Ny sökning
SG0215

Praktiskt skogsbruk

Kursvärderingen är avslutad

SG0215-40011 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0215

Läsåret 2019/2020

Praktiskt skogsbruk (SG0215-40031) 2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Praktiskt skogsbruk (SG0215-40147) 2019-03-26 - 2019-06-09

SG0215 Praktiskt skogsbruk, 15,0 Hp

Introduction to forestry practices

Kursplan fastställd

2018-11-15

Ämnen

Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande
- 15 hp skogsvetenskap

Mål

Kursen fokuserar på att ge fördjupande teoretiska och praktiska kunskaper i produktion av skogliga värden. Detta görs genom att belysa de naturgivna produktionsförutsättningarna, möjliga skogsbrukssätt och deras ekonomiska och miljömässiga konsekvenser samt samhällets förväntningar och restriktioner. Precis som i verkligheten kombineras och integreras ett flertal skogliga ämnesområden, för att fånga upp den komplexitet som skogsbrukande innebär.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
-översiktligt beskriva växtrikets huvudgrupper avseende systematik, morfologi och reproduktionsbiologi samt redogöra för växters spridnings-, etablerings- och överlevnadsstrategier i olika miljöer med koppling till naturliga och mänskliga störningsfaktorer.
-identifiera viktiga svenska vegetationstyper samt känna till dessas ursprung och särdrag samt använda grundläggande metoder och redskap för artbestämning av växter.
-redogöra för hur beståndets dynamik och struktur påverkas av olika skötselåtgärder och diskutera konsekvenser för skogens utbud av produkter och tjänster samt konsekvenser för lokala klimat-, mark- och vattenförhållanden.
-redogöra för de fysiska och ekonomiska ramar som begränsar skogsarbete, beskriva de vanligaste arbetssätt och maskinsystem som används för att utföra skötselåtgärder, samt redogöra för de kriterier som påverkar val av maskinsystem vid skapande av värden i skogen.
-redogöra för de viktigaste vedbaserade biomaterialen samt beskriva de processer som finns för dess förädling till olika produkter.
-beskriva de vanligaste insamlingsteknikerna och databaserna för skogligt geografiskt data, samt kunna skapa en modell i GIS och därefter kunna bearbeta, analysera och presentera data.
-beskriva grupprocesser och sin egen roll i dessa samt redogöra för härskartekniker och motstrategier och verktyg för att förändra maktstrukturer.
-muntligt framställa och presentera inför grupp.

Innehåll

Kursen omfattar de sex ämnesområdena botanik, markvetenskap, skogsskötsel, skogsteknologi, virkeslära samt geografiska informationssystem (GIT). Dessa varvas och integreras i kursen. För att erhålla praktisk erfarenhet, gemensamma referenser och individuella färdigheter bygger undervisningen och övningarna till stor del på lärarledda fältövningar, exkursioner, projektarbeten, muntliga presentationer i fält, instuderingsuppgifter och praktisk examination i fält. Godkända resultat vid dessa moment är obligatoriskt för att bli godkänd.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkända inlämningsuppgifter, godkänd praktisk examination i fält samt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen erätter SG0164, som i sin tur ersatte SG0105 och delar av SG0103.

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och
färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika
miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens
upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se
SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Medansvariga:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Institutionen för skoglig resurshushållning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0164, som i sin tur ersatte SG0105 och delar av

Betygskriterier presenteras i Canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0215 Anmälningskod: SLU-40011 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi Studietakt: 100%