Ny sökning
SG0230

Skogens skötsel, planering och hälsa

I kursen får du tillfälle att lära dig om beståndsdynamik i likåldriga och olikåldriga bestånd, effekter av skogskötselåtgärder på träds och bestånds tillväxt och utveckling och hur dessa kan utformas för att nå vissa mål. Fältövningar och fältexkursioner ger möjlighet till kunskap och färdigheter i bl a naturlig föryngring, plantproduktion, blädning, beståndsinventering, skogsskadebedömningar, mm. I kursen ingår att upprätta en skogsbruksplan för en mindre fastighet. Arbetet innebär möte med markägare, fältinventering, analys av skogstillståndet och förslag till skötselplan för de kommande 10 åren. Du får även utveckla dina kunskaper i skogsskadebedömningar, både biotiska och abiotiska, och hur de påverkas och kan hanteras med hjälp av skogsskötsel och planering.
2020-08-27
Canvas - accept invitation
Hi again... You need to accept the invitation sent out from Canvas before the course starts. Information on course intro, structure etc will there. Important: You will also find the zoom-invitation for the course introduction there. /Tommy

2020-08-27
Course registration open - please register
Hi, As some of you have noticed the registration for the course via webb is now open. The registration will be open a few days next week but I recommend you to register as soon as possible to have some time to sort out potential problems. Note:If yoy are admitted to the course with condition (villkor) you can not register online, but have to solve that first. Contact me if there are any questions./Tommy /Tommy

2020-06-03
Val av fastighet för skogsbruksplanläggning.
Hej, under kursen kommer ni att göra en skogsbruksplan för en skogsägare. Det finns tre möjligheter för var ni gör planen, se bifogad fil. Meddela gärna mig så fort som möjligt ert val. Trevlig sommar, Torgny Lind
http://slunik.slu.se/kursfiler/SG0230/10011.2021/Val_av_fastighet_2020.pdf
2020-05-15
Welcome to the course!
The course starts Mon August 31 and we plan to start the course as usual, but compared to previous courses more lectures will be recorded and available at the Canvas page as the course starts. Due to the corona pandemic there are some uncertainties regarding regulations on how many people that can gather and how to do field exercises and excursions. We also understand that the situation for travelling to Sweden from other countries is also uncertain. We will post more information as the situation develops, and new decisions are made from authorities and the university. Look forward to see you after summer! Most welcome! Best regards, Tommy Mörling Course organizer

Kursvärderingen är avslutad

SG0230-10011 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0230

Läsåret 2019/2020

Skogens skötsel, planering och hälsa (SG0230-10011), Umeå 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2019/2020

Skogens skötsel, planering och hälsa (SG0230-10011), Umeå 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Skogens skötsel, planering och hälsa (SG0230-10011), Umeå 2018-09-03 - 2018-11-05

SG0230 Skogens skötsel, planering och hälsa, 15,0 Hp

Silviculture, Forest Management Planning and Forest Health

Kursplan fastställd

2018-11-15

Ämnen

Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Skogsbruksplan 5,00 1002
Skogsskötsel 10,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper på grundnivå motsvarande
- 60 hp skogsvetenskap eller
- 60 hp biologi
samt
- engelska 5

Mål

Kursen syftar till att ge såväl kunskap och förståelse som praktiskt färdighet i att utforma skogsskötselåtgärder och skötselplan för ett hållbart skogsinnehav för olika mål och med hänsyn till skogliga skaderisker samt annan markanvändning.
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- Redogöra för produktion och försörjning av frö- och plantmaterial för de vanligaste trädslagen.
- Beskriva och förklara plantors, träds och bestånds etablering, tillväxt och konkurrens utifrån ett skogsproduktionsperspektiv i fullskiktade och enskiktade skogar och hur de påverkas av skogsskötselåtgärder.
- Redogöra för skogliga produktionsmodellers uppbyggnad och hur de används för prognostisering av beståndsutveckling och utvärdering av skogsskötselåtgärder.
- Förklara hur abiotiska och biotiska skaderisker kan påverkas av skogsskötsel och skoglig planering och utforma åtgärder för att kunna hantera skaderisker.
- Jämföra och föreslå utformning av skogsskötselmetoder utifrån inriktning och mål med skogsbruket och med hänsyn till annan markanvändning.
- Inventera skogsinnehav och värdera datakvalité hos skogliga variabler.
- Upprätta en skogsbruksplan för hållbart brukande utifrån ägarens mål på en mindre skogsfastighet och argumentera för föreslagna åtgärder utifrån ekologiskt, tekniskt och skogsskötselmässigt perspektiv.
- På engelska diskutera och reflektera om skogsskötselprinciper och hur skötselåtgärder påverkar det hållbara skogsbruket.

