Ny sökning
SG0221

Hållbar marknadsföring i biobaserad sektor

2020-10-28
Curse start - in ZOOM + please register in zoom
We will not be able to meet in person the first day of the course, November 2nd (10.30-12.30) as planned due to Covid 19. Please log in, in zoom: https://slu-se.zoom.us/j/7550490044 Meeting ID: 755 049 0044 Passcode: 490044 Please make sure you have access to the course book at start of the course: Beltz, Frank-Martin & Peattie, Ken, (2012) Sustainability Marketing: A Global Perspective, (2nd Ed.), John Wiley and Sons Ltd. Chichester, the UK. Please register for the course in Ladok Please check your SLU e-mail for an e-mail that is an invitation to the course Canvas page. You need to accept the invitation in order to access the Canvas page for the course. Looking forward to meeting you all - in zoom!

2020-09-24
September 24th - A preliminary schedule for the course is now available
The preliminary schedule is subject for change. Please make sure you have access to the course book right from the start of the course. Lectures are offered through zoom, and seminars are offered in class room meetings. Red parts in the attached schedule are mandatory in the course.

2020-08-31
Welcome to the course!
A preliminary Schedule will be available before the course starts. Please make sure you have the course book at start of the course :-) Cilla

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

Andra kursvärderingar för SG0221

Läsåret 2019/2020

Hållbar marknadsföring i biobaserad sektor (SG0221-20025), Uppsala 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Hållbar marknadsföring i biobaserad sektor (SG0221-20025), Uppsala 2018-11-06 - 2019-01-20

SG0221 Hållbar marknadsföring i biobaserad sektor, 15,0 Hp

Sustainable Marketing in the Biobased Sector

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Företagsekonomi Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper på grundnivå motsvarande 120 hp inklusive minst
- 30 hp företagsekonomi eller
- 60 hp skogsvetenskap inklusive 5 hp i marknadsföring
samt
- Engelska 6

Mål

Kursen bygger på hållbar företagsutveckling inom biobaserad industri, speciellt skogsindustri. Den är baserad på en förståelse av värdeproduktion som bygger på ekonomiska, miljömässiga och sociala värdedimensioner.

Efter avslutad kurs ska studenten att kunna:
- beskriva och argumentera för relevanta teorier inom marknadsföring, i synnerhet de som hänför sig till service, relationer och värde
- redogöra för och motivera val av metoder och teorier och deras begränsningar inom marknadsföring med avseende på hållbar utveckling
- bedöma vetenskapliga studier av marknadsföringsstrategier i förhållande till den yttre miljön och organisationens resurser. Detta inkluderar även etiska aspekter av affärsutveckling.
- utvärdera och tillämpa olika ansatser för hållbar utveckling inom marknadsföring.
- tillämpa kunskap om strategi och marknadsföring i en föränderlig miljö med fokus på innovation, samarbete och strukturella förändringar samt kommunikation.
- definiera och kritiskt granska marknadsstrategiska utmaningar i den biobaserad industrin, inklusive skogssektorn.

Innehåll

Kursen inleds med en introduktion till viktiga marknadsföringskoncept såsom värdedefintioner med avseende på hållbar utveckling, intressentteori, social practice theory, relationsmarknadsföring, nätverk och Corporate Social Responsibility (CSR). Därefter följer en orientering om och tillämpning av metoder för marknadsundersökningar. Här läggs en grund i marknadsföringskoncept, för att skapa en epistemologisk insikt (Product dominant Logic och Service Dominant Logic). Avslutningsvis behandlas även CSR i marknadsföring och strategi i både teori och tillämpningar. Centrala element är intressentanalys, värdegrundsanalys och kommunikation vilka studeras i termer av strategisk förändring, affärsmodellsutveckling och innovation i teori och praktik. Inom kursen beaktas industristruktur och företagsstrategi med bakomliggande mekanismer och konsekvenser för företagsutveckling.

Kursen innehåller föreläsningar, seminarier och övningar samt projektarbete i vilka en fördjupad kunskapsteoretisk insikt och vokabulär utvecklas.

Obligatoriska moment i kursen är övningar, seminarier, gästföreläsningar och studiebesök samt aktivt deltagande i projektarbetet. Projektarbetet innebär även tillfälle för att öva analytiska och retoriska färdigheter.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända seminarier, godkända övningar och aktiv närvaro vid externa föreläsares medverkan och studiebesök samt projektrelaterade övningar. Godkända inlämningsuppgifter och godkänd skriftlig eller muntlig tentamen.

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och
färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika
miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens
upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se
SLUs hemsida, www.slu.se.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

För att tillgodogöra sig kursen på ett bra sätt rekommenderas kunskaper i marknadsföring motsvarande minst 5 hp på grundläggande nivå. Dessutom rekommenderas grundläggande kunskaper inom skogsvetenskap så att man känner till skogssektorn inklusive skogsindustrins villkor och produkter.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogsekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0212
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Sustainbility Marketing: A Global Perspective (2nd ed.)
Författare: Beltz & Peattie (2012)
Kommentar: This is the main course book. The course also uses academic articles as a basis for lectures, for seminars and in seminars. These articles are available on our Canvas page or through the SLU Library

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Företagsekonomi Skogsvetenskap
Kurskod: SG0221 Anmälningskod: SLU-20025 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogsekonomi Studietakt: 100%