Ny sökning
NA0187

Introduktion till makroekonomi

NA0187 Introduktion till makroekonomi, 7,5 Hp

Introduction to macroeconomics

Kursplan fastställd

2021-12-06

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt Matematik 3b eller Matematik 3c och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1+1a2.

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i makroekonomi.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för olika förklaringar till konjunktursvängningar på kort sikt i både slutna och öppna ekonomier;
- förklara vad som påverkar inflationstakten, arbetslösheten, och tillväxttakten på lång sikt, i slutna och öppna ekonomier;
- förklara de makroekonomiska effekterna av finanspolitik och penningpolitik med hänvisning till både teori och relevanta empiriska observationer.

Innehåll

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, övningar, samt av självstudier.

Kursen handlar om att förstå hur en ekonomi - som till exempel den svenska - fungerar, samt hur den kan styras. Kursen behandlar teorier som förklarar konjunktursvängningar på kort sikt och upplyser vad som styr inflationstakten, arbetslösheten, samt tillväxten på lång sikt. Kursen behandlar dessa teorier i kontexten av båda slutna ekonomier och öppna ekonomier. Ett centralt perspektiv i kursen är pengarnas cirkulära flöde mellan hushåll, företag och andra institutioner. Utifrån teorin samt empiriska observationer förklarar kursen olika val inom makroekonomisk politik.

Grundläggande kunskaper i makroekonomi är nödvändiga för att kunna analysera hållbarhetsfrågor inom miljöpolitik, jordbrukspolitik och skogspolitik.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända tentamina.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: NA0177: modul 1
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Politices kandidat - hållbar utveckling Nivå: Grundnivå
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0187 Anmälningskod: SLU-10220 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%