Ny sökning
NA0183

Mikroekonomi med tillämpningar inom jordbruks- och miljöekonomi

Kursvärdering

Kursplan

NA0183 Mikroekonomi med tillämpningar inom jordbruks- och miljöekonomi, 15,0 Hp

Microeconomics and its Applications in Agricultural and Environmental Economics

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Mikroekonomi 10,0 0102
Tillämpningar inom jordbruks- och miljöekonomi 5,0 0103

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

60 hp nationalekonomi. Engelska 6.

Mål

Kursens mål är att ge studenterna en djupare förståelse för nationalekonomisk teori samt ge en förståelse för alternativa metoder för att analysera specifika politiska problem med hög aktuell relevans inom jordbruks- och miljöekonomi.Efter avslutad kurs kommer studenterna ha kunskap i mikroekonomisk teori och förmåga till empirisk analys.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:- analysera hur utbud och efterfrågan på marknaden uppstår till följd av företags och konsumenters beslut, och vad som ligger bakom dessa beslut

- analysera dualitet i mikroekonomi

- härleda och tolka Slutzky ekvationen

- analysera policy-problem från ett välfärdsperspektiv i partiell och allmän jämvikt;

- analysera marknadsmakt på produkt- och insatsmarknader

- redogöra för olika metoder för förhands- och efterhandsanalys av politiska problem

- beskriva och identifiera centrala teman inom jordbruks- och miljöekonomi

- kritiskt utvärdera användbarheten av olika metoder för att analysera policymål och ekonomiska instrument

- använda ekonomisk teori för att beskriva ekonomiska beslut i jordbruks- och miljöpolitiken

Innehåll

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, övningar, seminarier och projektarbeteKursen består av följande delar:

- konsumtion, produktion, utbud och efterfrågan

- konkurrensmodellen, allmän jämvikt och ekonomisk välfärd

- marknadsmakt

- insatsmarknader

- genomgång av olika metoder som används för analys av ca fyra olika politikområden inom jordbruks- och miljöekonomi

- genomgång av styrkor och svagheter hos olika tillämpade metoder i sitt specifika sammanhang

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.

Godkänt projektarbete.

Deltagande i obligatoriska seminarier och övningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: NA0164, NA0166

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0183 Anmälningskod: SLU-30129 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%