtas onsdagar kl 12.30 – 14.30 på Institutionen för Ekonomi i rum D416 och D417 i Ulls hus, vån 4. På grund av Covid så är det bäst att maila econ-edu@slu.se för att få hjälp med att hämta ut din tentamen.

För dig som är ny student kan du läsa mer information här: https://student.slu.se/studier/nystudent/uppsala/.

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor.

Hälsningar,
Administrationen

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

NA0177-10249 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för NA0177

Läsåret 2020/2021

Makroekonomi I och jordbruks- och miljöekonomi (NA0177-10197)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Makroekonomi I och jordbruks- och miljöekonomi (NA0177-10179)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Makroekonomi I och jordbruks- och miljöekonomi (NA0177-10239)

2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2017/2018

Makroekonomi I och jordbruks- och miljöekonomi (NA0177-10141)

2017-08-28 - 2017-10-30

Kursplan

NA0177 Makroekonomi I och jordbruks- och miljöekonomi, 15,0 Hp

Macroeconomics I and agricultural and environmental economics

Ämnen

b Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Makroekonomi 7,5 0202
Jordbruks- och miljöekonomi 7,5 0203

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

10 hp Mikroekonomi

Mål

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i makroekonomi samt tillämpad mikroekonomi, den senare med fokus på områdena miljöpolitik samt jordbrukspolitik och internationell handel.- analysera olika förklaringar till konjunktursvängningar på kort sikt i både slutna och öppna ekonomier;

- förklara vad som styr inflationstakten, arbetslösheten, och tillväxttakten på lång sikt, i slutna och öppna ekonomier;

- analysera olika val inom makroekonomisk politik med hänvisning till både teori och relevanta empiriska observationer;

- använda mikroekonomiska metoder för att belysa avvägningar och konflikter mellan olika miljö- och jordbrukspolitiska mål samt andra politiska mål;

- förklara hur miljö- och jordbrukspolitik kan utformas för att uppnå samhällsekonomisk effektivitet eller ett kostnadseffektivt uppfyllande av andra politiska målsättningar;

- analysera effekterna av internationell handel och dess effekter på välfärd och andra politiska målsättningar;

- redogöra för grunddragen i den för Sverige relevanta jordbruks-och miljöpolitiken.

Innehåll

- Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, övningar, ett obligatorisk projektarbete samt av självstudier.- Kursen består av två delar, makroekonomidelen och jordbruks-och miljöekonomidelen. Makroekonomidelen handlar om att förstå hur en ekonomi - som till exempel den svenska - fungerar, samt hur den kan styras. Jordbruks- och miljöekonomidelen handlar om att förstå varför miljöpolitik behövs och hur den bör utformas, samt att använda mikroekonomiska verktyg för att belysa frågor relaterad till jordbruk och jordbrukspolitik.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamina, godkänt projektarbete samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: NA0133, NA0117

Betygskriterier

Betygskriterier för kursen NA0177, Makro/JoME

Hösten 2021

Kursansvarig: Shon Ferguson

För betyget godkänd krävs följande:

  1. Ett godkänt hemtentamen där man visar att man förstår grundläggande begrepp och kan analysera enkla modeller inom makroekonomi;

  1. Deltagande i alla obligatoriska moment (till exempel gästföreläsningar) eller inlämning av godkända restuppgifter i undantagsfall efter överenskommelse;

  1. Minst 60 procent på vart och ett av tentamina i Makro I och JoME.

Högre betyg:

Utöver dessa grundläggande krav för godkänt bestäms betyget av prestationen på modulerna (Makro I och JoME). Varje modul ger max 100 poäng. De sammanlagda betygsgränserna på kursen är baserade på summan av poängen från båda modulerna:

Betyg=3: 120 poäng (60 procent)

Betyg=4: 130 poäng (65 procent)

Betyg=5: 150 poäng (75 procent)

Observera att ifall man klarar en tenta men missar den andra får man enbart skriva om den andra. Och efter den första omtentan är högsta möjliga poäng på ytterligare skrivningar 65 procent.[1]


[1] Antag till exempel att jag får 65 poäng på första skrivningen i Makroekonomi, men i JoME får jag (i) underkänt, (ii) underkänt, sedan (iii) 95 poäng av 100. Poängen på 3:e skrivningen i JoME räknas ned till 65 av 100 (65 procent), och jag får totalt 130 och betyg 4.

Litteraturlista

  1. Microeconomics Författare: Pindyck, R.S. & Rubinfeld, D.L. (2017) ISBN: 9781447925156 1) Miljöekonomi Författare: Brännlund, Runar; Kriström, Bengt. (2012) ISBN: 9789144080864 1) Sustainable Agricultural Development: An Economic Perspective (Palgrave Studies in Agricultural Economics and Food Policy) Författare: Antle, J.M & Srabashi Ray. S. (2020). ISBN: 9783030345990 1) Makroekonomi Författare: Fregert, K. & Jonung, L. (2018) ISBN: 9789144125381 1) Macroeconomics - a critical introduction Författare: Hart, R. (2018) [Macroeconomics - a critical introduction] (https://drive.google.com/file/d/1QfNiw-KUYM2EwxI_8Ptb2rqluYykW1Fz/view?usp=sharing)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: b Nationalekonomi
Kurskod: NA0177 Anmälningskod: SLU-10249 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%