Ny sökning
SG0223

Ekologi och trädbiologi

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

Andra kursvärderingar för SG0223

Läsåret 2019/2020

Ekologi och trädbiologi (SG0223-20007), Umeå 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Ekologi och trädbiologi (SG0223-20007), Umeå 2018-11-06 - 2019-01-20

SG0223 Ekologi och trädbiologi, 15,0 Hp

Ecology and Treebiology

Kursplan fastställd

2018-11-15

Ämnen

Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Träslagskännedom 0,50 1002
Projektarbete 1 1,00 1003
Projektarbete 2 2,50 1004
Livsprocesser 5,00 1005
Genetik 3,00 1006
Ekologi 3,00 1007

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande områdesbehörighet A11 som omfattar
- Biologi 2
- Fysik 1a
- Kemi 2
- Matematik 4Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om trädets biologi, egenskaper och roll i skogsekosystemet, samt om växters och djurs ekologi på populations- och samhällsnivå. I efterföljande fallstudier analyseras skogens potential att bidra till utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Beskriva trädets livsprocesser, tillväxt och produktion med utgångspunkt från inre, fysiologiska, och yttre, fysikalisk-kemiska faktorer, inklusive abiotisk och biotisk stress.
- Beskriva kopplingar mellan trädets livsprocesser och skogens kolbalans, samt analysera skogens potential att bidra till utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle
- Redogöra för vedens bildning, struktur och funktion
- Identifiera våra svenska träslag och redogöra för deras virkesegenskaper
- Redogöra för den genetiska variationens bakgrund samt dess nyttjande till förädling
- Förklara grundläggande ekologiska begrepp och tolka vetenskapliga figurer där dessa ingår
- Beskriva hur konkurrens, migration och predation påverkar populationers fördelning och täthet
- Redogöra för evolution, diversitet, störningar, skadegörare och succession i växt- och djursamhällen.
- Redogöra för principerna för vetenskapligt kunskapssökande och skrivande, inklusive källkritik, källhänvisning och informationssökning.


Innehåll

Kursen förmedlar kunskaper om trädets biologi, egenskaper och roll i skogsekosystemet. Detta görs på flera olika nivåer, från det molekylära till det globala, och, i relation till både yttre och inre faktorer. Ett övergripande syfte är att skapa förståelse för de biologiska förutsättningarna för skogens produktion av ekosystemtjänster inklusive energiproduktion och inlagring av kol. Kursen förmedlar också kunskaper om evolution och ekologi med tidsmässiga och rumsliga aspekter på populationer och samhällen av växter och djur. Även skador på träd och skogens hälsa berörs.

Genomförandet av kursen bygger på föreläsningar, övningar, exkursioner, studiebesök, självstudier av kurslitteratur, gruppstudier av vetenskapliga artiklar, samt skrivande av rapporter. Exkursioner, studiebesök och övningar i källkritik, upphovsrätt och informationssökning är obligatoriska delar av kursen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkända skriftliga inlämningsuppgifter och deltagande i obligatoriska moment.


 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och
färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika
miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens
upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se
SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0114 delkurs 3 och 4

Lärandemål och betygskriterier för Ekologi och trädbiologi (SG0223)

Lärandemål

Efter genomgånget moment ska studenten kunna:

 1. Beskriva trädets livsprocesser, tillväxt och produktion med utgångspunkt från inre, fysiologiska, och yttre, fysikalisk-kemiska, faktorer (VH)
 2. Beskriva kopplingar mellan trädets livsprocesser och skogens kolbalans, samt förstå skogens betydelse i omställningen till ett fossilfritt samhälle (TL)
 3. Redogöra för vedens bildning, struktur och funktion (TNi)
 4. Identifiera våra svenska träslag och redogöra för deras virkesegenskaper (BA)
 5. Redogöra för den genetiska variationens bakgrund och konsekvenser samt dess nyttjande till förädling

(RGG, HW)

 1. Förklara grundläggande ekologiska begrepp och tolka vetenskapliga figurer där dessa ingår
 2. Beskriva hur konkurrens, migration och predation påverkar populationers fördelning och täthet (JB)
 3. Redogöra för evolution, diversitet, störningar och succession i växt- och djursamhällen (AN)
 4. Redogöra för principerna för vetenskapligt kunskapssökande

Betygskriterier

För lärandemål 1

5 Studenten uppfyller kravet för betyget 4, och kan analysera trädets livsprocesser, tillväxt och produktion med hänvisning till specifika inre, fysiologiska, och yttre, fysikalisk-kemiska, faktorer. Med analysera menas exempelvis att identifiera ingående komponenter (processer/strukturer/begränsningar) i större sammanhang, att se likheter, olikheter och samspel mellan komponenter samt att rangordna dem efter betydelse.

4 Studenten uppfyller kravet för betyget 3, och kan förklara trädets livsprocesser, tillväxt och produktion med hänvisning till specifika inre, fysiologiska, och yttre, fysikalisk-kemiska, faktorer.

3 Studenten kan beskriva trädets livsprocesser, tillväxt och produktion med utgångspunkt från inre, fysiologiska, och yttre, fysikalisk-kemiska, faktorer.

