Ny sökning
SG0203

Skogsteknologi och virkeslära

2020-11-23
Kursadmin
Välkomna till Skogsteknologi och Virkeslära 2021! Här på kurshemsidan hittar du ett preliminärt schema samt litteraturlista. För aktuellt schema samt fullständig litteraturlista med läsanvisningar se kursrummet i Canvas.

Riktlinjerna som kom v 50 är att vi genomför mesta möjliga undervisning på distans under kursperioden och schemat är utformat för detta. Dock kommer vi genom hela kursen att genomföra vissa övningar och labbar på plats i Umeå och på SLU. Tentamen blir webbaserad.

Vänliga hälsningar Carola Häggström, kursledare

Kursvärderingen är avslutad

SG0203-30023 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0203

Läsåret 2019/2020

Skogsteknologi och virkeslära (SG0203-30048) 2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Skogsteknologi och virkeslära (SG0203-30089) 2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Skogsteknologi och virkeslära (SG0203-30096) 2018-01-15 - 2018-03-20

SG0203 Skogsteknologi och virkeslära, 15,0 Hp

Forest technology and wood technology

Kursplan fastställd

2018-11-15

Ämnen

Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande
- 45 hp skogsvetenskap

Mål

Kursen fokuserar på att ge teoretiska och praktiska kunskaper om tillvaratagande och förädling av trädbaserad råvara. Hela produktionskedjan från träd till industri berörs, främst ur ett nationellt perspektiv. Fokus ligger på effektivitet i det arbete som utförs för att odla och skörda träd samt trädråvarans egenskaper och användningsområden.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för redskap och metoder som används för rationellt skogsarbete.
- redogöra för de parametrar som påverkar det operativa skogsarbetet, såväl de naturgivna och ekonomiska som de som betingas av industriella försörjningskrav.
- identifiera, beskriva och förklara karakteristiska egenskaper hos trädbaserade material från kommersiellt viktiga nationella och internationella trädslag.
- redogöra för och tillämpa principer och egenskaper som används vid kvalitetsbedömning av trädbaserad råvara.
- producera och presentera ett populärvetenskapligt arbete med för kursen relevant tema såväl muntligt som skriftligt i grupp, samt kritiskt granska och ge konstruktiv kritik på annan students arbete.
- tillämpa grundläggande geografiska analysmetoder.

Innehåll

Kursen bygger vidare på de grundkunskaper som förmedlas både teoretiskt och praktiskt inom jägmästarprogrammets första år. I denna kurs tränger vi djupare in i skogsmaskiners konstruktion och funktion, hur olika former av skogligt arbete utförs och planeras, samt hur effektivitet mäts och tillämpas. Dessutom fördjupas kunskaperna om träd som råvara och material. Vilka egenskaper är det som avgör dess lämplighet för olika former av biobaserade produkter, och hur bedöms egenskaperna i skogen respektive vid industri?
GIS-kunskaperna fördjupas genom tillämpning vid planering av hur skogsbilväg lämpligast dras i landskapet.
Kursen genomförs som en blandning av föreläsningar, demonstrationer, exkursioner, självstudier samt teoretiska och praktiska övningar.
Genomförande av inlämningsuppgifter är obligatoriska, och det råder obligatorisk närvaro vid vissa moment, som främst utgörs av praktiska övningar och exkursioner.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga och praktiska tentamina, godkända inlämningsuppgifter samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.

Praktiska övningar och exkursioner är obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Ersätter kurserna Skogsteknologi (SG0160, 7,5 hp) och Virkeslära (SG0161, 7,5 hp).

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och
färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika
miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens
upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se
SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0160 7,5 hp, SG0161 7,5 hp
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Underlag till produktionsnormer för skotare
Författare: Brunberg, T
3) Vägnätsplanering i skogsbruket
Författare: Filipsson, S.
4) Naturlig beständighet i ved
Författare: Gref, Rolf.
5) Introduction to Forest Operations and Technology. (Kap. 7)
Författare: Jori Uusitalo
6) Jordarternas indelning och benämning
Författare: Karlsson, R., Hansbo, S. och SGF
7) Introduktion till skogliga arbetsstudier.
Författare: Lindroos, O
8) Miljöanpassade vattenpassager på skogsbilvägar - en handledning (för projektering och byggnation).
Författare: Lindström, E., Christoffersson, P., Hallgren, P. & Ärlebrandt, K.
9) Liten skogsteknisk ordlista, formelsamling & drivningskostnadstext.
Författare: Nordfjell, Wästerlund & Lindroos
10) Skogsavverkning och markskador
Författare: Nordfjell
11) Björktimmer
Författare: Nylinder, M., Pape, R., Fryk, H.
12) Timmer
Författare: Nylinder, M, Fryk, H
13) Ädellöv – Virke och förädling
Författare: Nylinder, M. Woxblom, L. Fryk
14) Virkeshandelskvalitetsfel och apteringsråd för lövträd.
Författare: Rytter, L., Werner, M.
15) Nationella instruktioner för virkesmätning - kvalitetsbestämning av sågtimmer av tall och gran.
Författare: SDC
16) VMK:s tillämpningsanvisning till mätningsinstruktion för kvalitetsbestämning av sågtimmer av tall och gran.
Författare: SDC
17) Aptering och virkeskännedom
Författare: Sennblad, G
18) Att välja trä
Författare: Skogsindustrierna
20) Impregnerbarhet. Biologiska skadegörare. Hur man skyddar trä.
Författare: Svenska Träskyddsinstitutet
21) Terrängmaskinen del 2
23) Träslagsfakta. Faktasamling om ett urval av exotiska träslag
24) Solid biomass fuel terminal concepts and a cost analysis of a satellite terminal concept
Författare: Virkkunen, Matti, Miska Kari, Ville Hankalin, and Jaakko Nummelin
25) Hydraulisk dimensionering
Författare: Vägverket
26) Ädellöv - tillgångar och förädling
Författare: Woxblom,, L.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0203 Anmälningskod: SLU-30023 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi Studietakt: 100%