Ny sökning
NA0183

Mikroekonomi med tillämpningar inom jordbruks- och miljöekonomi

Information från kursledaren

A warm welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences and the course Value Chains and Networks in the Bio-Economy!

Below, you will find general information about the student account, registration for the course and other practical information.

The student account
You will need your student account to access e.g. your e-mail, Ladok and Canvas. For information regarding how to create your student account, see here: https://student.slu.se/en/study-support/it-support/support/new-student---start/

Registration for the course
Self-registration for the course is done in Ladok between 2021-01-01 and 2021-01-17. Remember that you must be admitted and registered in Ladok to be able take the course. Having access to Canvas does not mean you are registered in the course and without registration, you are risking losing your place in the course.

If you have been admitted to the course with conditions, you need to send your credit list to the course leader who will review it and decide if you can register. Do this as soon as possible as reviewing credits may take a few days due to the course start.

Educational support

If you are entitled extra educational support, please inform the course leader at the start of the course so that special arrangements can be made.

For educational support for an exam, see instructions in the exam registration in Ladok Student. You need to register for alternative exam arrangements no later than 15 workings days prior to the examination day. More information here: https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/.

Discontinuation of a course

If you want to discontinue the course, you should immediately notify the educational administrators at econ-edu@slu.se, who in turn will inform the course leader and register a non-completion of the course in Ladok after your approval. You are also able to register an early non-completion of the course (within three weeks after course start) in Ladok yourself.

Exams
You need to register for exams in Ladok, the registration closes 10 workings days prior to the exam. You can find your anonymity code in Ladok Student. It's not possible to register for the exam after the deadline has passed.

Corrected exams can usually be collected Wednesdays at 12.30 - 14.30 in room D416 or D417 in Ulls Hus. Due to Covid, it is best to contact econ-edu@slu.se to get help with collecting your exam.

Do not hesitate to contact us at econ-edu@slu.se if you have any questions!

Kind regards
Hanna & Jeanette, educational administrators

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

NA0183-30214 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för NA0183

Läsåret 2021/2022

Mikroekonomi med tillämpningar inom jordbruks- och miljöekonomi (NA0183-M3214)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Mikroekonomi med tillämpningar inom jordbruks- och miljöekonomi (NA0183-30185)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Mikroekonomi med tillämpningar inom jordbruks- och miljöekonomi (NA0183-30176)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Mikroekonomi med tillämpningar inom jordbruks- och miljöekonomi (NA0183-30196)

2019-01-21 - 2019-03-25

Kursplan

NA0183 Mikroekonomi med tillämpningar inom jordbruks- och miljöekonomi, 15,0 Hp

Microeconomics and its Applications in Agricultural and Environmental Economics

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Mikroekonomi 10,0 0102
Tillämpningar inom jordbruks- och miljöekonomi 5,0 0103

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

60 hp nationalekonomi. Engelska 6.

Mål

Kursens mål är att ge studenterna en djupare förståelse för nationalekonomisk teori samt ge en förståelse för alternativa metoder för att analysera specifika politiska problem med hög aktuell relevans inom jordbruks- och miljöekonomi.Efter avslutad kurs kommer studenterna ha kunskap i mikroekonomisk teori och förmåga till empirisk analys.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:- analysera hur utbud och efterfrågan på marknaden uppstår till följd av företags och konsumenters beslut, och vad som ligger bakom dessa beslut

- analysera dualitet i mikroekonomi

- härleda och tolka Slutzky ekvationen

- analysera policy-problem från ett välfärdsperspektiv i partiell och allmän jämvikt;

- analysera marknadsmakt på produkt- och insatsmarknader

- redogöra för olika metoder för förhands- och efterhandsanalys av politiska problem

- beskriva och identifiera centrala teman inom jordbruks- och miljöekonomi

- kritiskt utvärdera användbarheten av olika metoder för att analysera policymål och ekonomiska instrument

- använda ekonomisk teori för att beskriva ekonomiska beslut i jordbruks- och miljöpolitiken

Innehåll

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, övningar, seminarier och projektarbeteKursen består av följande delar:

- konsumtion, produktion, utbud och efterfrågan

- konkurrensmodellen, allmän jämvikt och ekonomisk välfärd

- marknadsmakt

- insatsmarknader

- genomgång av olika metoder som används för analys av ca fyra olika politikområden inom jordbruks- och miljöekonomi

- genomgång av styrkor och svagheter hos olika tillämpade metoder i sitt specifika sammanhang

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.

Godkänt projektarbete.

Deltagande i obligatoriska seminarier och övningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: NA0164, NA0166

Betygskriterier

Grading criteria

To obtain grade 3, the student should be able to:

- analyze how market supply and demand arise from firm and consumer decisions, and what lies behind these decisions,

- analyze duality in microeconomics,

- derive and interpret the Slutzky equation

- analyse policy dilemmas from a welfare perspective, in partial and general equilibrium;

- analyse market power in product and factor markets

- account for alternative methods for ex-ante and ex-post analysis of policy problems

- describe and identify central themes in agricultural and environmental economics

- critically evaluate the usefulness of alternative methods for analysing policy targets and economic instruments

- use economic theory to describe economic decisions on agricultural and environmental policy

To obtain grade 4 the students should be able to demonstrate good knowledge and skills in relation to the requirements for grade 3.

To obtain grade 5 the students should be able to demonstrate very good knowledge and skills in relation to the requirements for grade 3.

A grade U (fail) will be obtained if the student does not fullfil one or more of the criteria for grade 3 and/ or has not completed the requirements stipulated under i) and ii) below.

Requirements for passing the course

In order for the student to fulfil the requirements of the course she/he has to:

i) Write a research proposal satisfying the requirements for a passing grade. The research proposal is graded pass or fail.

ii) Attend and actively participate in the application part of the course consisting of 7 compulsory lectures and seminars. This includes presenting and defending the written research proposal at the final seminar as well as being an active discussant on another student's proposal. Graded pass or fail.

iii) Fullfil the requirements for at least a grade 3 at the written exam. Exams are graded 3, 4, 5, or fail. Note that grades 4 and 5 can only be obtained at the first regular exam and the first re-exam.

The final grade in the course is determined as follows

Grade 3 - passing grade on i), a passing grade on ii) and a grade 3 on the written exam (iii).

Grade 4 - passing grade on i), a passing grade on ii) and a grade 4 on the written exam (iii).

Grade 5 - passing grade on i), a passing grade on ii) and a grade 5 on the written exam (iii).

Litteraturlista

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0183 Anmälningskod: SLU-30214 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%