Ny sökning
PLG0044

Behandling av data i kvalitativ undersökning

PLG0044 Behandling av data i kvalitativ undersökning, 4,5 Hp

Kursplan fastställd

2015-10-26

Ämnen

Landskapsplanering

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The course is running over the whole spring-period with on campus lessons during 2-3 days at three occasions. A selection of lectues are coordinated with the master course Research Methods for People and Environment Studies, 15 credits.
Course occasions 2018: January 29-31, March 14-16, April 16-18, May 28-30.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle