Ny sökning
SG0216

Skogsindustriell försörjningsstrategi

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SG0216

Läsåret 2021/2022

Skogsindustriell försörjningsstrategi (SG0216-20169)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Skogsindustriell försörjningsstrategi (SG0216-20021)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Skogsindustriell försörjningsstrategi (SG0216-20033)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Skogsindustriell försörjningsstrategi (SG0216-20066)

2018-11-06 - 2019-01-20

Kursplan

SG0216 Skogsindustriell försörjningsstrategi, 15,0 Hp

Industrial Wood Supply Strategy

Ämnen

Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Introduktion till försörjningsstrategi 3,0 0202
Virkeshandel 3,0 0203
Infrastrukturplanering 3,0 0204
Flödesplanering 3,0 0205
Fallstudie 3,0 0206

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundnivå i skogsvetenskap inklusive

- 7,5 hp skogsteknologi och

- 7,5 hp virkeslära

Mål

Kursen syftar till att ge studenten förmåga att förstå och analysera det hållbara skogsindustriella försörjningssystemet i sin helhet utifrån ett marknadsrelaterat perspektiv, så de kan medverka i utvecklingen av system för en effektivare råvaruförsörjning.Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- redogöra för planeringssteg i virkesförsörjning beroende på företagets marknadsförutsättningar.

- redogöra för arbetssätt och former för virkeshandel.

- redogöra för samt genomföra infrastruktur- och flödesplanering.

- muntligen och skriftligen beskriva, analysera samt diskutera försörjningsstrategier och -strukturer för olika kombinationer av företag, produkter och marknader.

Innehåll

Kursen har fokus på hur man långsiktigt strukturerar skogliga verksamheter för att uthålligt och resurseffektivt försörja industrier med nödvändig råvara. Kursen är indelad i avsnitten försörjningsstrategi, virkesmarknad, virkeshandel samt försörjnings- och flödesplanering. Efter teorin kommer en obligatorisk företagsfallstudie, där kursens tidigare delar tillämpas genom kartläggning och analys av ett företags försörjningsstrategi. Övriga obligatoriska moment är övningar och vissa seminarier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga tentamina. Godkända skriftliga och muntliga redovisningar av fallstudier.

Godkända övningar och godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är den andra i det så kallade "RÅG-stråket", som är namnet på tre kurser á 15 hp som tillsammans ger studenter på jägmästarprogrammet djup kompetens inom skoglig råvaruförsörjning. Den föregående kursen är "Råvaruegenskaper och förädlingsprocesser" med fokus på råvarubehov och –krav för olika skogsindustriella processer. Denna andra kurs tar sedan vid med fokus på hur man långsiktigt strukturerar skogliga verksamheter för att uthålligt och resurseffektivt försörja industrier med nödvändig råvara. Den tredje och sista kursen i stråket är "Operativ styrning av virkesleveranser" med fokus på den sista delen i försörjningen: att gå från plan till praktiskt genomförande med så effektivt resursutnyttjande som möjligt. RÅG-stråkets kurser är gjorda för att förbereda studenten för en yrkesroll inom skogsbrukets råvaruförsörjning, som t.ex. drivningsledare och transportsamordnare. Kursen är, liksom övriga RÅG-kurser, därför mycket verklighetsnära, med stort deltagande från näringslivsrepresentanter och med realistiska övningar för att låta studenten träna upp sina färdigheter. Kursen bygger vidare på kunskap inom ämnena skogsteknologi och virkeslära, varför sådan kunskap är förkunskapskrav. Studenter som har godkänt resultat från grundkursen Skogsteknologi och virkeslära (15 hp), alternativt från båda kurserna Marknadsinriktad virkesförsörjning (7,5 hp) och Råvaruegenskaper och förädlingsprocesser (15 hp), uppfyller det särskilda förkunskapskravet om 7,5 hp virkeslära samt 7,5 hp skogsteknologi. Ersätter kursen SG0208 (15 hp).SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och

färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika

miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens

upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se

SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Medansvariga:

Institutionen för skoglig resurshushållning Institutionen för skogsekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0208

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0216 Anmälningskod: SLU-20155 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi Studietakt: 100%