Ny sökning
SG0211

Marklära, hydrologi och meteorologi

Kursen i marklära, hydrologi och meteorologi ger dig kunskaper om hur skogsekosystemens sammansättning och funktion bestäms av markens egenskaper, tillgång till vatten samt klimatet. Kunskaper om dessa processer är en förutsättning för ett hållbart nyttjande av den svenska skogen, som utgör en grundpelare för att motverka klimatförändringarna och ställa om till en biobaserad ekonomi.

Fördjupade kunskaper om samspelet mellan skogens vatten- och energibalans samt biologiska och kemiska processer i skogsmarken är avgörande för förståelsen av skogens ekologi och förutsättningarna för att bedriva ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Kursen ger dig även verktyg för kritiskt tänkande och ett vetenskapligt förhållningssätt som kan tillämpas på frågor som klimatförändringar, hushållning av mark- och vattenresurser, miljöföroreningar och försurning av mark och vatten.

Föreläsningar och individuella litteraturstudier varvas med organiserade gruppdiskussioner och praktiska övningar med empiriska data och analytiska modeller där du får möjlighet att tillämpa de teoretiska kunskaperna på verkliga problem.

Kursvärderingen är avslutad

SG0211-40022 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0211

Läsåret 2020/2021

Marklära, hydrologi och meteorologi (SG0211-40003) 2021-03-24 - 2021-05-02

Läsåret 2019/2020

Marklära, hydrologi och meteorologi (SG0211-40009) 2020-03-25 - 2020-04-30

Läsåret 2018/2019

Marklära, hydrologi och meteorologi (SG0211-40058) 2019-03-26 - 2019-05-02

Läsåret 2017/2018

Marklära, hydrologi och meteorologi (SG0211-40118) 2018-03-21 - 2018-04-26

SG0211 Marklära, hydrologi och meteorologi, 7,5 Hp

Soil Science, hydrology and meteorology

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Markvetenskap Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande
Gymnasiekunskaper
- Biologi 2 och
- Kemi 2
samt på grundnivå
- 60 hp skogsvetenskap inklusive 7,5 hp kemi och 7,5 markvetenskap eller
- 60 hp biologi inklusive 15 hp kemi och 7,5 hp markvetenskap eller
- 60 hp biologi inklusive 15 hp kemi och 7,5 hp geovetenskap eller
- 60 hp geovetenskap inklusive 15 hp kemi

Mål

Kursen syftar till att ge studenten en helhetsbild, innefattande både skogslandskapets övergripande meteorologiska och hydrologiska processer såsom energi- och vattenbalansen, och fördjupade kunskaper om fysikaliska, kemiska och biologiska processer i marken.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för energi- och vattenbalansen och dess olika komponenter över olika vegetationsytor.
- diskutera olika skogsbruksåtgärders effekter på energi- och vattenbalansensen inom ett givet område.
- beskriva markens beståndsdelar och viktigaste organismgrupper, samt deras funktion i systemet.
- redogöra för vattnets bindning och tillgänglighet för vegetationen, grundvattnets rörelser i marken, samt huvuddragen i markens luftväxling.
- redogöra för centrala kemiska och biologiska markprocesser, framför allt de som är kopplade till systemets näringsomsättning och förstå hur de är kopplade till markens produktionsförmåga.
- diskutera hur olika miljöfaktorer såsom tillgång på vatten, närings- och energisubstrat, samt temperatur-, pH- och redoxförhållanden, påverkar markprocessernas hastighet och riktning.

Innehåll

Det pedagogiska upplägget är föreläsningar, individuella litteraturstudier och organiserade gruppdiskussioner. Gruppdiskussionerna sker i en form som benämns SIG (Studier i Grupp), enligt särskilda instruktioner. Större delavsnitt i kursen avslutas med frågestyrda seminarier. För vissa ämnesavsnitt kompletteras denna pedagogik med övningar.
Det ämnesmässiga innehållet innefattar momenten meteorologi, hydrologi, markfysik, markkemi och markbiologi inklusive mikrobiologi. Schemalagda övningar och gruppdiskussioner är obligatoriska moment.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen och godkända redovisningar av övningar. Deltagande i obligatoriska moment.


  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Studenter som läser på jägmästarprogrammet erhåller kunskaper i markvetenskap inom kursen Skog, mark och skogsbruk 15 hp och kemi inom kursen Skogsekosystemets kemiska grunder, 15hp.

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och
färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika
miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens
upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se
SLUs hemsida, www.slu.se

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0141
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Nature and properties of soils (2008, 14th edition). Pearson/prentice Hall, Inc., New Jersey, USA.
Författare: Brady NC & Weil RR
Kommentar: (-15:e, 13:e eller 12:e upplagan fungerar någorlunda (en del ändringar + sidhänvisningar stämmer ej). Böckerna finns te x på Ad libris (på nätet); Bokus (på nätet); Amazon.co.uk (på nätet); både nya och begagnade finns). -Förkortade , dock ej billigare, versionen ”Elements of the Nature and Properties of Soils “, (2nd ed.) är också ganska OK (Böckerna finns även på Ad libris (på nätet); Bokus (på nätet); Amazon.co.uk (på nätet), nya och begagnade finns …)
2) Boundry layer climates
Författare: Oke TR
Kommentar: Boundary layer climates. T. R. Oke. Routhledge.
3) Vattnets väg från regn till bäck
Författare: Grip H & Rodhe A.
Kommentar: Grip H och Rodhe A, 1985(1988). Vattnets väg från regn till bäck. Forskningsrådens Förlagstjänst. Slutsåld, men numera finns den för fri nedladdning på länken nedan (Inst. har dessutom en del låneexemplar).

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Markvetenskap Skogsvetenskap
Kurskod: SG0211 Anmälningskod: SLU-40022 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogens ekologi och skötsel Studietakt: 100%