Ny sökning
SG0204

Statistik och skogsinventering

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SG0204-20028 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0204

Läsåret 2020/2021

Statistik och skogsinventering (SG0204-20013)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Statistik och skogsinventering (SG0204-20017)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Statistik och skogsinventering (SG0204-20058)

2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Statistik och skogsinventering (SG0204-20095)

2017-10-31 - 2018-01-14

Kursplan

SG0204 Statistik och skogsinventering, 15,0 Hp

Statistics and forest inventory

Ämnen

Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Statistik 1 4,0 0202
Statistik 2 6,0 0203
Skogsinventering 3,0 0204
Fjärranalys 2,0 0205

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande

- Matematik 4 samt

- 45 hp skogsvetenskap

Mål

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i matematisk statistik och i skogsinventering. Skogsinventering innebär en tillämpning av matematisk statistik.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- urskilja för vilka syften data och information om tillståndet i skogen och skogslandskapet behövs,

- redogöra för grundläggande begrepp och betraktelsesätt inom statistisk inferens och sannolikhetsteori,

- tillämpa statistiska metoder för bearbetning, analys och presentation av numeriska data, samt kunna välja lämplig analysmetod utifrån frågeställning och förutsättningar,

- redogöra för några vanligt förekommande försöksdesigner, samt planera enklare försöksupplägg,

- redogöra för grundläggande begrepp och betraktelsesätt inom inventeringsteori,

- beskriva metoder för hur data samlas in med sannolikhetsurval och hur dessa inventeringsmetoder påverkar skattning och varians av de skogliga variabler av intresse,

- redogöra för grundläggande begrepp och betraktelsesätt inom fjärranalys,

- beskriva metoder för hur data samlas in med fjärranalys och hur dessa metoder påverkar precisionen samt vilken typ av variabler som genereras,

- förklara hur mätningar från sannolikhetsurval och med fjärranalys kan användas var för sig eller kombineras för korrekta skattningar,

- redogöra för vilka datakällor som finns tillgängliga, deras grundläggande egenskaper och produkter från dessa

- muntligt och skriftligt presentera och diskutera resultat av kvantitativa metoder på ett informativt sätt samt opponera på annan students presentation.

Innehåll

Kursen genomförs i form av föreläsningar, räkneövningar och datorövningar, men framför allt i form av studentens självstudier. Sannolikhetsteori och statistik integreras med skogsinventering inklusive fjärranalys så att studenternas inlärning blir så effektiv som möjligt. Dessutom får studenterna enskilt hålla en eller flera muntliga presentationer för varandra i mindre grupper.

Föreläsningarna tar upp grunderna inom sannolikhetsteori, statistisk inferens, inventeringsteori samt fjärranalys, och innehåller en mängd skogliga räkneexempel för att illustrera olika begrepp och metoder. Sannolikhetsteori innehåller grunderna i sannolikhetslära och tar upp ett antal vanliga fördelningar, de metoder för statistisk inferens som ingår i kursen är grunderna i hypotesprövning, parametriska och icke-parametriska test, variansanalys och regressionsanalys. Inventeringsteorin innehåller vanligt förekommande metoder för objektiv inventering med sannolikhetsurval, samt tillhörande skattningar av populationsparametrar.

Under räkneövningarna jobbar studenterna självständigt ofta med lärare närvarande som stöd. Dessa övningar syftar såväl till att belysa det som tagits upp under föreläsningarna som att ge studenterna praktisk övning av olika tillämpningar inom sannolikhetsteori, statistik, inventeringsteori samt fjärranalys. Att lära sig dessa tillämpningar är i regel tidskrävande och inlärning sker både på schemalagd och icke-schemalagd tid. Under datorövningarna får studenterna bekanta sig med ett statistiskt programpaket och lära sig hur olika statistiska metoder hanteras i detta paket. Studenterna får också använda dataprogram för tolkning, beräkning, analys och visualisering av fjärranalysdata. Obligatoriska moment är datorövningarna och närvaro vid de muntliga presentationerna.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga tentamina. Godkända och genomförda muntliga och skriftliga redovisningar av övningsuppgifter samt muntlig opposition inför studentgrupp.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ersätter de tidigare kurserna Matematisk statistik, 7 hp samt Inventering och statistik, 9 hp.SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och

färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika

miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens

upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se

SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skoglig resurshushållning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SH0118, SG0142

