Ny sökning
SG0210

Skogsekosystemets kemiska grunder

Hej kära kemistudenter!

Kursen "Skogsekosystemets kemiska grunder" går av stapeln med början den 18 januari 2021. Som vi alla nog inser så kommer kursen under rådande (per 21 dec 2020) Coronaläge sannolikt att genomföras som distansundervisning. Detta är en stor utmaning då vi i kemiundervisningen traditionellt har en hel del moment som bygger på nära interaktion mellan lärare och student. I det schema som återfinns på denna hemsida så kvarstår fortsatt några moment som kräver närvaro på SLU, som t ex tre laborationer samt sluteximination. Vi får se om situationen möjliggör dessa aktiviteter eller om vi även måste göra om dessa till distansformat.Vi återkommer om detta i januari.

I vilket fall som helst så skall du känna dig hjärtligt välkommen till en förhoppningsvis väldigt givande kurs!

Så snart som det är möjligt kommer en Canvassida läggas upp för kursen, och till vilken du kommer att bli inbjuden. Detta kan inte ske förrän alla studenter är slutligen antagna i Ladok, vilket inte ännu är fallet när detta skrivs (21 dec 2020).

Ha en riktigt skön Jul- och Nyårsledighet, så ses vi med nyladdade batterier måndagen den 18 januari. Exakt hur dag 1 på kursen kommer att organiseras, då en hel del material skall delas ut till er studenter, återkommer jag om via Canvas, eller här på Slunik.

Ha det gott!

Hälsningar

Ulf Skyllberg, Kursledare

Kursvärderingen är avslutad

SG0210-30011 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0210

Läsåret 2019/2020

Skogsekosystemets kemiska grunder (SG0210-30014) 2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Skogsekosystemets kemiska grunder (SG0210-30086) 2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Skogsekosystemets kemiska grunder (SG0210-30176) 2018-01-15 - 2018-03-20

SG0210 Skogsekosystemets kemiska grunder, 15,0 Hp

Chemistry for forest ecosystem studies

Kursplan fastställd

2016-11-16

Ämnen

Biologi Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Organisk kemi och mikrobiell metabolism 8,00 1002
Kemisk jämviktslära 7,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Gymnasiekunskaper
- Biologi 2 och
- Kemi 2
samt
- 45 hp i skogsvetenskap eller
- 45 hp i biologi eller
- 45 hp i geovetenskap

Mål

Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper i kemi med avseende på skogsekosystemet, dess komponenter och nyttjande. Utifrån exempel tagna i första hand från markens och trädets kemi ska studenten förstå hur detta påverkar systemets uppbyggnad och processer, respons på mänsklig påverkan, samt dess potential att förse samhället med olika biomaterial.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• redogöra för den grundläggande teorin i allmän och oorganisk kemi med speciell inriktning mot kemiska jämvikter i mark- och vattenekosystem.
• redogöra för den grundläggande teorin i organisk kemi med speciell inriktning mot vedkemi och dess tillämpningar.
• beskriva biomolekylers syntes, struktur och funktion.
• beskriva generella analysmetoder för karaktärisering av trädets kemi och biomolekyler
• formulera och matematiskt lösa enklare kemiska jämviktsproblem i mark, luft och vatten, samt, under handledning utföra enklare laborationer.
• redogöra för grundläggande vittrings- och nedbrytningsprocesser av markens mineralpartiklar respektive dött organiskt material.
• muntligt och skriftligt presentera resultat från övningsuppgifter och laborationer

Innehåll

Kursen genomförs i form av föreläsningar, laborationer och övningar, samt exkursioner.
Kursens första del behandlar kemisk bindning och jämviktslära. Laborationer och övningar tar upp löslighets-, komplexbildnings-, syra/bas- och redoxjämvikter. Den andra delen omfattar organisk kemi med fokus på tillämpningar inom vedkemi, samt de levande cellernas kemi och biokemi. Även denna del har laborationer. Ett avslutande mindre avsnitt tar upp markvetenskapliga processer med stark och direkt koppling till de kemiska grunderna.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga tentamina och godkända skriftliga och muntliga redovisningar av laborations- och övningsuppgifter.

  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen kan även ämnesklassas även i huvudområdena Markvetenskap eller Kemi. Kursen ger nödvändiga förkunskaper för fördjupningskurser (G2F eller A1N) inom växtfysiologi, bioteknik och markvetenskap på jägmästarprogrammet.

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och
färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika
miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens
upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se
SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Medansvariga:
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: SG0141
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Chemical Principles
Författare: Zumdahl SS
Kommentar: Alla Upplagor är OK. Finns på Åkerbloms bokhandel i Umeå och några exemplar i Studentbiblioteket SLU Umeå. Används under Jämviktskemidelen av kursen (del 1)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Skogsvetenskap
Kurskod: SG0210 Anmälningskod: SLU-30011 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogens ekologi och skötsel Studietakt: 100%