För lärandemål 2

4/5 Studenten uppfyller kravet för betyg 3, och lämnar ett PM från projektarbetet senast den 17 jan 2020, en rapport (PM) som är klart och tydligt skriven och som har ett tydligt vetenskapligt perspektiv.

3 Studenten kan beskriva kopplingar mellan trädets livsprocesser och skogens kolbalans, samt förstå skogens möjliga betydelser i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Redovisas i form av en skriven rapport (PM) från grupparbetet samt en muntlig gruppredovisning.

För lärandemål 3

4/5 Studenten kan uttömmande redogöra för vedens bildning, struktur och funktion 3 Studenten kan redogöra för vedens bildning, struktur och funktion.

För lärandemål 4

3 Studenten kan identifiera våra svenska träslag och redogöra för deras virkesegenskaper.

För lärandemål 5

5 Studenten uppfyller kravet för betyget 4, och kan förklara den genetiska variationens bakgrund och konsekvenser med hänvisning till specifika molekylära, fysiologiska och evolutionära företeelser, samt kan uttömmande redogöra för den genetiska variationens nyttjande till trädförädling.

4 Studenten uppfyller kravet för betyget 3, och kan redogöra för den genetiska variationens bakgrund och konsekvenser med hänvisning till specifika molekylära, fysiologiska och evolutionära företeelser, samt kan uttömmande redogöra för den genetiska variationens nyttjande till trädförädling.

3 Studenten kan redogöra för den genetiska variationens bakgrund och konsekvenser samt dess nyttjande till trädförädling.

För lärandemål 6

5 Studenten kan uttömmande förklara grundläggande ekologiska begrepp och självständigt sätta in dessa i biologiska sammanhang samt tolka vetenskapliga figurer.

4 Studenten kan med säkerhet förklara grundläggande ekologiska begrepp och sätta in dessa i biologiska sammanhang samt tolka vetenskapliga figurer.

3 Studenten kan förklara grundläggande ekologiska begrepp och tolka vetenskapliga figurer där dessa ingår.

För lärandemål 7

5 Studenten kan uttömmande beskriva hur konkurrens, migration och predation påverkar populationer samt

självständigt sätta in begreppen i ett orsakssamband.

4 Studenten kan med säkerhet beskriva hur konkurrens, migration och predation påverkar populationer samt sätta in begreppen i ett orsakssamband.

3 Studenten kan beskriva hur konkurrens, migration och predation påverkar populationers fördelning och täthet.

För lärandemål 8

5 Studenten kan uttömmande med ett självständigt resonemang redogöra för evolution, diversitet, störningar och succession samt självständigt sätta in detta i ett orsakssamband.

4 Studenten kan med säkerhet redogöra för evolution, diversitet, störningar och succession samt sätta in detta i ett orsakssamband.

3 Studenten kan redogöra för evolution, diversitet, störningar och succession i växt- och djursamhällen.

För lärandemål 9

3 Studenten kan redogöra för principerna för vetenskapligt kunskapssökande. Redovisas i form av en skriven rapport från ett projektarbete (Primärartikel).

Bedömningsområden

 1. LM 1, 3, 5, 6, 7 och 8 bedöms i skriftlig tentamen med tre delar: Livsprocesser (LM1, 3), Genetik (LM5) och Ekologi (LM6-8). Delarnas andelar av tentamen motsvarar ungefär deras andelar av kursen. Eventuella avvikelser justeras i efterhand med viktfaktorer. För godkänt krävs minst 60 % av maxpoängen i varje del. Endast ordinarie tentamenstillfälle och första omtentamenstillfälle ger möjlighet till högre betyg än 3. Vid omtentamenstillfället kan studenten välja att bara tentera tidigare underkända delar men får då bara tillgodogöra sig poäng motsvarande gränsen för godkänt från dessa delar till totalsumman; tidigare godkända delar bidrar dock med tidigare tilldelade poäng. Student som väljer att skriva alla tre delar vid omtentamen riskerar inget då tidigare godkända delar inte kan underkännas, men ger möjlighet till högre betyg.

 1. LM2 bedöms i skriftligt rapportskrivande i form av ett PM (Kolbalans).

 1. LM4 bedöms i test med vedprover (Träslagskännedom).

 1. LM 9 bedöms i skriftligt rapportskrivande (Primärartikel).

För godkänt betyg på kursen krävs godkänt från samtliga BO. För bedömning för högre betyg sammanvägs BO 1 och 2 på så vis att betyg 4/5 på BO 2 ger ett tillägg av +5 % till tentamensresultatet uttryckt som % av högsta möjliga poäng. Ungefärliga gränser för betyg 4 och 5 är 75 % respektive 85 % av högsta möjliga poäng, men totalbedömningar görs vid gränserna.

I Ladok redovisas godkända resultat enligt följande:

BO 1:

Livsprocesser 5,0 Hp

Genetik 3,0 Hp

Ekologi 3,0 Hp

BO 2:

Projektarbete 2 (Kolbalans) 2,5 Hp

BO 3:

Träslagskännedom 0,5 Hp

BO4:

Projektarbete 1 (Primärartikel) 1,0 Hp

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0223 Anmälningskod: SLU-20007 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi Studietakt: 100%