Ny sökning
NA0188

Nationalekonomiska perspektiv på jordbruk och miljö

NA0188 Nationalekonomiska perspektiv på jordbruk och miljö, 7,5 Hp

Economic perspectives on agriculture and the environment

Kursplan fastställd

2021-12-06

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

10 hp mikroekonomi

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna grundläggande kunskaper i tillämpad nationalekonomi inom områdena jordbruk och miljö. Kursen fokuserar på resursrelaterade hållbarhetsutmaningar samt jordbruks- och miljöpolitiska målsättningar och målkonflikter.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Redogöra för jordbrukets funktion och miljöpåverkan med utgångspunkt i centrala mikroekonomiska begrepp såsom externaliteter, kollektiva varor, multifunktionalitet, transaktionskostnader, äganderätter och samhällsekonomisk effektivitet;
- förklara hur monetära välfärdsmått kan användas för att studera hur konsumenter värderar förändringar i miljökvalitet;
- redogöra för beröringspunkter mellan kuznetskurvan och miljökuznetskurvan i ett långsiktigt perspektiv;
- beskriva och visa prov på kritisk reflektionsförmåga med fokus på hur miljö- och jordbrukspolitik kan utformas för att styra mot hållbarhet, miljöpolitiska och andra politiska målsättningar samt samhällsekonomisk effektivitet;
- problematisera betydelsen av multilaterala ekonomiska styrmedel och globala klimatavtal för att möta krav på minskade utsläpp med utgångspunkt i handelsteori.

Innehåll

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, övningar, obligatoriskt seminarium samt av självstudier.

Kursen handlar om att förstå jordbrukets funktion och miljöpåverkan ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och med utgångspunkt i centrala mikroekonomiska teorier och koncept.

Kursen behandlar hur ekonomiska styrmedel kan hantera miljöproblem och hur miljö- och jordbrukspolitik kan utformas för att styra mot miljöpolitiska målsättningar, samhällsekonomisk effektivitet och hållbarhetsutmaningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.
Godkänt deltagande i obligatoriskt seminarium.

  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: NA0177: modul 2
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Politices kandidat - hållbar utveckling Nivå: Grundnivå
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0188 Anmälningskod: SLU-10221 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%