Ny sökning
SG0196

Förmedling av skogs- och jordbruksfastigheter

Kursen beskriver marknaderna för lantbruk, småhus och bostadsrätter bland annat med avseende på aktörer, myndigheter och organisationer och deras roller, fastighetsmäklarlagen, fastighetsmäklarnämnden och hur fastighetsmäklare registreras, reklamation av förmedlingar, olika slag av etiska regler i samband med förmedling av fast egendom, allmän datakunskap, specifika hjälpmedel i förmedlingsarbetet som datorprogram och IT-stöd, informationssystem och GIS samt tillämpning av beteendevetenskap vid fastighetsförmedling, hur kundrelationer byggs upp och förhandlingar genomförs, vidare hur olika typer av psykologiskt känsliga situationer hanteras i en förmedlingssituation.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-05-28 och 2023-06-18

Andra kursvärderingar för SG0196

Läsåret 2020/2021

Förmedling av skogs- och jordbruksfastigheter (SG0196-10004)

2020-08-31 - 2021-06-06

Läsåret 2018/2019

Förmedling av skogs- och jordbruksfastigheter (SG0196-10083)

2018-09-03 - 2019-06-09

Läsåret 2016/2017

Förmedling av skogs- och jordbruksfastigheter (SG0196-10164)

2016-08-29 - 2017-06-04

Kursplan

SG0196 Förmedling av skogs- och jordbruksfastigheter, 30,0 Hp

Real Estate Agency and Brokering

Ämnen

Skogsvetenskap Skogshushållning

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Del 1 15,0 0004
Del II 15,0 0005

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande

75 hp skogsvetenskap eller

75 hp skogshushållning eller

75 hp lantbruksvetenskap eller

75 hp på grundnivå inom något av de fem agronomprogrammen.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

1. Redogöra för fastighets- och bostadsmarknaden, i synnerhet marknaden för skogs- och jordbruksfastigheter

2. Redogöra för och tillämpa fastighetsmäklarlagen och andra rättsliga principer för verksamheten, inklusive för kursen relevant lagstiftning, samt redogöra för god fastighetsmäklarsed och diskutera hur denna förhåller sig till en vardagligare tolkning av moral och etik.

3. Beskriva förmedlingsprocessen och dess aktörer.

4. Förstå och redogöra för fastighetsförmedling i ett internationellt perspektiv.

5. Skriva ett PM baserat på information från litteratur, kurs samt internet med tillhörande adekvvat notapparat och källhänvisningar.

Innehåll

Kursen beskriver och ger insikter i marknaderna för lantbruk, småhus och bostadsrätter bland annat med avseende på aktörer, myndigheter och organisationer och deras roller. Fastighetsmäklarlagen, marknadsföringslagen, diskrimineringslagen och annan för uppdraget viktig lagstiftning tas upp i praktisk tillämpning. Stor vikt ägnas mäklaruppdragets olika huvudmoment, från intag till slutuppgörelse, moral och etik i samband med förmedling av fast egendom, internationell fastighetsförmedling. Specifika hjälpmedel i förmedlingsarbetet som IT-stöd, informationssystem och GIS behandlas översiktligt, samt tillämpning av beteendevetenskap vid fastighetsförmedling, hur kundrelationer byggs upp och hur förhandlingar genomförs, vidare hur olika typer av psykologiskt känsliga situationer hanteras i en förmedlingssituation. Deltagande i övningar, inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen är obligatoriska moment i kursen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända tentamina och godkända inlämningsuppgifter, samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Den studerandes prestation värderas i 4 olika bedömningsområden. Betyget på kursen bygger på en helhetsbedömning med utgångspunkt i de olika bedömningsområdena. Bedömningsområde 2 och 3 väger tyngst i den värderingen. Examinatorn avgör om enstaka styrkor och svagheter kan kompensera varandra.För att en student ska kunna få högre betyg än godkänd (4 eller 5) skall examinerande moment i kursen vara avklarade inom av examinator utsatt tid. Datum och tid anges i betygskriterierna för respektive bedömningsområde. Sådan tidsfrist ska alltid inkludera första omtentamenstillfälle.

Ett godkänt resultat på en tentamen eller annan examination går ej att tentera om eller på annat sätt göra om för högre betyg.

Ansvarig institution/motsvarande

Skogsmästarskolan

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Vice dekan S-fak
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: FÖ0192, FÖ0343, SH0139

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 76108 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogsvetenskap Skogshushållning
Kurskod: SG0196 Anmälningskod: SLU-10274 Plats: Skinnskatteberg Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Skogsmästarskolan Studietakt: 50%