Ny sökning
SG0225

Skogsträdens skadegörare: interaktioner, ekologi och skötsel

Welcome to the course!
All details of the course can be found within the online course site and syllabus. The flow of this online course uses a mix of self-work and real-time learning activities. This course will have different assignments, scheduled live sessions, text discussions as well as lectures and other course materials. Each student needs to manage their own time each week, to know when assignments are due, and any other weekly course obligations. This will involve regularly logging into the online learning platform, virtually interact with classmates, teachers, and course materials. The course uses the online learning platform Canvas. Real-time learning activities are organized using Zoom. A link to Canvas login is available on this webpage under Open my Canvas room.

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2021-10-25 och 2021-11-15

Andra kursvärderingar för SG0225

SG0225 Skogsträdens skadegörare: interaktioner, ekologi och skötsel, 15,0 Hp

Ecology and Management of Diseases and Pests of Forest Trees

Kursplan fastställd

2018-11-15

Ämnen

Biologi Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Exkursioner 1,50 1002
Laborationer 2,50 1003
Individuella övningar 4,00 1004
Sluttentamen 7,00 1005

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundnivå inklusive
- 60 hp skogsvetenskap inklusive 5 hp skogsskadegörare eller
- 60 hp biologi inklusive 5 hp växtskadegörare eller
- 60 hp biologi inklusive 5 hp skogsskadegörare
samt
- Engelska 6

Mål

Kursen syftar till att ge förståelse och färdigheter om svamp- och insektsbiologi och hur dessa organismer samverkar med skogsträd. Kursen fokuserar på skadegörare som har en stor betydelse för ekonomi och miljö.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- identifiera och redogöra för vanliga nordeuropeiska skogsskadegörare och deras effekter och några av de viktigaste skadegörarna i andra delar av världen.
- bedöma risken för utbrott av skogspatogener och insekter.
- analysera och föreslå metoder för att motverka epidemier.
- analysera viktiga spridningsvägar för introduktion av skadegörare.
- diskutera hur miljöförändringar och stress påverkar viktiga skadegörare och deras interaktioner med värdträd.
- diskutera betydelsen av skötselstrategier som minimerar skogsskadegörares spridning för en hållbar utveckling inom skogsbruket.
- syntetisera relevant forskningslitteratur och redovisa detta i muntlig och skriftlig form.

Innehåll

Kursen fokuserar på svamp- och insektskadegörares ekologi och skador på träd och skogsekosystem till följd av skogsskadegörare. Målet med kursen är att studenten ska kunna identifiera och välja skogskötselåtgärder som minskar skador på träd och ekosystem. Kursen behandlar vanliga skadegörare i norden och globalt, men också principer för skadegörares populationsdynamik och faktorer av betydelse för patogenitet och aggressivitet exempelvis klimatpåverkan och hur introducerade organismer kan påverka stabiliteten i skogsekosystem.
Kursen behandlar också forskning och centrala metoder inom området som resistensbiologi i träd, molekylära redskap för identifiering av arter och analyser av populationsstrukturer samt riskvärdering av skadegörare (Pest Risk Assessment).
Kursen ges som en distanskurs, undervisningen baseras på online föreläsningar, online seminarier (obligatoriska), exkursioner (obligatoriska), övningar (obligatoriska) och fallstudier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkända muntliga och skriftliga presentationer av seminarier och individuellt arbete samt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

För studenter på jägmästarprogrammet ingår kunskaper motsvarande 5 hp i skogsskadegörare i kurserna SG0111 Borela ekologi och skötsel samt SG0123 Sverigeresan söder eller kursen SG0205 Sverigeresan söder och kursen XXXXXSilviculture, forest planning and forest health.

Kursen ges på distans, men det ingår ca en veckas exkursion och övningar på och i närheten av campus Ultuna vilket kan innebära vissa kostnader för studenten.

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och
färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika
miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens
upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se
SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Medansvariga:
Institutionen för ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: SG0225.1

Grading criteria: Ecology & Management of Diseases and Pests of Forest Trees, SG0225

Goal

3

4

5

The student can identify and recognize the common pathogenic fungi and insect pests in Northern Europe

The student can identify the common pathogenic fungi and insect pest in Northern Europe and describe the damages they cause to their host

The student can identify and recognize some of the most important pests and pathogens to trees worldwide

The student can identify some of the most important tree pests and pathogens worldwide and describe the damages they cause to their host

The student can estimate the risk for outbreak of diseases and pests, and analyse and propose methods to counteract disease or pest outbreak

The student can account for the main features in the biology caused by important pathogens and pests, explain how they are affected by different regulating factors, investigate possible reasons behind an outbreak in a given situation and suggest appropriate control measures

The student can account for the biology and damage caused by important pathogens and pests, explain possible reasons
behind outbreaks in a given situation and suggest and motivate appropriate control measures

The student can explain the biology of and the damage caused by important pathogens and pests, explain how they are affected by different regulating factors, investigate and explain possible reasons to an outbreak. The student can suggest and motivate appropriate control measures and evaluate the short and long term effects.

The student can analyse important pathways for introduction of pests and diseases

The student demonstrate knowledge on the most important routes for introduction of pest and diseases in forest ecosystems.

The student discusses the relative importance of different routes for introduction of pest and diseases in forest ecosystems.

The student can analyse the impact of environmental changes and stress on important pest and pathosystems

The student can account for potential effects of environmental changes on important pest and pathosystems, exemplify how environmental changes influence the biology of major pests and pathogens and suggest possible control measures

The student can account for potential effects of environmental changes on the biology and damage by important pest and pathosystems, exemplify and explain how environmental changes influence the biology of major pests and pathogens and suggest possible control measures

The student can explain how environmental changes may impact the biology and damage by important pest and pathosystems, the students uses examples to discuss and explain how environmental changes influence the biology of major pests and pathogens and to suggest possible control measures

The student can synthesize recent research findings from the area, both orally and written

The student demonstrates an ability to synthesize recent research findings from the area, both orally and written

1) Infectious Forest Diseases
Författare: Edited by Gonthier P. & Nicolotti G.
ISBN: ISBN-9781780640402
2) Ecological Methods in Forest Pest Management
Författare: David Wainhouse
ISBN: ISBN-13: 9780198505648

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Skoglig ekologi och hållbar skötsel – masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Skogsvetenskap
Kurskod: SG0225 Anmälningskod: SLU-10061 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi Studietakt: 100%