Betygskriterier

Betygskriterier

Kursen Statistik och skogsinventering (SG0204) består av tre moment:

 1. Statistik

  - Innehåller obligatorisk inlämning. Betyg: Godkänd eller Underkänd.

  - Innehåller salstentamen, Statistik del I (3,5 timmar). För att få godkänd tentamen i statistik del I krävs 60 % av maxpoäng för tentamen. Betyg: Godkänd eller Underkänd.

  - Innehåller salstentamen, Statistik del II (6 timmar). För att få godkänd tentamen i statistik del II krävs 60 % av maxpoäng för tentamen. Betyg: Godkänd eller Underkänd.
 2. Inventering.

  - Innehåller obligatoriska laborationer. Betyg: Godkänd eller Underkänd.

  - Innehåller salstentamen, Inventering (2,5 timmar). För att få godkänd tentamen i inventering del I krävs 60 % av maxpoäng för tentamen. Betyg: Godkänd eller Underkänd.
 3. Fjärranalys.

  - Innehåller obligatorisk uppgift Quiz och utförande av projektuppgift. Betyg: Godkänd eller Underkänd.

  - Projektuppgiften i fjärranalys examineras med muntligt grupp seminarium. Betyg: Godkänd eller Underkänd.

För att få slutbetyg på kursen krävs följande:

 • Betyg Godkänd på tentamen i statistik del I och del II.
 • Betyg Godkänd på skriftlig inlämning i statistik.
 • Betyg Godkänd på tentamen i inventering
 • Betyg Godkänd på obligatorisk laboration i inventering.
 • Betyg Godkänd på Projektuppgiften (utförd uppgift och seminarium) i fjärranalys.
 • Betyg Godkänd på Quizet i fjärranalys.

Slutbetyget baseras på den sammanlagda tentamenspoängen.

 • Betyg 3: Samtliga krav för slutbetyg är uppfyllda. Den sammanlagda tentamenspoängen är 60 % eller mer av den maximala sammanlagda tentamenspoängen.
 • Betyg 4: Samtliga krav för slutbetyg är uppfyllda. Den sammanlagda tentamenspoängen är 75 % eller mer av den maximala sammanlagda tentamenspoängen.
 • Betyg 5: Samtliga krav för slutbetyg är uppfyllda. Den sammanlagda tentamenspoängen är 85 % eller mer av den maximala sammanlagda tentamenspoängen.

Litteraturlista

 1. Inventeringsteori Författare: Sören Holm Kommentar: Ett kompendium som kommer finnas tillgängligt på kursens Canvas sida som en pdf-fil.
 2. Geografisk informationsbehandling : teori, metoder och tillämpningar Författare: Harrie, L. ISBN: 9789144088778 Kommentar: Boken används för GIS-moment i tidigare kurser. Vår kurs behandlar cirka 20 sidor ur boken.
 3. Statistics for the Life Sciences (femte utgåvan) Författare: M. Samuels, J. Witmer och A. Schaffner ISBN: 9781292101811 [Statistics for the Life Sciences (femte utgåvan)] (https://www.bokus.com/bok/9781292101811/statistics-for-the-life-sciences-global-edition/) Kommentar: Detta är samma bok som tidigare användes i kurserna Matematisk Statistik (SG0142) samt Inventering och Statistik (SG0156).

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0204 Anmälningskod: SLU-20028 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Skoglig resurshushållning Studietakt: 100%