Ny sökning
NA0185

Experimentella metoder i ekonomi

Andra kursvärderingar för NA0185

Läsåret 2021/2022

Experimentella metoder i ekonomi (NA0185-20128) 2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Experimentella metoder i ekonomi (NA0185-M2128) 2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Experimentella metoder i ekonomi (NA0185-20123) 2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Experimentella metoder i ekonomi (NA0185-20090) 2019-11-01 - 2020-01-19

NA0185 Experimentella metoder i ekonomi, 7,5 Hp

Experimental methods for economics and business studies

Kursplan fastställd

2018-11-26

Ämnen

Företagsekonomi Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp på grundnivå, varav minst 90 hp i företagsekonomi eller nationalekonomi. 15 hp mikroekonomi ska ingå samt 15 hp statistik, alternativt 5 hp matematik och 5 hp statistik. Kunskaper motsvarande Engelska 6.

Mål

Kursen syftar till att ge en introduktion till experimentella metoder inom nationalekonomi och företagsekonomi, inklusive samtida tillämpningar. I synnerhet illustreras i kursen hur experiment kan användas för att hantera problem kring identifiering som på grund av endogenitet ofta finns i icke-experimentella data. En stor del av kursen går ut på planering, deltagande och genomförande av ekonomiska experiment för att på så sätt erhålla praktiskt kunskap kring denna typ av ansats.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Designa, programmera, genomföra och utvärdera ett experiment inom ämnena nationalekonomi och företagsekonomi.

Innehåll

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, övningar och ett obligatoriskt projektarbete i grupp.

Kursen innehåller följande delar:

Introduktion: Vad är national- och företagsekonomiska experiment och varför ska man använda dem?
Experiment relaterade till marknad och spelteori.
Beslutsteori och experiment.
Fält- och enkätbaserade experiment.
Principer inom experiment: validitet, kontroll och begränsningar.
Val av experimentell design – deltagare, upprepning, matching och incitament.
Programmering av datorbaserat experiment i programmet zTree.
Genomföra experiment – instruktioner, test, rekrytering, experimentella sessioner.
Mättekniker och analys – att härleda uppfattningar, riskattityder och sociala preferenser.
Utvärdering och analys av experimentell data – en introduktion.


Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.
Godkänt projektarbete.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskraven kan även uppfyllas genom fyra års avslutade studier på jägmästarprogrammet med fördjupning inom företagsekonomi.

Förkunskapskraven kan även uppfyllas genom att studenter som är antagna till agronomprogrammet har kunskaper motsvarande 180 hp på grundnivå varav minst 60 hp i företagsekonomi eller nationalekonomi samt har läst antingen kurserna FÖ0449 (Företagsbeslut & mikroekonomi) och FÖ0373 (Lantbruksekonomi och driftsplanering) eller kursen NA0179 (Econometrics and programming). Kunskaper motsvarande Engelska 6.

För studenter som antagits ht 2015 eller tidigare kan kravet på FÖ0449 ersättas av kursen FÖ0395 och kravet på NA0179 kan ersättas med NA0161.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: NA0178 och NA0140
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Företagsekonomi Nationalekonomi
Kurskod: NA0185 Anmälningskod: SLU-20094 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 50%