Ny sökning
SG0218

Sverigeresa norr

Kursen genomförs till stora delar som en studieresa med målsättningen att på plats lära ut förutsättningarna att bedriva skogsbruk i norra Sverige med de utmaningar som ligger i ett kärvt klimat och därmed kort vegetationsperiod, samtidigt som hänsyn till andra intressen förutsätts.

Många frågar om hur det blir med kursen Sverigeresa norr 2021 givet covid 19 och planering inför sommaren 2021.

Även om inget formellt beslut är taget av fakulteten ännu jobbar vi efter att detta gäller givet coronaläget 20210504 och att SLUs coronarestriktioner förlängts till nov 2021:

 • För kurs 20/25 genomförs botanikdelen av Sverigeresa norr 7-18.6, medan exkursiondelen (5-29 aug) ställs in. Resdelen erbjuds igen sommarterminen 2022. Då botanikdelen hänger ihop med botanikdelar i kursen "Praktiskt skogsbruk" rekommenderas att ni går den delen av Sverigeresa norr i år.
 • För kurs 19/24 genomförs exkursionsdelen av kursen den 5-29 aug 2021.
  • Exkursionsdelen kommer att coronaanpassas så långt möjligt där varje minibusslag (5-6 pers) utgör kluster som hålls ihop under färd, i fält och i samband med boende. Övriga coronaanpassningar kommer att delges deltagare, lärare och värdar i god tid.
  • Exkursionsdelen den 5-29 aug kan fortfarande komma att ställas in om coronaläget förändras till det sämre jämfört med dagens situation. Det kopplar såväl till FHMs rekommendationer som lokala rekommendationer längs resvägen.
  • För den som i dessa coronatider ändå känner sig otrygg med denna undervisningsform finns alltid möjlighet att hänga på kurs 20/25 nästa år.
 • Botanikdelen kommer att vara en kombination av online och fältundervisning, enskilt och i små grupper, i Umeå. Med andra ord så behöver man vara i Umeå mesta delen av tiden även om en del av kursarbetet går att göra på distans.
 • Även de första dagarna av exkursionsdelen (5-10 augusti) håller vi till i Umeåområdet.

Mvh Gustaf

Kursvärderingen är avslutad

SG0218-50004 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0218

Läsåret 2019/2020

Sverigeresa norr (SG0218-50002) 2020-06-08 - 2020-08-30

SG0218 Sverigeresa norr, 7,5 Hp

Forestry Field Studies in Northern Sweden

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Botanik 2,50 1002
Fältresa 5,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper på grundnivå motsvarande
- 30 hp skogsvetenskap

Mål

Kursens syfte är att ge studenten kunskaper om variationen i markförhållanden, klimat, vegetation inklusive artkännedom och naturtyper i norra Sverige samt hur naturresurser, främst skog, kan brukas på ett hållbart sätt så väl ekologiskt, skogshushållningsmässigt, ekonomiskt som socialt.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för och diskutera lokal och regional variation i naturtyper, geologi och klimat i nordsvenska mark- och klimatförhållanden, inklusive fjällnära skogar, samt hur dessa påverkar förutsättningar för hållbart skogsbruk
- redogöra för och diskutera hur ägar- och brukarförhållanden, skogliga resurser och historik varierar regionalt och lokalt, samt hur dessa påverkar förutsättningarna för hållbart skogsbruk.
- identifiera vanliga växtarter i boreala skogar, redogöra för deras ekologi, använda grundläggande metoder och redskap för artbestämning samt utföra enklare växtekologiska undersökningar
- beskriva ursprung och särdrag hos nord-svenska vegetationstyper samt förstå hur dessa vegetationstyper påverkas av markanvändning och succession
- muntligt redovisa grupparbeten och genom reflektion utvärdera gruppens arbetsformer och utveckling av olika roller inom gruppen

Innehåll

Studierna omfattar orsaker till regional och lokal variation i markens produktionsförmåga, föryngring och produktion i en- och flerskiktade skogar, viktiga abiotiska och biotiska skador på skog, naturvårdshänsyn, virkeskvalitetsfrågor, förutsättningar för privat- och bolagsskogsbruk, mångbruksförhållanden i norra Sverige, framförallt skogsbruk och rennäring.

Under exkursioner i norra Sverige studeras naturtyper, geologi och klimat samt förutsättningar för skogsbruk i nordsvenska skogslandskap och markförhållanden inklusive fjällnära skogar och fjällekologi, samt ägar- och brukarförhållanden.

Kursen är baserad på fältundervisining där väsentliga delar genomförs som en studieresa med boende utanför studieorten. Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, exkursioner och övningar. Exkursioner och övningar är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd muntlig och skriftlig examination. Godkänd praktisk examination. Deltagande i obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Studieresan är förenad med kostnader för resa och logi, närmare information ges via kurshemsida.

Botaniken utgör 2,5 hp av kursen och är en fortsättning på botanikundervisningen från vårterminen. Under botanikdelen arbetar studenterna i olika biotoper med grupparbeten, där en del av uppgiften är att vid redovisningarna förevisa vissa arter som är typiska för biotopen. Botaniska inslag och demonstrationer förekommer under vissa exkursioner under resan i norra Sverige.

Kursen ersätter resedelen av kursen SG0111 Boreal Ekologi och skötsel 15 hp. Botanikdelen ersätter del av kursen SG0103 Botanik 4,5 hp.

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och
färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika
miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens
upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se
SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: delar av SG0103, SG0111

Botanikdelen

1.Godkänd muntlig projektredovisning samt aktivt deltagande i projektarbetet. Studenten kan på ett tillfredsställande sätt redogöra muntligt för de vanligaste vegetationstyperna med avseende på ursprung, särdrag, ingående arter och deras ekologi samt förklara hur de påverkas av pågående markanvändning och naturlig succession.

2.Godkänd arttenta. Studenten kan på ett tillfredsställande sätt identifiera och namnge kursens familjer och arter på svenska och latin (> 65% på tentan) och redogöra för deras systematiska ställning, ekologiska och reproduktions-biologiska särdrag.)

3.Godkänt fotoherbarium del 2. Studenten har korrekt artbestämt och systematiskt organiserat (enl. Krok-Almqvists flora) angivna växtarter (utifrån besökta skogs/vegetationstyper) i ett fotoherbarium. Studenten har på ett tillfredställande sätt både valt tydliga exemplar och tydligt fotograferat, enligt floran, artsärskiljande karaktärer.

4.Deltagande i obligatoriska exkursioner.

Exkursionsdelen

1.För att få godkänt på denna del av kursen krävs närvaro och aktivt deltagande i samtliga moment, vilket även omfattar inläsning av tilldelad litteratur.

1) Botanik för Jägmästare
Kommentar: Kompendium utdelat på kursen Skog, mark och skogsbruk
2) Svensk flora
Författare: Krok & Almqvist
Kommentar: Helst 29:e upplagan
3) Svensk Fältflora
Författare: Stenberg, L. & Mossberg, B
ISBN: 9789174249514
Kommentar: eller annan bildflora
5) Anvisad litteratur inför de olika momenten under exkursionsdelen
Kommentar: Inläsningsanvisningar finns på kursens canvassida tillsammans med övrig praktisk information inför de olika praktiska momenten under exkursionen. Läs också gärna på om de företag/föreningar/organisationer som deltar som värdar under resan.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0218 Anmälningskod: SLU-50004 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogens ekologi och skötsel Studietakt: 100%