Ny sökning
NA0182

Mikroekonomi I med matematik

Andra kursvärderingar för NA0182

Läsåret 2021/2022

Mikroekonomi I med matematik (NA0182-20127) 2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Mikroekonomi I med matematik (NA0182-30197) 2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Mikroekonomi I med matematik (NA0182-30175) 2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Mikroekonomi I med matematik (NA0182-30199) 2019-01-21 - 2019-03-25

NA0182 Mikroekonomi I med matematik, 15,0 Hp

Microeconomis I with mathematics

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Matematik 5,00 1002
Mikroekonomi 10,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande: grundläggande behörighet och Ma C, Sh A.

Mål

Kursen syftar till att introducera grundläggande mikroekonomisk teori, samt till att till att ge studenterna matematiska verktyg för ekonomisk analys.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Beskriva och tillämpa de matematiska funktioner som är mest vanligt förekommande inom de ekonomiska vetenskaperna.
- Beräkna derivator samt använda och förstå deriveringsmetoder för att lösa ekonomiska problem som exempelvis optimering.
- Använda grundläggande flervariabelanalys.
- Använda elementär algebra.
- Redogöra för inom mikroekonomin grundläggande och fundamentala antaganden, frågeställningar, teorier och modeller.
- Verbalt och grafiskt redogöra för hur konsumenter och företag beter sig på olika typer av marknader, samt hur välfärden fördelas mellan aktörer vid olika marknadsformer, med utgång i konkurrensmarknaden.
- Redogöra för vad olika marknadsmisslyckanden som kollektiva varor, externa effekter och informationsasymmetri innebär och varför misslyckanden uppstår.
- Tillämpa mikroekonomisk teori för att lösa grundläggande ekonomiska problem.

Innehåll

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar och övningstillfällen, samt ett obligatoriskt seminarium.

Kursen innehåller följande moment:

Matematik;
- Elementär algebra
- Linjära och ickelinjära funktioner
- Derivator, enkla och partiella derivator med tillämpning på bland annat optimering
- Enkla logaritmer och integraler

Mikroekonomi;
- Grundläggande konsument- och producentteori
- Genomgång av olika marknadsformer som perfekt konkurrens, monopol och monopolistisk konkurrens
- Grundläggande välfärdsanalys vid olika typer av marknader, samt analys av välfärdens fördelning vid politisk marknadspåverkan
- Marknadsmisslyckanden- varför uppstår marknadsmisslyckanden och hur kan man agera för att komma till rätta med de problem som uppstår?
- Spelteori
- Risk och individers förhållande till riskhantering
- Allmän jämviktsanalys där flera marknader är i jämvikt på lång sikt

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.
Deltagande i ett obligatoriska seminarium.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: NA0174
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling Ekonomi - kandidatprogram Skogsekonomi (kandidat) Agrar ekonomi Politices kandidat - hållbar utveckling Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Nivå: Grundnivå
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0182 Anmälningskod: SLU-20074 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%