Ny sökning
SG0206

Marknadsinriktad virkesförsörjning

Andra kursvärderingar för SG0206

Läsåret 2020/2021

Marknadsinriktad virkesförsörjning (SG0206-40010) 2021-03-24 - 2021-05-02

Läsåret 2019/2020

Marknadsinriktad virkesförsörjning (SG0206-40030) 2020-03-25 - 2020-04-30

Läsåret 2018/2019

Marknadsinriktad virkesförsörjning (SG0206-40059) 2019-03-26 - 2019-05-02

Läsåret 2017/2018

Marknadsinriktad virkesförsörjning (SG0206-40078) 2018-03-21 - 2018-04-26

SG0206 Marknadsinriktad virkesförsörjning, 7,5 Hp

Market-oriented wood supply

Kursplan fastställd

2018-11-15

Ämnen

Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Virkesnyttjande och –hantering 3,00 1002
Planering av försörjning, drivning och transport 3,00 1003
Övningar och inlämningsuppgifter 1,50 1004

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande
- 60 hp skogsvetenskap
samt

Mål

Kursen bygger vidare på begrepp och koncept inom skogsteknologi och virkeslära, genom att kombinera dessa till det systemperspektiv som behövs för att förstå hur skogsindustriell råvaruförsörjning kan planeras och styras.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- förklara principerna för en behovsstyrd råvaruförsörjning.
- redogöra för leveransformer, trädmodeller, apteringsprinciper, prislistor samt virkeshantering från skog till industri.
- redogöra för huvudbegrepp och grundprinciper för behovsanpassad upphandling och styrning av drivning och transport.

Innehåll

Kursen innehåller en kombination av föreläsningar, övningar och självstudier. Övningar fokuserar bland annat på att ge studenterna kunskaper i industriell försörjnings- och leveransplanering. Kursen innehåller obligatoriska moment, främst i form av övningar och inlämningsuppgifter.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga tentamina.
Godkända övningar.
Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Deltagande i kursen underlättas om studenten har goda kunskaper inom delämnena skogsteknologi och virkeslära, till exempel genom godkänt resultat från kursen Skogsteknologi och virkeslära 15 hp. Ersätter kurs SG0162.

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och
färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika
miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens
upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se
SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Medansvariga:
Institutionen för skoglig resurshushållning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0162
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0206 Anmälningskod: SLU-40019 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi Studietakt: 100%