Ny sökning
SG0203

Skogsteknologi och virkeslära

Kursen bygger vidare på de grundkunskaper som förmedlas både teoretiskt och praktiskt inom jägmästarprogrammets första år. I denna kurs tränger vi djupare in i skogsmaskiners konstruktion och funktion, hur olika former av skogligt arbete utförs och planeras, samt hur effektivitet mäts och tillämpas. Dessutom fördjupas kunskaperna om träd som råvara och material. Vilka egenskaper är det som avgör dess lämplighet för olika former av biobaserade produkter, och hur bedöms egenskaperna i skogen respektive vid industri?


GIS-kunskaperna fördjupas genom tillämpning vid planering av hur skogsbilväg lämpligast dras i landskapet.


Kursen genomförs som en blandning av föreläsningar, demonstrationer, exkursioner, självstudier samt teoretiska och praktiska övningar.


Genomförande av inlämningsuppgifter är obligatoriska, och det råder obligatorisk närvaro vid vissa moment, som främst utgörs av praktiska övningar och exkursioner.


Information från kursledaren

2020-11-23
Kursadmin
Välkomna till Skogsteknologi och Virkeslära 2021! Här på kurshemsidan hittar du ett preliminärt schema samt litteraturlista. För aktuellt schema samt fullständig litteraturlista med läsanvisningar se kursrummet i Canvas.

Riktlinjerna som kom v 50 är att vi genomför mesta möjliga undervisning på distans under kursperioden och schemat är utformat för detta. Dock kommer vi genom hela kursen att genomföra vissa övningar och labbar på plats i Umeå och på SLU. Tentamen blir webbaserad.

Vänliga hälsningar Carola Häggström, kursledare

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SG0203-30023 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0203

Läsåret 2021/2022

Skogsteknologi och virkeslära (SG0203-30041)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2019/2020

Skogsteknologi och virkeslära (SG0203-30048)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Skogsteknologi och virkeslära (SG0203-30089)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Skogsteknologi och virkeslära (SG0203-30096)

2018-01-15 - 2018-03-25

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

  1. Underlag till produktionsnormer för skotare Författare: Brunberg, T 1) Skogsavverkning och markskador Författare: Nordfjell 1) Björktimmer Författare: Nylinder, M., Pape, R., Fryk, H. 1) Timmer Författare: Nylinder, M, Fryk, H 1) Ädellöv – Virke och förädling Författare: Nylinder, M. Woxblom, L. Fryk 1) Virkeshandelskvalitetsfel och apteringsråd för lövträd. Författare: Rytter, L., Werner, M. 1) Nationella instruktioner för virkesmätning - kvalitetsbestämning av sågtimmer av tall och gran. Författare: SDC 1) VMK:s tillämpningsanvisning till mätningsinstruktion för kvalitetsbestämning av sågtimmer av tall och gran. Författare: SDC 1) Aptering och virkeskännedom Författare: Sennblad, G 1) Att välja trä Författare: Skogsindustrierna 1) Skogskunskap [Skogskunskap] (https://www.skogskunskap.se/vagar-i-skogen/)1) Improving the efficiency of forest fuel supply chains Författare: Eriksson A. [Improving the efficiency of forest fuel supply chains] (https://pub.epsilon.slu.se/13701/1/eriksson_a_161005.pdf)1) Impregnerbarhet. Biologiska skadegörare. Hur man skyddar trä. Författare: Svenska Träskyddsinstitutet 1) Terrängmaskinen del 2 1) Skogen – en växande energikälla. Sammanfattande rapport från Effektivare Skogsbränslesystem Författare: Thorsén, Å. & Björheden, R. [Skogen – en växande energikälla. Sammanfattande rapport från Effektivare Skogsbränslesystem ] (http://www.skogforsk.se/kunskap/projekt/effektivare-skogsbranslesystem-ess/skogen-en-vaxande-energikalla)1) Träslagsfakta. Faktasamling om ett urval av exotiska träslag 1) Solid biomass fuel terminal concepts and a cost analysis of a satellite terminal concept Författare: Virkkunen, Matti, Miska Kari, Ville Hankalin, and Jaakko Nummelin [Solid biomass fuel terminal concepts and a cost analysis of a satellite terminal concept] (https://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2015/T211.pdf)1) Hydraulisk dimensionering Författare: Vägverket 1) Ädellöv - tillgångar och förädling Författare: Woxblom,, L. 1) Vägnätsplanering i skogsbruket Författare: Filipsson, S. 1) Naturlig beständighet i ved Författare: Gref, Rolf. 1) Introduction to Forest Operations and Technology. (Kap. 7) Författare: Jori Uusitalo 1) Jordarternas indelning och benämning Författare: Karlsson, R., Hansbo, S. och SGF 1) Introduktion till skogliga arbetsstudier. Författare: Lindroos, O 1) Miljöanpassade vattenpassager på skogsbilvägar - en handledning (för projektering och byggnation). Författare: Lindström, E., Christoffersson, P., Hallgren, P. & Ärlebrandt, K. 1) Liten skogsteknisk ordlista, formelsamling & drivningskostnadstext. Författare: Nordfjell, Wästerlund & Lindroos

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0203 Anmälningskod: SLU-30023 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi Studietakt: 100%