Ny sökning
NA0192

Naturresurs- och miljöekonomi

Information från kursledaren

A warm welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences and the course Natural Resource and Environmental Economics!

Below, you will find general information about the student account, registration for the course and other practical information.

The student account

You will need your student account to access e.g. your e-mail, Ladok and Canvas. For information regarding how to create your student account, follow this link: https://student.slu.se/en/study-support/it-support/support/new-student---start/

Registration for the course

Self-registration for the course is done in Ladok between 2023-10-17–2023-10-31. Remember that you must be admitted and registered in Ladok to be able take the course. Having access to Canvas does not mean you are registered in the course and without registration, you are risking losing your place in the course. If you have been admitted to the course with conditions, you need to send your credit list to the course leader who will review it and decide if you can register. Do this as soon as possible as reviewing credits may take a few days due to the course start.

Educational support

If you are entitled extra educational support, please inform the course leader at the start of the course so that special arrangements can be made.

For educational support for an exam, see instructions in the exam registration in Ladok Student. You need to register for alternative exam arrangements no later than 10 workings days prior to the examination day. More information here: https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/.

Discontinuation of a course

If you want to discontinue the course, you should immediately notify the educational administrators at econ-edu@slu.se, who in turn will inform the course leader and register a non-completion of the course in Ladok after your approval. You are also able to register an early non-completion of the course (within three weeks after course start) in Ladok yourself.

Exams

You need to register for exams in Ladok. The registration closes 10 working days prior to the exam. You can find your anonymity code in Ladok Student. It's not possible to register for the exam after the deadline has passed.

On Wednesdays between 12:30-14:30 we have an exam hand out at the department (Ulls hus, 4th floor). Please remember to bring your ID-card.

-

Do not hesitate to contact us at econ-edu@slu.se if you have any questions!

Kind regards,
The educational administrators

Kursplan och övrig information

Kursplan

NA0192 Naturresurs- och miljöekonomi, 7,5 Hp

Natural Resource and Environmental Economics

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0001

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:

30 hp nationalekonomi

Engelska 6

Undantag medges från kravet på grundläggande behörighet i svenska

Mål

Kursens mål är att ge en förståelse för grundläggande teorier och metoder inom miljöekonomi samt naturresursekonomi. Studenterna ska lära sig tillämpa dessa metoder på kvalitativa och kvantitativa problem i förenklade fall, och även kunna analysera deras potentiella bidrag till att lösa verkliga problem som klimatförändring och minskande biologisk mångfald.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- förklara hur marknader bidrar till att uppnå en effektiv allokering av resurser i samhället, samt hur förekomsten av kollektiva nyttigheter eller externa effekter föranleder brister i denna allokeringsmekanism,

- förklara olika metoder för att mäta efterfrågan på kollektiva nyttigheter, och hur dessa metoder kan användas för att hjälpa oss att fatta beslut om miljörelaterade åtgärder,

- bedöma styrkorna och svagheterna hos olika miljöpolitiska styrmedel i olika situationer,

- analysera kvantitativt hur alternativa marknadsbaserade styrmedel kan användas för att - under ideala omständigheter - uppnå kostnadseffektiva eller samhällsoptimala lösningar, och hur dessa styrmedel kan anpassas för att hantera verkliga situationer,

- diskutera hur man tar hänsyn till risker och osäkerhet i miljöpolitiken,

- analysera globala föroreningsproblem och svårigheterna med att sluta bindande och verkningsfulla internationella avtal,

- förklara och tillämpa grundläggande resultat avseende hantering av icke-förnybara naturresurser, inklusive Hotellingregeln,

- förklarar de teoretiska principerna för optimal förvaltning av biologiska naturresurser,

- analyserar miljöpolitikens roll för att bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

*​Ämnesmässigt innehåll:*

Kursen består av följande delar: grundläggande välfärdsteori och externa effekter; miljövärdering och kostnads-nyttoanalys; styrkor och svagheter hos alternativa styrmedel; kvantitativ analys av marknadsbaserade styrmedel inklusive användning av Lagrange-metoden; risk och osäkerhet; globala föroreningar och internationella överenskommelser; icke-förnybara resurser och Hotelling; biologiska resurser, maximal hållbar avkastning, allmänningens tragedi och optimal förvaltning; miljöpolitik och hållbar utveckling.

*Genomförande:*

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom föreläsningar, övningar, seminarier och inlämningsuppgifter

I kursen fokuseras på följande generella kompetenser:

Problemlösning, vetenskapliga metoder, skriftlig kommunikation.

Följande moment är obligatoriska:

Deltagande i obligatoriska seminarier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen.

Godkänt projektarbete.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PN-NJ
Ersätter: NA0165

Litteraturlista

There is no mandatory textbook, but students are encouraged to have access to at least one textbook on ENR at the bachelor level. For example, previous versions of the course used "Natural Resource and Environmental Economics" by Perman et al. (4th edition). Additional readings (articles) may be provided as needed during the course.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Politices kandidat - hållbar utveckling Agrar ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13090 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0192 Anmälningskod: SLU-20184 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 50%