Ny sökning
NA0185

Experimentella metoder i ekonomi

Information från kursledaren

A warm welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences and the course Experimental methods for economics and business studies!

Below, you will find general information about the student account, registration for the course and other practical information.

The student account

You will need your student account to access e.g. your e-mail, Ladok and Canvas. For information regarding how to create your student account, follow this link: https://student.slu.se/en/study-support/it-support/support/new-student---start/

Registration for the course

Self-registration for the course is done in Ladok between 2022-10-18 and 2022-11-01. Remember that you must be admitted and registered in Ladok to be able take the course. Having access to Canvas does not mean you are registered in the course and without registration, you are risking losing your place in the course. If you have been admitted to the course with conditions, you need to send your credit list to the course leader who will review it and decide if you can register. Do this as soon as possible as reviewing credits may take a few days due to the course start.

Educational support

If you are entitled extra educational support, please inform the course leader at the start of the course so that special arrangements can be made.

For educational support for an exam, see instructions in the exam registration in Ladok Student. You need to register for alternative exam arrangements no later than 15 workings days prior to the examination day. More information here: https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/.

Discontinuation of a course

If you want to discontinue the course, you should immediately notify the educational administrators at econ-edu@slu.se, who in turn will inform the course leader and register a non-completion of the course in Ladok after your approval. You are also able to register an early non-completion of the course (within three weeks after course start) in Ladok yourself.

Exams

You need to register for exams in Ladok. The registration closes 10 workings days prior to the exam. You can find your anonymity code in Ladok Student. It's not possible to register for the exam after the deadline has passed.

On Wednesdays between 12:30-14:30 we have an exam hand out at the department (Ulls hus, 4th floor). Please remember to bring your ID-card.

-

Do not hesitate to contact us at econ-edu@slu.se if you have any questions!

Kind regards,

The educational administrators

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för NA0185

Läsåret 2021/2022

Experimentella metoder i ekonomi (NA0185-20128)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Experimentella metoder i ekonomi (NA0185-M2128)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Experimentella metoder i ekonomi (NA0185-20123)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Experimentella metoder i ekonomi (NA0185-20090)

2019-11-01 - 2020-01-19

Kursplan

NA0185 Experimentella metoder i ekonomi, 7,5 Hp

Experimental methods for economics and business studies

Ämnen

Företagsekonomi Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp på grundnivå, varav minst 90 hp i företagsekonomi eller nationalekonomi. 15 hp mikroekonomi ska ingå samt 15 hp statistik, alternativt 5 hp matematik och 5 hp statistik. Kunskaper motsvarande Engelska 6.

Mål

Kursen syftar till att ge en introduktion till experimentella metoder inom nationalekonomi och företagsekonomi, inklusive samtida tillämpningar. I synnerhet illustreras i kursen hur experiment kan användas för att hantera problem kring identifiering som på grund av endogenitet ofta finns i icke-experimentella data. En stor del av kursen går ut på planering, deltagande och genomförande av ekonomiska experiment för att på så sätt erhålla praktiskt kunskap kring denna typ av ansats.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:- Designa, programmera, genomföra och utvärdera ett experiment inom ämnena nationalekonomi och företagsekonomi.

Innehåll

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, övningar och ett obligatoriskt projektarbete i grupp.Kursen innehåller följande delar:Introduktion: Vad är national- och företagsekonomiska experiment och varför ska man använda dem?

Experiment relaterade till marknad och spelteori.

Beslutsteori och experiment.

Fält- och enkätbaserade experiment.

Principer inom experiment: validitet, kontroll och begränsningar.

Val av experimentell design – deltagare, upprepning, matching och incitament.

Programmering av datorbaserat experiment i programmet zTree.

Genomföra experiment – instruktioner, test, rekrytering, experimentella sessioner.

Mättekniker och analys – att härleda uppfattningar, riskattityder och sociala preferenser.

Utvärdering och analys av experimentell data – en introduktion.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.

Godkänt projektarbete.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskraven kan även uppfyllas genom fyra års avslutade studier på jägmästarprogrammet med fördjupning inom företagsekonomi.Förkunskapskraven kan även uppfyllas genom att studenter som är antagna till agronomprogrammet har kunskaper motsvarande 180 hp på grundnivå varav minst 60 hp i företagsekonomi eller nationalekonomi samt har läst antingen kurserna FÖ0449 (Företagsbeslut & mikroekonomi) och FÖ0373 (Lantbruksekonomi och driftsplanering) eller kursen NA0179 (Econometrics and programming). Kunskaper motsvarande Engelska 6.För studenter som antagits ht 2015 eller tidigare kan kravet på FÖ0449 ersättas av kursen FÖ0395 och kravet på NA0179 kan ersättas med NA0161.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: NA0178 och NA0140

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Företagsekonomi Nationalekonomi
Kurskod: NA0185 Anmälningskod: SLU-20094 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 50%