Ny sökning
SG0220

Skoglig Ekologi

Kursen ska främst ge breda förkunskaper för fortsatta studier i ekologiska ämnen och för tillämpningar inom skogsbruk och naturvård. Du lär dig om grundläggande ekologisk teori med tillämpningar inom såväl terrestra som akvatiska delar av skogsekosystemen. Den ger också ökade kunskaper om viktiga skogslevande djur- och växtarter, om mönster i utbredning (biogeografi) och om relationer mellan individer, populationer och arter (konkurrens, predation, etc.). Speciell tonvikt läggs på flödet av energi och ämnen i och mellan olika typer av ekosystem, samt på faktorer som påverkar ekosystemets långsiktiga produktionsförmåga. Utifrån den kunskap du får om naturliga skogsekosystemen, ges också en introduktion till naturvårdsbiologiska frågeställningar, t.ex. hur skogsbruket påverkar växt- och djursamhällens sammansättning och dynamik.

Kursen är upplagd som en PBL (problembaserat lärande) där studenterna arbetar i basgrupper med fallstudier och ekologiska frågeställningar. Fallstudierna representerar olika ekologiska områden och varje fall avslutas med diskussion och sammanfattning av slutsatser.
2020-10-30
Course Introduction, Monday November 3, 12:15 am.
Dear Forest Ecology (SG0220) Students: You are receiving this email because you are either registered or pre-registered for the course Forest Ecology (SG0220) which begins at 12:15 next Monday, November 3. I sent an email earlier in the week about the course, and want to communicate a few important changes: 1: After consulting with several of the course instructors, and several education directors at SLU, we have decided to run the course entirely by Zoom rather than the hybrid system I informed you about earlier in the week. While we definitely would prefer to run the course in person, several considerations went into making this decision. Firstly, Covid cases appear to be rising rapidly in Europe, as well as Sweden specifically. Secondly, some of our instructors are within higher risk demographic groups (based on age and other health factors). Third, the number of students registered/pre-registered for the course is higher than we expected, meaning that it will be difficult to achieve social distancing requirements. Considering all of these factors, we have decided that it is most prudent to begin the course entirely on Zoom. If Covid transmission rates were to decline as the course progresses, we may move back to the hybrid model. However, this seems somewhat unlikely, and for the time being, all teaching activities will be done on Zoom. 2: In the email I sent earlier this week, I pasted in a series of Zoom links for each day of the week. Please disregard those links!!! We have since learned that we can use a single Zoom meeting for the entire course, where students and teachers can come and go according to the course schedule. This will be much simpler than using a separate Zoom link for every lecture. The new Zoom link for the entire course, starting with the course introduction on Monday, is as follows: Meeting URL: https://slu-se.zoom.us/j/62300606789 Meeting ID: 623 0060 6789 Passcode: 417556 3: Please test your Zoom connection before the course introduction on Monday. When you use Zoom for the course, you need to login as a student in order to have full access to the software. Also, modify the settings as necessary so that your full name appears with your video when you connect. This will help us get to know each other better during the course. Here is a link to the Zoom login through the SLU website: https://internt.slu.se/en/tools/zoom-video-meetings-video-lecture/ 4: If you intend to take the course, and have not completed your registration yet, please do so. We now have 27 students registered, and 11 students pre-registered students who have not completed registration. We look forward to seeing you all on Zoom on Monday, November 3 at 12:15. Please connect a few minutes in advance. Cheers/Michael (and Gustav and Carl) _________________________________________________________

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

Andra kursvärderingar för SG0220

Läsåret 2019/2020

Skoglig Ekologi (SG0220-20005), Umeå 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Skoglig Ekologi (SG0220-20005), Umeå 2018-11-06 - 2019-01-20

SG0220 Skoglig Ekologi, 15,0 Hp

Forest Ecology

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper på grundnivå motsvarande
- 75 hp skogsvetenskap inklusive 7,5 hp ekologi
eller
- 75 hp biologi inklusive 7,5 hp ekologi
samt
- engelska 6

Mål

Kursen ger studenten kunskap om grundläggande ekologisk teori inom terrestra och akvatiska delar av ekosystem.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- Redogöra för grundläggande ekologiska begrepp och teorier
- Tillämpa och diskutera ekologiska begrepp och teorier på evolutionsbiologiska problem inklusive beteendeekologi samt evolutionsdrivande processer och mekanismer
- Tillämpa och diskutera ekologiska begrepp och teorier på populationsekologiska problem inklusive populationsreglerande mekanismer
-Tillämpa och diskutera ekologiska begrepp och teorier på samhällsekologiska problem inklusive samhällsekologiska mönster och biologiska samhällens regleringsmekanismer
- Tillämpa och diskutera ekologiska begrepp och teorier på reproduktionsbiologiska problem inklusive växters olika reproduktionssystem
- Söka relevant information, tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till informationen, och använda informationen som en del i att lösa ekologiska problem.

Innehåll

Kursen behandlar ekologiska begrepp och teorier som studenter sedan använder för att lösa problem inom olika ekologiområden. Under kursen tillämpas problembaserat lärande (PBL) som utgår från studenternas erfarenheter, intressen och frågor. Studenterna arbetar i basgrupper med att formulera ekologiska frågor kring olika fall. Därefter arbetas enskilt med att finna lösningar på de identifierade frågeställningarna i respektive fallstudier. Varje fallstudie avslutas med en diskussion där basgruppsmedlemmarna jämför och sammanfattar sina kunskaper om ämnet och besvarar de frågor som de tidigare har formulerat. De olika fallen representerar olika ekologiska områden som behandlas inom kursen. Till varje delmoment hör också föreläsningar och övningar. Basgruppsarbete och övningar är obligatoriska delar i kursen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination. Godkända skriftliga inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Till studenternas hjälp för att avgöra vilka områden som är relevanta att fördjupa sig i, finns ett måldokument med noggrant specificerade delmål för kursen.

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och
färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika
miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens
upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se
SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0137, SG0171
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0220 Anmälningskod: SLU-20005 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogens ekologi och skötsel Studietakt: 100%