Ny sökning
NA0181

Aktuella teman inom tillämpad agrar ekonomi II

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

NA0181-40115 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för NA0181

Läsåret 2021/2022

Aktuella teman inom tillämpad agrar ekonomi II (NA0181-M4115)

2022-05-02 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Aktuella teman inom tillämpad agrar ekonomi II (NA0181-40092)

2021-05-03 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Aktuella teman inom tillämpad agrar ekonomi II (NA0181-M4092)

2021-05-03 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Aktuella teman inom tillämpad agrar ekonomi II (NA0181-40082)

2020-05-01 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Aktuella teman inom tillämpad agrar ekonomi II (NA0181-40119)

2019-05-03 - 2019-06-09

Kursplan

NA0181 Aktuella teman inom tillämpad agrar ekonomi II, 7,5 Hp

Topics in contemporary applied agricultural economics II

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng i nationalekonomi. Kunskaper motsvarande Engelska 6.

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna insikter i den samtida forskningen inom ämnet agrar ekonomi, när det gäller aktuella frågeställningar, tillämpningar och forskningsmetoder.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:- Diskutera hur aktuella forskningsteman bidrar till att lösa aktuella problem inom jordbrukssektorn.

- Tillämpa en aktuell forskningsmetod inom ämnet agrar ekonomi.

- Identifiera behov av fortsatt forskning inom ämnet agrar ekonomi.

Innehåll

Kursen genomförs med hjälp av en obligatorisk seminariedel där den aktuella forskningen inom ämnet agrar ekonomi behandlas genom ett fokus på inom ämnet nypublicerad litteratur samt på hur forskningen kan bidra till att lösa problem inom jordbrukssektorn. Vidare genomförs kursen med hjälp av en metoddel där studenterna genom ett obligatoriskt projektarbete lär sig tillämpa en aktuell forskningsmetod inom ämnet agrar ekonomi. Studenterna får också identifiera och motivera behov av fortsatt forskning inom ämnet agrar ekonomi, vilket presenteras i en obligatorisk inlämningsuppgift.Kursen innehåller en genomgång av aktuella forskningsteman och metoder inom ämnet agrar ekonomi. Studenterna får även träning i praktiskt tillämpning av en aktuell metod inom ämnet agrar ekonomi, samt i att identifiera och motivera behov av fortsatt forskning inom ämnet.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.

Godkänt projektarbete.

Godkända inlämningsuppgifter.

Deltagande i obligatoriska seminarier.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: NA0126

Betygskriterier

Grading Criteria

 • For a pass grade (which is score 3) the student should be able to achieve the course objectives:
  • Discuss the concepts and theory behind efficiency and productivity Analysis
  • Discuss how topics in efficiency and productivity analysis contribute to solving current problems in the agricultural sector.
  • Apply approaches in efficiency and productivity analysis in the field of agricultural economics.
  • Identify the need for continued research in the field of agricultural economics.

 • Grade score 4: the student should be able to discuss and understand the concepts and approaches in Efficiency and productivity analysis in greater details relative to score 3.

 • Grade score 5: The student should be able to compare, contrast and link the approaches in Efficiency analysis and be able to critically examine the approaches and outline the research frontier in efficiency analysis.

Evaluation types:

 • Assignments: graded as Pass and Fail
 • Seminar presentation: graded as Pass and Fail
 • The final exam: graded as
  • Pass (grade 3): >= 55 points out of 100;
  • Grade 4: >= 75 points out of 100;
  • Grade 5: >= 85 points out of 100.
 • Final course grade: The final exam grade and a pass in compulsory assignments and seminar presentation determines the final course grade.
 • A “Fail” in seminar, assignment or final exam will result in a “Fail” in the final course grade.

Litteraturlista

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0181 Anmälningskod: SLU-40115 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%