Innehåll

Kursen kombinerar teori och praktik i olika moment genom litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, skriftliga uppgifter, övningar i fält, datorlabövningar med program för skogliga tillväxtmodeller för simulering av beståndsutveckling och fältexkursioner. Vid fältövningar tränas studenterna i att värdera och föreslå lämpliga skogsskötsel- och planeringsåtgärder, inklusive riskbedömningar. Fältövningar och fältexkursioner är viktiga delar av kursen för att ge möjligheter till färdighetsträning. Skogens hälsa behandlar såväl abiotiska som biotiska skador, och är integrerat i både teori och praktik i relation till skogsskötselåtgärder och skoglig planering. En specifik färdighet som tränas är upprättande av en skogsbruksplan. Obligatoriska övningar och seminarier förekommer under kursen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig examination, godkända skriftliga inlämningsuppgifter, godkänd muntlig presentation samt godkänd aktiv medverkan i obligatoriska övningar och seminarier.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och
färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika
miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens
upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se
SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0169, SG0157

Examinations:

- Compulsory exercises and excursions
- Active participation in discussions and exercises

- Assignments and written test

Assignment 1 (Individual assignment)

Grading failed/approved

Assignment 2 (Individual assignment)

Grading failed/approved

Assignment 3 – Bäcksjö-exercise (group assignment)

Grading: fail/approved

Assignment 4- Forest management plan - including report (group assignment)

Grading: F/3/4/5

Assignment 5 - regeneration strategies (group assignment)

Grading: F/3/4/5

Written test:

Grading: F/3/4/5

Course grading:

40% Forest management plan

60% Written exam + assignment 5

Grading/Learning outcome

1

2

3

4

5

6

7

8

5

-evaluate effects of different silvicultural measures on growth and competition of seedlings, trees and stands in multi layered and single-layered stands

- discuss different
configurations and use of growth

growth models and their
restrictions and potential

______

- critically evaluate suggested measures based on silvicultural theory and understanding of the structure of analystical tools used.

___________

4

- motivate choice of regeneration material based on site conditions, properties of the regeneration material and aim.

- analyze establishment, growth and competition of seedlings, trees and stands in multi layered and single-layered stands.

- identify different
types of growth models

and their properties

- apply risk analysis to design silvicultural measures and forest management planning

- analyze different designs of silvicultural measures

--------

- motivate and argue for suggested silvicultural measures using analysis tools

-------------------

3

- Account for production and supply of seed and seedling material for common tree species

- Redogöra för produktion och försörjning av frö- och plantmaterial för de vanligaste trädslagen.

- Describe and explain establishment, growth and competition of seedlings, trees, and stands in multi layered and single-layered stands and how these processes are affected by silviculture

- Beskriva och förklara plantors, träds och bestånds etablering, tillväxt och konkurrens utifrån ett skogsproduktionsperspektiv i fullskiktade och enskiktade skogar och hur de påverkas av skogsskötselåtgärder..

- Define structure of different forest growth models and how these models are used for simulation of stand development and evaluation of silvicultural measures

- Redogöra för skogliga produktionsmodellers uppbyggnad och hur de används för prognostisering av beståndsutveckling och utvärdering av skogsskötselåtgärder.

- Explain how abiotic and biotic forest damage are affected by silviculture and forest management planning and suggest measures to handle risks of forest damage-

-förklara hur förekomst av biotiska och abiotiska skador påverkas av skogsskötsel och skoglig planering och föreslå åtgärder för att hantera skaderisker

- Compare and suggest design of silvicultural measures based on forestry focus and aim, and other land use.

- Make a forest inventory and assess quality of the obtained data

Create a forest management plan for sustainable use on a minor forest estate based on the owner's goals and present arguments for suggested measures from ecological, technical and silvicultural perspective

- Upprätta en skogsbruksplan för hållbart brukande utifrån ägarens mål på en mindre skogsfastighet och argumentera för föreslagna åtgärder utifrån ekologiskt, tekniskt och skogsskötselmässigt perspektiv.

- In English, discuss and reflect on forestry principles and how silvicultural measures affect sustainable forestry.

-På engelska diskutera och reflektera om skogsskötselprinciper och hur skötselåtgärder påverkar det hållbara skogsbruket

F

Learning outcome not fullfilled.

Learning outcomes & learning activity:

 1. