Ny sökning
PVS0137

Genomanalys

PVS0137 Genomanalys, 10,0 Hp

Kursplan fastställd

2016-06-27

Ämnen

Husdjursvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The course is given jointly with the advanced course Genome Analysis (HV0122), 15 credits.

For application: https://www.slu.se/gs-vmas-courses

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjursgenetik