Ny sökning
PFS0177

Advances in forestry analysis and data management

PFS0177 Advances in forestry analysis and data management, 8,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-11-11

Ämnen

Skogshushållning

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Contact for application and further information:
Narayanan Subramanian Narayanan.Subramanian@slu.se
Emma Holmström Emma.Holmstrom@slu.se

This course is part of the Research School BECFOR

Tidsplan
Time table

Januari/January 2021:
Introduktions-seminarium för alla 4 moduler
Introduction seminar day for all 4 modules
January-March:
Individual work in the modules
Slutet av mars/Late March:
2-dagars möte i fält/2 day excursion and meeting
Mars-juni, March-June:
Slutföra inlämningsuppgifter
Finalizing the individual assignments


Kursen har avslutande moduler som kan göras med individuell schemaläggning. Varje modul har en kursledare som är tillgänglig, framförallt över lärplattformen Canvas. Kursen kommer vara möjlig att slutföra över en halv termin eller att läsa individuellt med lägre tempo, över en hel termin.
Kursen kommer starta med en uppstartsdag där möjlighet finns att träffas på ett av SLUs campusområden alternativt medverka via distansplattform. Därutöver kommer kursen innefatta en fysisk träff på två dagar, förlägen till en av SLUs skogliga försöksparker.
I varje modul ingår föreläsningar av kursansvarig, schemalagda frågestunder och diskussionsforum via Canvas. Detta följs av eget arbete med övningsuppgifter och därefter självständigt arbete.
Under den fysiska träffen kommer fokus vara att besöka skogliga försök som ingår i modulernas data samt att exemplifiera inventering och valideringsdata i fält.

Each module has a course leader that is available, especially over the Canvas learning platform. The course will be possible to complete over half a semester or to read individually at a slower pace, over an entire semester.
The course will start with a start-up day where it is possible to meet on one of SLU’s campus areas or alternatively participate via a distance platform. In addition, the course will include a physical meeting of two days, in lieu of one of SLU’s forested experimental parks.
Each module includes lectures by course coordinators, scheduled questions and discussion forums via Canvas. This is followed by own work with exercise assignments and then independent work.
During the physical meeting, the focus will be on visiting forest trials included in the modules’ data and exemplifying inventory and validation data in the field.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap