Ny sökning
SG0227

Fjärranalys och skoglig inventering

Kursen tar upp aktuella teorier och tillämpningar inom fjärranalys och skogsinventering genom föreläsningar, litteratur och övningar. Studenten får kunskap om hur dessa datakällor integreras samt deras användning i olika applikationer från skogsföretagens inventeringar till globala inventeringar av växthusgaser. Vanliga fjärranalysdata är flygbilder, satellitbilder och laserskanningsdata integrerade med data från fältinventeringar. För att ges en fördjupad förståelse ingår gästföreläsningar från skogsföretag, studentledda seminarier, samt kunskap om forskning i Sverige och internationellt via studier av vetenskapliga skrifter samt kontakter med forskare. Kursens fokus är på skogsbrukets och samhällets behov av data och information för olika slags beslut, främst för beslut om skogliga åtgärder. Tillämpningar och rollen av fjärranalysdata i kombination med fältinventeringsdata inom fortlöpande miljöanalys som underlag för att nå hållbarhetsmålen beaktas. Kursen innefattar också bearbetning av fjärranalysdata och datainsamling för ekologiska och miljömässiga tillämpningar, kopplade till Sveriges miljöövervakningsprogram (t.ex. riksskogstaxeringen och nationell inventering av landskapet i Sverige – NILS). Kursen avslutas med gruppvisa projektarbeten om hur fjärranalys och fältinventering kombineras för att ta fram information för att belysa specifika frågeställningar.

Information från kursledaren

Welcome to Remote sensing and forest inventory!

I have published a preliminary schedule. Mandatory assignments i.e., assignments examined/marked by being present, are the seminars and the final presentation. The lectures are for your understanding of the subject and the exercises will be examined by lab report.

The course has no course book, but we will hand out compendiums and articles for you to read during the course.

All communication will be through the digital learning platform, Canvas.

If you have any questions, just contact me.

/Jonas

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SG0227-40012 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0227

Läsåret 2022/2023

Fjärranalys och skoglig inventering (SG0227-40111)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2020/2021

Fjärranalys och skoglig inventering (SG0227-40006)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Fjärranalys och skoglig inventering (SG0227-40013)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Fjärranalys och skoglig inventering (SG0227-30219)

2019-01-21 - 2019-03-25

Kursplan och övrig information

Kursplan

SG0227 Fjärranalys och skoglig inventering, 15,0 Hp

Remote Sensing and Forest Inventory

Ämnen

Skogsvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Inventering 5,0 0002
Projekt 3,0 0003
Fjärranalys 7,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper på grundnivå motsvarande 120 hp varav

- 90 hp skogsvetenskap, eller

- 90 hp biologi eller

- 90 hp naturresurshushållning

och

- 5 hp GIT och 5 hp statistik

och

- Engelska 6

Mål

Syftet med kursen är att studenten förvärvar teoretisk och praktisk kunskap om att arbeta med data från fjärranalys och fältinventering, samt hur dessa kombineras för att hantera frågeställningar kopplade till skogsbruk och skogsekosystem.Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- redogöra för syften och metoder för datainsamling via fjärranalys och fältinventering med syfte att hantera frågor om skogsbruk och skogsekosystem.

- förklara de fysikaliska grunderna för fjärranalys av vegetation i allmänhet och skogar i synnerhet

- förklara och tillämpa stegen i bearbetning av fjärranalysdata genom att samla in och iordningställa data, primärbearbetning, klassificering, skattning, upptäcka förändringar och skattning av tillförlitlighet för olika fjärranalytiska datakällor och integrerade fältinventeringsdata.

- välja och motivera lämpliga datakällor och metoder med hänsyn till tillämpning, skala, datakvalitet och kostnad samt kritiskt värdera den framtagna informationen.

- självständigt planera, genomföra och analysera inventeringar lämpliga för organisationer och företag verksamma inom skogsbruk och naturvård.

- identifiera utvecklingstrender för fjärranalys och skogsinventering såväl i Sverige som internationellt.

Innehåll

Kursen tar upp aktuella teorier genom föreläsningar och litteratur och tillämpningar, inklusive datorövningar, som används inom fjärranalys och skogsinventering, hur dessa datakällor integreras samt deras användning i olika applikationer från skogsföretagens inventeringar till globala inventeringar av växthusgaser. Vanliga fjärranalysdata är flygbilder, satellitbilder och laserskannerdata. Vidare ingår gästföreläsningar av personer från skogsföretag, studentledda seminarier för fördjupad förståelse av kursinnehållet, samt kunskap om forskning i Sverige och internationellt via studier av vetenskapliga skrifter samt kontakter med forskare. Kursens fokus är på skogsbrukets och samhällets behov av data och information för olika slags beslut, främst för beslut om skogliga åtgärder. Tillämpningar och rollen av fjärranalysdata inom fortlöpandemiljöanalys och som verktyg för att nå hållbarhetsmålen beaktas. Kursen innefattar också bearbetning av fjärranalysdata och datainsamling för ekologiska och miljömässiga tillämpningar, kopplade till Sveriges miljöövervakningsprogram (t.ex. riksskogstaxeringen och nationell inventering av landskapet i Sverige – NILS). Kursen avslutas med gruppvisa projektarbeten om hur fjärranalys och fältinventering kombineras för att ta fram information för att belysa speciella frågeställningar. Obligatoriska moment är övningar, seminarier, grupparbeten, deltentamen och sluttentamen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Deltagande i obligatoriska moment. Godkända skriftliga tentamina. Godkänt projektarbete samt godkänd muntlig och skriftlig presentation. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Programkurserna Praktisk skogsbruk 15 hp och Skogspolitik och naturvård 15 innehåller minst 5 hp GIT för studenter på jägmästarprogrammet. Statistik läses inom prorgamkursen SG0204 Statistik och inventering och ger tillräckliga förkunskaper i statistik.

Grundläggande kunskaper om inventering är önskvärda men inget krav.Kursen får inte kombineras med distanskursen "Laserskanning och digitalfotogrammetri i skogsbruk" i en skoglig examen. Remote Sensing och Forest Inventory innehåller vissa liknande moment som distanskursen, men ger fördjupande kunskaper inom ämnet.SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och

färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika

miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens

upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se

SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skoglig resurshushållning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: SH0129

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skoglig ekologi och hållbar skötsel - masterprogram Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Skogsvetenskap Biologi
Kurskod: SG0227 Anmälningskod: SLU-40012 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Skoglig resurshushållning Studietakt: 100%