Ny sökning
SG0220

Skoglig Ekologi

Kursen ska främst ge breda förkunskaper för fortsatta studier i ekologiska ämnen och för tillämpningar inom skogsbruk och naturvård. Du lär dig om grundläggande ekologisk teori med tillämpningar inom såväl terrestra som akvatiska delar av skogsekosystemen. Den ger också ökade kunskaper om viktiga skogslevande djur- och växtarter, om mönster i utbredning (biogeografi) och om relationer mellan individer, populationer och arter (konkurrens, predation, etc.). Speciell tonvikt läggs på flödet av energi och ämnen i och mellan olika typer av ekosystem, samt på faktorer som påverkar ekosystemets långsiktiga produktionsförmåga. Utifrån den kunskap du får om naturliga skogsekosystemen, ges också en introduktion till naturvårdsbiologiska frågeställningar, t.ex. hur skogsbruket påverkar växt- och djursamhällens sammansättning och dynamik.Kursen är upplagd som en PBL (problembaserat lärande) där studenterna arbetar i basgrupper med fallstudier och ekologiska frågeställningar. Fallstudierna representerar olika ekologiska områden och varje fall avslutas med diskussion och sammanfattning av slutsatser.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SG0220

Läsåret 2021/2022

Skoglig Ekologi (SG0220-20020)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Skoglig Ekologi (SG0220-M2020)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Skoglig Ekologi (SG0220-20005)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Skoglig Ekologi (SG0220-20012)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Skoglig Ekologi (SG0220-20065)

2018-11-06 - 2019-01-20

Kursplan

SG0220 Skoglig Ekologi, 15,0 Hp

Forest Ecology

Ämnen

Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0201

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper på grundnivå motsvarande

- 75 hp skogsvetenskap inklusive 7,5 hp ekologi

eller

- 75 hp biologi inklusive 7,5 hp ekologi

samt

- engelska 6

Mål

Kursen ger studenten kunskap om grundläggande ekologisk teori inom terrestra och akvatiska delar av ekosystem.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- Redogöra för grundläggande ekologiska begrepp och teorier

- Tillämpa och diskutera ekologiska begrepp och teorier på evolutionsbiologiska problem inklusive beteendeekologi samt evolutionsdrivande processer och mekanismer

- Tillämpa och diskutera ekologiska begrepp och teorier på populationsekologiska problem inklusive populationsreglerande mekanismer

-Tillämpa och diskutera ekologiska begrepp och teorier på samhällsekologiska problem inklusive samhällsekologiska mönster och biologiska samhällens regleringsmekanismer

- Tillämpa och diskutera ekologiska begrepp och teorier på reproduktionsbiologiska problem inklusive växters olika reproduktionssystem

- Söka relevant information, tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till informationen, och använda informationen som en del i att lösa ekologiska problem.

Innehåll

Kursen behandlar ekologiska begrepp och teorier som studenter sedan använder för att lösa problem inom olika ekologiområden. Under kursen tillämpas problembaserat lärande (PBL) som utgår från studenternas erfarenheter, intressen och frågor. Studenterna arbetar i basgrupper med att formulera ekologiska frågor kring olika fall. Därefter arbetas enskilt med att finna lösningar på de identifierade frågeställningarna i respektive fallstudier. Varje fallstudie avslutas med en diskussion där basgruppsmedlemmarna jämför och sammanfattar sina kunskaper om ämnet och besvarar de frågor som de tidigare har formulerat. De olika fallen representerar olika ekologiska områden som behandlas inom kursen. Till varje delmoment hör också föreläsningar och övningar. Basgruppsarbete och övningar är obligatoriska delar i kursen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination. Godkända skriftliga inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Till studenternas hjälp för att avgöra vilka områden som är relevanta att fördjupa sig i, finns ett måldokument med noggrant specificerade delmål för kursen.SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och

färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika

miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens

upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se

SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skogens ekologi och skötsel

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0137, SG0171

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0220 Anmälningskod: SLU-20117 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Skogens ekologi och skötsel Studietakt: 100%