Ny sökning
PNG0057

Ecosystem functioning: From Theory to Application

PNG0057 Ecosystem functioning: From Theory to Application, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2014-05-22

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vatten och miljö