Ny sökning
SG0206

Marknadsinriktad virkesförsörjning

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SG0206-40019 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0206

Läsåret 2020/2021

Marknadsinriktad virkesförsörjning (SG0206-40010)

2021-03-24 - 2021-05-02

Läsåret 2019/2020

Marknadsinriktad virkesförsörjning (SG0206-40030)

2020-03-25 - 2020-04-30

Läsåret 2018/2019

Marknadsinriktad virkesförsörjning (SG0206-40059)

2019-03-26 - 2019-05-02

Läsåret 2017/2018

Marknadsinriktad virkesförsörjning (SG0206-40078)

2018-03-21 - 2018-04-26

Kursplan

SG0206 Marknadsinriktad virkesförsörjning, 7,5 Hp

Market-oriented wood supply

Ämnen

Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Virkesnyttjande och –hantering 3,0 0202
Planering av försörjning, drivning och transport 3,0 0203
Övningar och inlämningsuppgifter 1,5 0204

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande

- 60 hp skogsvetenskap

samt

Mål

Kursen bygger vidare på begrepp och koncept inom skogsteknologi och virkeslära, genom att kombinera dessa till det systemperspektiv som behövs för att förstå hur skogsindustriell råvaruförsörjning kan planeras och styras.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:- förklara principerna för en behovsstyrd råvaruförsörjning.

- redogöra för leveransformer, trädmodeller, apteringsprinciper, prislistor samt virkeshantering från skog till industri.

- redogöra för huvudbegrepp och grundprinciper för behovsanpassad upphandling och styrning av drivning och transport.

Innehåll

Kursen innehåller en kombination av föreläsningar, övningar och självstudier. Övningar fokuserar bland annat på att ge studenterna kunskaper i industriell försörjnings- och leveransplanering. Kursen innehåller obligatoriska moment, främst i form av övningar och inlämningsuppgifter.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga tentamina.

Godkända övningar.

Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Deltagande i kursen underlättas om studenten har goda kunskaper inom delämnena skogsteknologi och virkeslära, till exempel genom godkänt resultat från kursen Skogsteknologi och virkeslära 15 hp. Ersätter kurs SG0162.SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och

färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika

miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens

upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se

SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Medansvariga:

Institutionen för skoglig resurshushållning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0162

Betygskriterier

Betyg Lärandemål 1 Lärandemål 2U
U Ej uppnådda Ej uppnådda
3 Studenten skall på ett tillfredsställande sätt, genom kunskap om kvalitetsfrågor, leveransformer, trädmodeller, apteringsprinciper och prislistor, fibervariationer samt virkeshantering från skog till industri, förstå och kunna redogöra för frågor som berör principerna för en behovsstyrd råvaruproduktion.
(godkända övningar samt 60% av maxpoäng på examinationen krävs)
Studenten skall på ett tillfredsställande sätt kunna förklara och redogöra för huvudbegrepp och grundprinciper för upphandling och styrning av drivning och transport i syfte att kunna uppfylla leveransplaner inom försörjningskedjan från skog till industri.
(godkända övningar samt 60% av maxpoäng på examinationen krävs)
4 Studenten skall på ett bra sätt, genom kunskap om kvalitetsfrågor, leveransformer, trädmodeller, apteringsprinciper och prislistor, fibervariationer samt virkeshantering från skog till industri, förstå och kunna redogöra för frågor som berör principerna för en behovsstyrd råvaruproduktion.
(godkända övningar samt 70% av maxpoäng på examinationen krävs)
Studenten skall på ett bra sätt kunna förklara och redogöra för huvudbegrepp och grundprinciper för upphandling och styrning av drivning och transport i syfte att kunna uppfylla leveransplaner inom försörjningskedjan från skog till industri (godkända övningar samt 70% av maxpoäng på examinationen krävs)
5 Studenten skall på ett föredömligt sätt, genom kunskap om kvalitetsfrågor, leveransformer, trädmodeller, apteringsprinciper och prislistor, fibervariationer samt virkeshantering från skog till industri, förstå och kunna redogöra för frågor som berör principerna för en behovsstyrd råvaruproduktion
(godkända övningar samt 80% av maxpoäng på examinationen krävs)
Studenten skall på ett föredömligt sätt kunna förklara och redogöra för huvudbegrepp och grundprinciper för upphandling och styrning av drivning och transport i syfte att kunna uppfylla leveransplaner inom försörjningskedjan från skog till industri. (godkända övningar samt 80% av maxpoäng på examinationen krävs)

Litteraturlista

  1. Litteratur virkeslära [Litteratur virkeslära] (https://slunik.slu.se/kursfiler/SG0206/40030.1920/litteratur0206.pdf)1) Litteraturlista Kommentar: Litteratur Marknadsinriktad virkesförsörjning 2021

Andersson, L. Att analysera och konstruera en timmerprislista. Skogsarbeten, Resultat nr 5. 1990.

Bengtsson,K. Björklund, L. Wennerholm, H. Värdeoptimerat virkesutnyttjande. SIMS Rapport nr 50, sid 15-32.

Berg, Bjurulf m.fl. Uppdelning av granmassaved efter egenskaper. Skogforsk, Resultat Nr 6, 1995.

Björklund, L. Moberg, L. 1999. Trädmodeller-nyckeln till högre virkesvärde. SLU, Fakta skog nr 8. 4s.

Brändström, J. Jonsson, M. Persson, E. Weslien, J. Wilhelmsson, L. 2005. Lagring av virke i stormens spår. Skogforsk. Resultat nr 2, 2005.

Fjeld, D. Dahlin, B. Nordic logistics handbook

Jonsson, Maria. 2004. Wet storage of roundwood-effects on wood properties and treatment of run-off water. ( ur doktorsavhandling)

Moberg, L. Wilhelmsson, L. Nya beräkningsmodeller för vedegenskaper-ett verktyg för bättre utnyttjande av massaveden. Skogforsk. Resultat nr 3, 2003.

Möller, J. von Essen, !. 1997. Fördelningsaptering-en fungerande metod även på små trakter och vid liten tillåten värdeavvikelse. Skogforsk, Resultat nr 14. 4s Nylinder, M. 2015. Massaved. Inst för skogens produkter, SLU. 9s

Persson, E, Sjöström, M. Sundblad, L-G. Wiklund, S. Wilhelmsson, L. Färskt virke-en utmaning för skogsbruk och virkesmätning. Skogforsk, Resultat nr 8, 2002

Sondell, J. Moberg, L. Möller, J. 2004. Automatisk friskkvistaptering fungerar i praktiken. Skogforsk, Resultat nr 15. 4s.

STFI-Packforsk, 2008. Rapport 366. Vedråvara, logistik och effektivitet. 15s

Utdelat material

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0206 Anmälningskod: SLU-40019 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi Studietakt: 100%