Ny sökning
NA0187

Introduktion till makroekonomi

Information från kursledaren

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Introduktion till makroekonomi!

Här kommer allmän information om studentkonto, registrering på kurs, samt annan praktisk information:

Studentkonto

Studentkonto behövs för att komma åt bl.a. Ladok, Canvas och mejl. För information om hur du skapar ett studentkonto, se här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/.

Registrering på kurs

Självregistrering till kurs görs i Ladok mellan 2022-08-15 till 2022-08-29. Kom ihåg att du måste vara antagen och registrerad för att gå kursen. Att du som student får tillgång till Canvas innebär inte att du är registrerad och utan registrering riskerar du att förlora din plats på kursen.

Har du antagits till kursen med villkor behöver du skicka din meritlista till kursledaren som avgör om du får registreras. Gör detta så snart som möjligt då granskning kan ta några dagar.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd för undervisning ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Vid examination behöver du följa instruktionerna i anmälan i Ladok för att anmäla extra stöd. Anmälan för extra stöd inför tentamen stänger 15 arbetsdagar före tentamensdagen.

Avbrott på kurs

Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

Tentamina

Du behöver anmälda dig till tentamina i Ladok. Anmälan stänger 10 vardagar före tentamensdagen. Det är inte möjligt med efteranmälningar. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student.

På onsdagar kl 12:30-14:30 har vi tentautlämning på institutionen (Ulls hus, plan 4). Du behöver ha med dig din legitimation för detta.

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor.

Hälsningar,
Utbildningsadministrationen

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-09-21 och 2022-10-12

Kursplan

NA0187 Introduktion till makroekonomi, 7,5 Hp

Introduction to macroeconomics

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt Matematik 3b eller Matematik 3c och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1+1a2.

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i makroekonomi.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för olika förklaringar till konjunktursvängningar på kort sikt i både slutna och öppna ekonomier;

- förklara vad som påverkar inflationstakten, arbetslösheten, och tillväxttakten på lång sikt, i slutna och öppna ekonomier;

- förklara de makroekonomiska effekterna av finanspolitik och penningpolitik med hänvisning till både teori och relevanta empiriska observationer.

Innehåll

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, övningar, samt av självstudier.Kursen handlar om att förstå hur en ekonomi - som till exempel den svenska - fungerar, samt hur den kan styras. Kursen behandlar teorier som förklarar konjunktursvängningar på kort sikt och upplyser vad som styr inflationstakten, arbetslösheten, samt tillväxten på lång sikt. Kursen behandlar dessa teorier i kontexten av båda slutna ekonomier och öppna ekonomier. Ett centralt perspektiv i kursen är pengarnas cirkulära flöde mellan hushåll, företag och andra institutioner. Utifrån teorin samt empiriska observationer förklarar kursen olika val inom makroekonomisk politik.Grundläggande kunskaper i makroekonomi är nödvändiga för att kunna analysera hållbarhetsfrågor inom miljöpolitik, jordbrukspolitik och skogspolitik.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända tentamina.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: NA0177: modul 1

Betygskriterier

Betygskriterier för kursen NA0187, Introduktion till makroekonomi

Hösten 2022

Kursansvarig: Shon Ferguson

För betyget godkänd krävs följande:

  1. Ett godkänt hemtentamen där man visar att man förstår grundläggande begrepp och kan analysera enkla modeller inom makroekonomi;
  2. Deltagande i alla obligatoriska moment (till exempel gästföreläsningar) eller inlämning av godkända restuppgifter i undantagsfall efter överenskommelse;
  3. Minst 60 procent på sluttentamen.

Högre betyg:

Utöver dessa grundläggande krav för godkänt bestäms betyget av prestationen. Betygsgränserna på kursen är baserade på följande regel:

Betyg=3: minst 60 procent på sluttentamen

Betyg=4: minst 75 procent på sluttentamen

Betyg=5: minst 90 procent på sluttentamen

Observera att efter den första omtentan är högsta möjliga poäng på ytterligare skrivningar 74 procent.[1]


[1] Antag till exempel att jag får (i) underkänt, (ii) underkänt, sedan (iii) 95 poäng av 100. Poängen på 3:e skrivningen räknas ned till 74 av 100 (74 procent), och jag får betyg 3.

Litteraturlista

Macroeconomics - a critical introductionFörfattare: Hart, R. (2021) (gratis upplaga, pdf tillgänglig på canvas innan kursstart)

MakroekonomiFörfattare: Fregert, K. & Jonung, L. (2018) ISBN: 9789144125381 (ej oblikatorisk men bra komplement till Hart (2021))

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13082 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0187 Anmälningskod: SLU-10220 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%