Ny sökning
NA0183

Mikroekonomi med tillämpningar inom jordbruks- och miljöekonomi

NA0183 Mikroekonomi med tillämpningar inom jordbruks- och miljöekonomi, 15,0 Hp

Microeconomics and its Applications in Agricultural and Environmental Economics

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Mikroekonomi 10,00 1002
Tillämpningar inom jordbruks- och miljöekonomi 5,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

60 hp nationalekonomi. Engelska 6.

Mål

Kursens mål är att ge studenterna en djupare förståelse för nationalekonomisk teori samt ge en förståelse för alternativa metoder för att analysera specifika politiska problem med hög aktuell relevans inom jordbruks- och miljöekonomi.

Efter avslutad kurs kommer studenterna ha kunskap i mikroekonomisk teori och förmåga till empirisk analys.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- analysera hur utbud och efterfrågan på marknaden uppstår till följd av företags och konsumenters beslut, och vad som ligger bakom dessa beslut
- analysera dualitet i mikroekonomi
- härleda och tolka Slutzky ekvationen
- analysera policy-problem från ett välfärdsperspektiv i partiell och allmän jämvikt;
- analysera marknadsmakt på produkt- och insatsmarknader
- redogöra för olika metoder för förhands- och efterhandsanalys av politiska problem
- beskriva och identifiera centrala teman inom jordbruks- och miljöekonomi
- kritiskt utvärdera användbarheten av olika metoder för att analysera policymål och ekonomiska instrument
- använda ekonomisk teori för att beskriva ekonomiska beslut i jordbruks- och miljöpolitiken

Innehåll

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, övningar, seminarier och projektarbete

Kursen består av följande delar:
- konsumtion, produktion, utbud och efterfrågan
- konkurrensmodellen, allmän jämvikt och ekonomisk välfärd
- marknadsmakt
- insatsmarknader
- genomgång av olika metoder som används för analys av ca fyra olika politikområden inom jordbruks- och miljöekonomi
- genomgång av styrkor och svagheter hos olika tillämpade metoder i sitt specifika sammanhang

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.
Godkänt projektarbete.
Deltagande i obligatoriska seminarier och övningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: NA0164, NA0166

Grading criteria

To obtain grade 3, the student should be able to:

- analyze how market supply and demand arise from firm and consumer decisions, and what lies behind these decisions,

- analyze duality in microeconomics,

- derive and interpret the Slutzky equation

- analyse policy dilemmas from a welfare perspective, in partial and general equilibrium;

- analyse market power in product and factor markets

- account for alternative methods for ex-ante and ex-post analysis of policy problems

- describe and identify central themes in agricultural and environmental economics

- critically evaluate the usefulness of alternative methods for analysing policy targets and economic instruments

- use economic theory to describe economic decisions on agricultural and environmental policy

To obtain grade 4 the students should be able to demonstrate good knowledge and skills in relation to the requirements for grade 3.

To obtain grade 5 the students should be able to demonstrate very good knowledge and skills in relation to the requirements for grade 3.

A grade U (fail) will be obtained if the student does not fullfil one or more of the criteria for grade 3 and/ or has not completed the requirements stipulated under i) and ii) below.

Requirements for passing the course

In order for the student to fulfil the requirements of the course she/he has to:

i) Write a research proposal satisfying the requirements for a passing grade. The research proposal is graded pass or fail.

ii) Attend and actively participate in the application part of the course consisting of 7 compulsory lectures and seminars. This includes presenting and defending the written research proposal at the final seminar as well as being an active discussant on another student's proposal. Graded pass or fail.

iii) Fullfil the requirements for at least a grade 3 at the written exam. Exams are graded 3, 4, 5, or fail. Note that grades 4 and 5 can only be obtained at the first regular exam and the first re-exam.

The final grade in the course is determined as follows

Grade 3 - passing grade on i), a passing grade on ii) and a grade 3 on the written exam (iii).

Grade 4 - passing grade on i), a passing grade on ii) and a grade 4 on the written exam (iii).

Grade 5 - passing grade on i), a passing grade on ii) and a grade 5 on the written exam (iii).

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling Ekonomi - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0183 Anmälningskod: SLU-30214 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%