Ny sökning
NA0181

Aktuella teman inom tillämpad agrar ekonomi II

Welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences and the course NA0181

Practical information: Below you can find important information that is good to know for you as a student:

* You have to register yourself in the course via Ladok Student. You can only log in after you have obtained an SLU student account. More information about how to create a student account can be found here: https://student.slu.se/en/study-support/it-support/support/new-student---start/

* The self-registration is open 210426-210506

* If you have been admitted to the course with conditions, you cannot register online and must contact the course leader who decides if you can still register. Only registered students can participate in the course and have access study material.

* You must be admitted and registered to attend the course. Unregistered students may NOT stay on the premises, for reasons of insurance.

* If you are entitled of extra educational support, please inform the course leader at the start of the course so that special arrangements can be made. For educational support for an exam, contact the educational administrator at ekon-adm@slu.se along with your certificate from Nais 15 workings days prior to the examination. More information here: https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/

* If you cancel the course, you should immediately notify the educational administrators at ekon-adm@slu.se, who in turn will inform the course leader and register a non-completion of the course in Ladok after your approval. You are also able to register a non-completion of the course (within three weeks after course start) in Ladok yourself.

* You are automatically registered for the first exam of the course in Ladok Student. You can find your anonymity code in Ladok Student. Please note that you still have to register yourself for the re-exam in Ladok Student. This applies only to exams and re-exams within the Department of Economics.

* Corrected exams can usually be collected Wednesdays from 12.30 - 14.30 in room D416 or D417 in Ulls Hus. Due to Covid, it is best to contact ekon-adm@slu.se to get help with collection of your exam instead of coming to the office as we are, for the most part, working remotely. Are you a new student? Find more information here: https://student.slu.se/en/studies/new-student/uppsala/.

Do not hesitate to contact us at ekon-adm@slu.se if you have any questions!

Kind regards, The administration

Kursvärderingen är avslutad

NA0181-40092 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för NA0181

Läsåret 2020/2021

Aktuella teman inom tillämpad agrar ekonomi II (NA0181-M4092) 2021-05-03 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Aktuella teman inom tillämpad agrar ekonomi II (NA0181-40082) 2020-05-01 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Aktuella teman inom tillämpad agrar ekonomi II (NA0181-40119) 2019-05-03 - 2019-06-09

NA0181 Aktuella teman inom tillämpad agrar ekonomi II, 7,5 Hp

Topics in contemporary applied agricultural economcis II

Kursplan fastställd

2017-12-05

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng i nationalekonomi. Kunskaper motsvarande Engelska 6.

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna insikter i den samtida forskningen inom ämnet agrar ekonomi, när det gäller aktuella frågeställningar, tillämpningar och forskningsmetoder.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Diskutera hur aktuella forskningsteman bidrar till att lösa aktuella problem inom jordbrukssektorn.
- Tillämpa en aktuell forskningsmetod inom ämnet agrar ekonomi.
- Identifiera behov av fortsatt forskning inom ämnet agrar ekonomi.

Innehåll

Kursen genomförs med hjälp av en obligatorisk seminariedel där den aktuella forskningen inom ämnet agrar ekonomi behandlas genom ett fokus på inom ämnet nypublicerad litteratur samt på hur forskningen kan bidra till att lösa problem inom jordbrukssektorn. Vidare genomförs kursen med hjälp av en metoddel där studenterna genom ett obligatoriskt projektarbete lär sig tillämpa en aktuell forskningsmetod inom ämnet agrar ekonomi. Studenterna får också identifiera och motivera behov av fortsatt forskning inom ämnet agrar ekonomi, vilket presenteras i en obligatorisk inlämningsuppgift.

Kursen innehåller en genomgång av aktuella forskningsteman och metoder inom ämnet agrar ekonomi. Studenterna får även träning i praktiskt tillämpning av en aktuell metod inom ämnet agrar ekonomi, samt i att identifiera och motivera behov av fortsatt forskning inom ämnet.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.
Godkänt projektarbete.
Godkända inlämningsuppgifter.
Deltagande i obligatoriska seminarier.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: NA0126
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram Agronomprogrammet - ekonomi Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0181 Anmälningskod: SLU-40092 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%