Ny sökning
NA0184

Miljöekonomisk översiktskurs

Hur kan vi skapa hållbara städer? Hur påverkar klimatförändringar olika platser? Det här är ett par av de frågor vi försöker besvara i kursen Miljöekonomisk översiktskurs. Vi fokuserar på miljöpolitiken och dess praktiska genomförande och ger dig en bred överblick av de ekonomiska begreppen relaterade till miljöproblem och naturresursfrågor. Andra frågor som tas upp i kursen är: Varför är den optimala utsläppsnivån inte noll? Vilka politiska styrmedel kan man använda för att minska utsläpp? När använder vi skatter respektive utsläppsrättigheter? Vilka politiska styrmedel främjar teknisk utveckling? Vilka är de strategier/policyer som kan öka hållbarheten i urban rörlighet? Vilken politik kan leda till en mer hållbar användning av naturresurser?

A warm welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences and the course Environmental Economics, Review Course!

This course will be given in English.

Below, you will find general information about the student account, registration for the course and other practical information.

The student account

You will need your student account to access e.g. your e-mail, Ladok and Canvas. For information regarding how to create your student account, see here: https://student.slu.se/en/study-support/it-support/support/new-student---start/

Registration for the course

Self-registration for the course is done in Ladok between 2022-03-01 and 2022-03-21. Remember that you must be admitted and registered in Ladok to be able take the course. Having access to Canvas does not mean you are registered in the course and without registration, you are risking losing your place in the course.

If you have been admitted to the course with conditions, you need to send your credit list to the course leader who will review it and decide if you can register. Do this as soon as possible as reviewing credits may take a few days due to the course start.

Educational support

If you are entitled extra educational support, please inform the course leader at the start of the course so that special arrangements can be made.

For educational support for an exam, see instructions in the exam registration in Ladok Student. You need to register for alternative exam arrangements no later than 15 workings days prior to the examination day. More information here: https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/.

Discontinuation of a course

If you want to discontinue the course, you should immediately notify the educational administrators at econ-edu@slu.se, who in turn will inform the course leader and register a non-completion of the course in Ladok after your approval. You are also able to register an early non-completion of the course (within three weeks after course start) in Ladok yourself.

Exams

You need to register for exams in Ladok, the registration closes 10 workings days prior to the exam. You can find your anonymity code in Ladok Student. It's not possible to register for the exam after the deadline has passed.

Due to Covid, contact econ-edu@slu.se to get help with collecting your exam.

Do not hesitate to contact us at econ-edu@slu.se if you have any questions!

Kind regards
The administration

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2022-06-19

Andra kursvärderingar för NA0184

Läsåret 2020/2021

Miljöekonomisk översiktskurs (NA0184-40093) 2021-03-23 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Miljöekonomisk översiktskurs (NA0184-40083) 2020-03-23 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Miljöekonomisk översiktskurs (NA0184-40124) 2019-03-26 - 2019-06-09

NA0184 Miljöekonomisk översiktskurs, 5,0 Hp

Environmental Economics, Review Course

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras(GXX)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 poäng avslutade högskolestudier, varav minst 20 poäng matematik på högskolenivå.

Mål

Kursens mål är att belysa miljöproblematiken utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för grundläggande mikroekonomisk teori
- diskutera marknadsekonomins begränsningar och möjligheter att hantera miljöproblem och naturresurser, samt identifiera problematikens plats i den teoretiska kontexten,
- diskutera olika definitioner av hållbar utveckling och relationen mellan ekonomisk tillväxt och miljökvalitet,
- redogöra för olika metoder att värdera miljön och relatera värderingsmetodiken till samhällsekonomisk välfärdsanalys, samt analysera effekter av osäkerhet.
- tillämpa optimeringsverktyg för att analysera praktiska miljöproblem.

Innehåll

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, övningar, obligatoriska seminarier samt självstudier.

Kursen innehåller följande moment:

- Grundläggande mikroekonomisk teori
- Teoriförklaring av marknadsmisslyckanden runt miljö- och naturresurser
- Ekonomiska förutsättningar för hållbar utveckling. Finns en konflikt mellan ekonomisk tillväxt och miljömål?
- Värderingsmetoder och välfärdsanalys, inklusive osäkerheter
- Externa effekter och minskning av utsläpp
- Ekonomiska styrmedel tillämpade på miljöproblem

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.
Godkända inlämningsuppgifter.
Deltagande i obligatoriska seminarier.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: NA0120

Examination

The examination of the course includes the following mandatory parts:

• Active participation in the seminar discussions.

• Written report and participation in a debate session.

• Written exam.

The grading scale for the course is 3-5.

The final grade is decided based on the written exam and the case study (debate session).

The case study may give maximum 20 credits.

The exam has four questions; each question may give maximum 20 credits.

Thus, the maximum for the case study and the exam is 100 credits in total.

In order to get grade:

• 3 you must have at least 50 points in total.

• 4 you must have at least 70 points in total.

• 5 you must have at least 85 points in total.

Seminar participation is mandatory!!

1) Microeconomics
Författare: Pindyck, R.S. & Rubinfeld, D.L.
2) Policy Instruments for Environmental and Natural Resource Management
Författare: Thomas Sterner and Jessica Coria
ISBN: 978-1-61726-098-8

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i energisystem Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 8721 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0184 Anmälningskod: SLU-40116 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 30%