Ny sökning
SG0213

Trävetenskap och träteknologi

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SG0213

Läsåret 2021/2022

Trävetenskap och träteknologi (SG0213-30043)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Trävetenskap och träteknologi (SG0213-M3043)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Trävetenskap och träteknologi (SG0213-30025)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Trävetenskap och träteknologi (SG0213-30049)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Trävetenskap och träteknologi (SG0213-30083)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Trävetenskap och träteknologi (SG0213-20151)

2017-10-31 - 2018-01-14

Kursplan

SG0213 Trävetenskap och träteknologi, 15,0 Hp

Wood Science and Technology

Ämnen

Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0201

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

kunskaper på grundnivå motsvarande 120 hp inklusive:

- 60 hp skogsvetenskap eller

- 60 hp skogshushållning eller

- 60 hp lantbruksvetenskap eller

- 60 hp biologi eller

- 60 hp teknologi

samt

Engelska 6

Mål

Syftet med kursen är att ge en omfattande översikt över grunderna i vedens byggnad som börjar från molekyler nivå, mikro- och makrostruktur med avseende på funktion och tillämpningar i slutprodukter inklusive bio-ekonomiska aspekter.

Det övergripande målet för kursen är att ge studenterna en fördjupad kunskap om trä och ligno-cellulosa som råvara för konventionella och moderna teknologiska processer.Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- redogöra för grundläggande uppbyggnad av veden från molekyler, nano- och makromolekylär struktur hos träcellerna och deras betydelse för slutprodukter, vare sig som massivt trä, i biokompositer eller som en källa av kemikalier eller energi;

- praktiskt skilja mellan barrved och lövved på makro- och mikroskopiska nivåer, tillämpa taxonomiska nycklar för identifiering och veta hur man urskiljer illegalt importerade träslag;

- sammanfatta de mekaniska och fysikaliska egenskaperna hos trämaterial inklusive hållfasthetsprovning, sortering och klassificering och därmed begränsningar för användning av massivträ för olika slutändamål;

- kontrastera och kritiskt värdera användning av växtfibermaterial i konventionella och moderna biokompositer för olika slutanvändningar och sammanfatta för- och nackdelar jämfört med massivt trä.

- sammanfatta kunskapen om primär och sekundär bearbetning av trä i mekanisk och kemisk massa, samt konceptet om moderna bioraffinaderier och deras tillämpningar.

- jämföra koncepten om naturlig beständighet hos trä och fibermaterial med konventionella och moderna metoder för att förlänga livslängden för trämaterial mot nedbrytning i mark- och ovan marksituationer, inklusive miljörestriktioner och internationella normer för testning.

- relatera till den moderna utvecklingen och användning av massivt trä i höga byggnader och brokonstruktioner.

- kommunicera skriftligt och muntligt samt leda seminariediskussioner på aktuell forskning inom området för trävetenskap och teknologi.

Innehåll

Kursen innefattar grundläggande och avancerade egenskaper hos trä, fibermaterial, biokompositer, deras hållbarhet och nedbrytning, skydd, behandling och testning. Aspekter av biomaterial modifiering och industriell processteknik t ex. sågverk, massa- och papperstillverkning, bioraffinaderier och framtida potential för ligno-cellulosa i avancerade material kommer också att diskuteras.

Kursen innehåller traditionella föreläsningar, praktiska laborationer(tex

ljusmikroskopi), demonstrationer (t ex. elektronmikroskopi, träimpregnering, hållfasthetsprovning och beständighetsprovning), studentseminarier (grupparbete) och fältstudier. Studiebesök till lämpliga industrier (t ex kemiskt och mekaniskt massabruk, sågverk, impregneringsanläggning, bio-raffinaderianläggning) ingår också i kursen. Inbjudna föreläsare kommer från industrin och andra ledande forskningsorganisationer utanför SLU.Gästföreläsningar, studiebesök och projektrelaterade uppgifter är obligatoriska

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga inlämningsuppgifter, godkända muntliga seminarier, godkända övningar

Aktivt deltagande i obligatoriska moment. Godkänd skriftlig eller muntlig tentamen
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

För att på ett bra sätt tillgodogöra sig kursen rekommenderas grundläggande förkunskaper kring biomaterial, t ex genom en kurs i virkeslära 7,5 hp eller en motsvarande kurs om andra biomaterial än trä. Även kunskaper i organisk kemi på motsvarande gymnasieskolans kemi 2 är att rekommendera.

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och

färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika

miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens

upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se

SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0213 Anmälningskod: SLU-30241 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi Studietakt: 100%