Ny sökning
NA0182

Mikroekonomi I med matematik

2021-01-12

En ny schemafil är uppe. Den enda skillnaden är att räknestugorna för matten plockats bort. De ersätts av inspelade lösningar samt frågestunder online. Frågestunderna kommer att bli på fredagar och tid uppdateras så snart som möjligt.

Sarah


2020-11-23
Welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences
Here you find important information that will be useful before arriving to Sweden and while you are a student. https://student.slu.se/en/studies/new-student/check-list/ • You need to have a student account in order to access Ladok Student at SLU and to sign up for exams. • You must be admitted and registered to attend the course. Unregistered students may NOT stay on the premises, for reasons of insurance. • You have to register yourself via Ladok Student. The self-registration is open 5 workdays before the start of the course and 3 days after. If you have been admitted to the course with conditions, you cannot register online and must contact the course leader who decides if you can still register. Only registered students can participate in the course and have access to, for example, Canvas. • If you want to receive text messages with updates for the course, for example in case of cancelled lectures or room changes, please check that the correct mobile number is in Ladok Student. • During the second week of the course there will be a mandatory control of attendance. If you don´t participate in the control you risk losing your place on the course. • If you need special support, please inform the course leader at the start of the course, so that special arrangements can be made for example at the examination. Certificates from Nais shall be displayed every time. https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/ • If you cancel the course, you should immediately notify the course leader via email, who in turn informs the educational administration to register a course break in Ladok. • You are automatically registered for the ordinary exams in Ladok Student. You can find your anonymous code in Ladok Student. Please note that you still have to register yourself for the re-exam in Ladok Student. This applies only to exams and re-exams within the department of economics. • Corrected exams can usually be collected Wednesdays from 12.30 - 14.30 in room D416 or D417 in Ulls Hus. During Covid-19 and the restrictions we ask you to e-mail us at ekon-adm@slu.se for help with collecting exams. If you have any questions, please contact the administration by emailing ekon-adm@slu.se

Kursvärderingen är avslutad

NA0182-30197 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för NA0182

Läsåret 2019/2020

Mikroekonomi I med matematik (NA0182-30175) 2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Mikroekonomi I med matematik (NA0182-30199) 2019-01-21 - 2019-03-25

NA0182 Mikroekonomi I med matematik, 15,0 Hp

Microeconomis I with mathematics

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Matematik 5,00 1002
Mikroekonomi 10,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande: grundläggande behörighet och Ma C, Sh A.

Mål

Kursen syftar till att introducera grundläggande mikroekonomisk teori, samt till att till att ge studenterna matematiska verktyg för ekonomisk analys.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Beskriva och tillämpa de matematiska funktioner som är mest vanligt förekommande inom de ekonomiska vetenskaperna.
- Beräkna derivator samt använda och förstå deriveringsmetoder för att lösa ekonomiska problem som exempelvis optimering.
- Använda grundläggande flervariabelanalys.
- Använda elementär algebra.
- Redogöra för inom mikroekonomin grundläggande och fundamentala antaganden, frågeställningar, teorier och modeller.
- Verbalt och grafiskt redogöra för hur konsumenter och företag beter sig på olika typer av marknader, samt hur välfärden fördelas mellan aktörer vid olika marknadsformer, med utgång i konkurrensmarknaden.
- Redogöra för vad olika marknadsmisslyckanden som kollektiva varor, externa effekter och informationsasymmetri innebär och varför misslyckanden uppstår.
- Tillämpa mikroekonomisk teori för att lösa grundläggande ekonomiska problem.

Innehåll

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar och övningstillfällen, samt ett obligatoriskt seminarium.

Kursen innehåller följande moment:

Matematik;
- Elementär algebra
- Linjära och ickelinjära funktioner
- Derivator, enkla och partiella derivator med tillämpning på bland annat optimering
- Enkla logaritmer och integraler

Mikroekonomi;
- Grundläggande konsument- och producentteori
- Genomgång av olika marknadsformer som perfekt konkurrens, monopol och monopolistisk konkurrens
- Grundläggande välfärdsanalys vid olika typer av marknader, samt analys av välfärdens fördelning vid politisk marknadspåverkan
- Marknadsmisslyckanden- varför uppstår marknadsmisslyckanden och hur kan man agera för att komma till rätta med de problem som uppstår?
- Spelteori
- Risk och individers förhållande till riskhantering
- Allmän jämviktsanalys där flera marknader är i jämvikt på lång sikt

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.
Deltagande i ett obligatoriska seminarium.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: NA0174

Betygskriterier NA0182

Mikroekonomi 1 – med matematik

För betyget godkänt krävs följande:

1. Deltagande i obligatoriska moment (seminarium och experiment) eller inlämning av godkända restuppgifter som ges i undantagsfall efter överenskommelse.

2. Minst 60 procent på var och ett av tentamina i Matematik och Mikroekonomi.

Högre betyg Utöver dessa grundläggande krav för godkänt bestäms betyget av prestationen på tentorna. 75 procent krävs för betyg 4 och 90 procent krävs för betyg 5. Båda tentorna är på 100 poäng.

Mikroekonomin är 10 HP och matematiken är 5 HP. Resultatet på tentan i Mikroekonomi ger därför 2/3 av betyget och varje poäng på mikroekonomitentan ger 2 poäng i beräkningen till slutbetyget. Cred som erhållits under kursens gång får användas till första tentan och första omtentan. Cred kan maximalt ge 10 procent av kursbetyget.

Betygsgränserna för slutbetyg blir: 180 poäng för betyg 3, 225 poäng för betyg 4 och 270 poäng för betyg 5. Observera att ifall man klarar en tenta men missar den andra får man enbart skriva om den andra. Efter den första omtentan är högsta möjliga poäng på ytterligare skrivningar 74 procent.

1) Microeconomics
Författare: Pindyck, R.S. & Rubinfeld, D.L.
Kommentar: Rekommenderad kursbok för Mikroekonomin Alla upplagor fungerar
2) Matematik och övningar för mikroekonomi
Författare: Holm, L. & Salas, S.
ISBN: 9789144094519
Kommentar: Rekommenderad till Mikroekonomin som övningsbok
3) Grundläggande matematik för samhällsvetare och ekonomer
Författare: Jonas Månsson
ISBN: 91-44-00327-7
Kommentar: Förslag till matematikdelen
4) Matematisk analys för ekonomer
Författare: Sydsaeter, Knut
Kommentar: Extraläsning

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling Ekonomi - kandidatprogram Skogsekonomi (kandidat) Agrar ekonomi Politices kandidat - hållbar utveckling Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0182 Anmälningskod: SLU-30197 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%