Ny sökning
PLG0046

Populärvetenskaplig kommunikationskurs

PLG0046 Populärvetenskaplig kommunikationskurs, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2017-03-16

Ämnen

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Online course with max. 16 students
Lectures
Exercises
Seminars where students discuss and give feedback on popular science texts
Feedback by professional journalists and other external teachers on popular science texts

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtskyddsbiologi