Ny sökning
SG0226

Skoglig planering med PlanVis som beslutsstöd

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SG0226-30023 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0226

Läsåret 2022/2023

Skoglig planering med PlanVis som beslutsstöd (SG0226-30167)

2023-01-16 - 2023-02-15

Läsåret 2020/2021

Skoglig planering med PlanVis som beslutsstöd (SG0226-30019)

2021-01-18 - 2021-02-17

Läsåret 2019/2020

Skoglig planering med PlanVis som beslutsstöd (SG0226-30021)

2020-01-20 - 2020-02-19

Läsåret 2018/2019

Skoglig planering med PlanVis som beslutsstöd (SG0226-30082)

2019-01-21 - 2019-02-20

Läsåret 2018/2019

Skoglig planering med PlanVis som beslutsstöd (SG0226-30229)

2019-01-21 - 2019-02-20

Kursplan och övrig information

Kursplan

SG0226 Skoglig planering med PlanVis som beslutsstöd, 7,5 Hp

Forest Planning with PlanWise as Decision Support

Ämnen

Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Uppgifter 2,5 0102
Planeringsteorier 2,5 0103
Eget Case 2,5 0104

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper på grundnivå motsvarande

- 90 hp skogsvetenskap eller

- 90 hp skogshushållning

Mål

Syftet med kursen är att ge studenterna fördjupade kunskaper om bakgrund och innebörd av långsiktig skoglig planering samt att med hjälp av det skogliga beslutsstödsystemet PlanVis analysera hur skogen långsiktigt kan skötas på ett hållbart sätt.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- tillämpa grundläggande begrepp inom skoglig planering

- redogöra för vad som utmärker de enskilda skogsägarnas, skogsföretagens och samhällets skogliga planeringssituationer i Sverige och vilket behov av analyser och beslutsstöd de har.

- använda PlanVis för att analysera avverkningsmöjligheter och skogstillståndets utveckling på lång sikt för ett skogsinnehav

- tolka och förklara resultaten av analyserna

- beskriva PlanVis olika delar samt dess möjligheter och begränsningar

- översiktligt beskriva ett urval av olika beslutsstödjande system inom skogsbruket

- Tillämpa grunderna i vetenskapligt skrivande och muntligen redovisa analyserna från fallstudier

Innehåll

Under kursen behandlas hur beslutstödssystem används för analyser till stöd för strategiska beslut. Systemets olika delar gås igenom inklusive olika metoder för insamling av data och hur ny data kan genereras. Studenten kommer under kursen att öva på att använda programmet Planvis och hur programmet används för att analysera avverkningsmöjligheter och skogstillstånd och med hjälp av programmet presentera analysernas resultat i form av tabeller, diagram och kartor med mera. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv och olika förutsättningar som bland annat ägarskap, skogsinnehav och skogsvårdsambitioner studeras olika fall. Resultaten från analys av fallen ligger sedan till grund för en skriftlig rapport, baserad på grunder i vetenskapligt skrivande som även presenteras muntligt. Studenten får möjlighet att träna på att kommentera och granska andras fallstudier.Övningar, muntliga presentationer och skriftliga rapporter är obligatoriska moment.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända övningsuppgifter samt godkänt deltagande i obligatoriska moment, godkända tentamina,

godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete, samt godkänd opposition. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Förkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

I den avslutande övningen analyseras en fastighet som har en skogsbruksplan. Det är en fördel men inget absolut krav att ha upprättat en skogsbruksplan och vara väl förtrogen med fastighetens skogstillstånd.

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och

färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika

miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens

upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se

SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skoglig resurshushållning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0155

Litteraturlista

  1. Ljungbergskompendiet kap 2, 3.1-3.4, 4.1-4.4 and 5 [Ljungbergskompendiet kap 2, 3.1-3.4, 4.1-4.4 and 5] (https://slunik.slu.se/kursfiler/SG0226/30021.1920/PlanVis2020.pdf)1) Heuristic Optimisation In: Decision Support for Forest Management. Managing Forest Ecosystems Författare: Kangas A., Kurttila M., Hujala T., Eyvindson K., Kangas J. [ Heuristic Optimisation In: Decision Support for Forest Management. Managing Forest Ecosystems] (https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-23522-6_7#citeas)1) Ljungbergskompendiet - English [Ljungbergskompendiet - English] (https://slunik.slu.se/kursfiler/SG0226/30021.1920/Ljungberg_eng.pdf)1) Overview of the PlanWise application and examples of its use. Författare: Öhman, K. Eggers, J (2020) [Overview of the PlanWise application and examples of its use. ] (https://pub.epsilon.slu.se/17122/1/eggers_j_et_al_200602.pdf)1) Optimisation in: Decision Support for Forest Management. Managing Forest Ecosystems Författare: Kangas A., Kurttila M., Hujala T., Eyvindson K., Kangas J. [Optimisation in: Decision Support for Forest Management. Managing Forest Ecosystems] (<//link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-23522-6_6#citeas>)1) Development and Evaluation of Forest Management Scenarios Long-term Analysis at the Landscape level pages 1-26 Författare: Eggers, J. [Development and Evaluation of Forest Management Scenarios Long-term Analysis at the Landscape level pages 1-26] (https://pub.epsilon.slu.se/14286/1/eggers_j_170502.pdf)1) Balancing landscape-level forest management between recreation and wood production Författare: Eggers, J., Lindhagen A., Lind T., Lämås T. and Öhman K [Balancing landscape-level forest management between recreation and wood production] (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866717305642?via%3Dihub)1) Integrating bilberry yields into regional long-term forest scenario analyses Författare: Kilpeläinen, H., Salminen, O.,Härkönen, K., Miina J., and Kurttila M. [ Integrating bilberry yields into regional long-term forest scenario analyses] (https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02827581.2017.1407821?needAccess=true)1) Forest decision support systems for the analysis of ecosystem services provisioning at the landscape scale under global climate and market change scenarios Författare: Nordström, E-M. et al [Forest decision support systems for the analysis of ecosystem services provisioning at the landscape scale under global climate and market change scenarios] (https://link.springer.com/article/10.1007/s10342-019-01189-z)1) Optimizing spatial habitat suitability and timber revenue in long-term forest planning Författare: Öhman, K., Edenius, L., & Mikusinski, G. [Optimizing spatial habitat suitability and timber revenue in long-term forest planning] (https://www.nrcresearchpress.com/doi/full/10.1139/X10-232#.XdK7ENV7laQ)1) Managing a boreal forest landscape for providing timber, storing and sequestering carbon Författare: Triviño, M., Juutinen, A., Mazziotta, A., Miettinen, K., Podkopaev, D., Reunanen P., and Mönkkönen, M. [Managing a boreal forest landscape for providing timber, storing and sequestering carbon] (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212041615000212)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0226 Anmälningskod: SLU-30023 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Skoglig resurshushållning Studietakt: 100%