Ny sökning
SG0197

Geografisk Informationsteknologi II

Geografisk informationsteknologi används inom många dicipliner och branscher som en integrerad del i digital arbetsflöden men även som kraftfullt analysverktyg för att undersöka komplexa samband och processer. I denna kurs genomför studenten ett eget projekt. Studenten får lära sig bryta ner ett problem och hur man strukturerar arbetet i projektform och sedan utföra projektet samt avsluta det med en rapport och en presentation. Under kursen kommer studenten att behöva läsa artiklar inom relaterade områden och diskutera dessa i små grupper med andra studenter. Fokus är på noggrannhet i spatiala data och hur dessa påverkar analyser och modeller.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SG0197

Läsåret 2021/2022

Geografisk Informationsteknologi II (SG0197-40014)

2022-05-02 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Geografisk Informationsteknologi II (SG0197-M4014)

2022-05-02 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Geografisk Informationsteknologi II (SG0197-40008)

2021-05-03 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Geografisk Informationsteknologi II (SG0197-M4008)

2021-05-03 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Geografisk Informationsteknologi II (SG0197-40063)

2020-05-01 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Geografisk Informationsteknologi II (SG0197-40054)

2019-05-03 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Geografisk Informationsteknologi II (SG0197-40099)

2018-04-27 - 2018-06-03

Läsåret 2016/2017

Geografisk Informationsteknologi II (SG0197-40106)

2017-04-28 - 2017-06-04

Kursplan

SG0197 Geografisk Informationsteknologi II, 7,5 Hp

Geographic Information Technology II

Ämnen

Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Uppgifter 7,5 0202

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande

- 120 hp på grundnivå inklusive

- 60 hp skogsvetenskap eller

- 60 hp skogshushållning eller

- 60 hp biologi

samt

- 7 hp i GIS eller GIT

och

- Engelska 6.

Mål

Syftet med kursen är att ge studenten fördjupade kunskaper och hands-on erfarenheter av spatiala analyser och modellering för att hantera frågeställningar om skogsbruk och skogsekosystemet, samt hur noggrannheten i indata påverkar resultatet av analyser och modeller.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

• utföra ett avancerat GIT-projekt.

• känna igen problem associerade med noggrannheten i spatiala data.

• kommunicera projektarbete, både muntligen och skriftligen, för en GIT-expert.

Innehåll

I denna kurs genomför studenten ett eget projekt. Studenten får lära sig bryta ner ett problem och hur man strukturerar arbetet i projektform och sedan utföra projektet samt avsluta det med en rapport och en presentation. Under kursen kommer studenten att behöva läsa artiklar inom relaterade områden och diskutera dessa i små grupper med andra studenter. Fokus är på noggrannhet i spatiala data och hur dessa påverkar analyser och modeller.

Projketarbete och redovisnignen av det och seminarier är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänt på kursen krävs:

- Deltagande i obligatoriska moment

- Fullgjort projektarbete samt godkänd muntlig presentation

- Godkänd skriftlig projektrapport
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen GIT I 7 hp (SG0121) vid SLU motsvarar behörighetskraven avseende GIT. Studenter på Jägmästarprogrammet, kull 16/21 eller senare, med fullgjorda GIT-moduler på grundnivå bedöms ha tillräckliga förkunskaper om GIT. Grundläggande kunskaper om inventering och statistik är önskvärda men inget absolut krav.SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och

färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika

miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens

upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se

SLUs hemsida, www.slu.se

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skoglig resurshushållning

Medansvariga:

Institutionen för kliniska vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Vice dekan S-fak
Ersätter: SH0128

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0197 Anmälningskod: SLU-40113 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Skoglig resurshushållning Studietakt: 100%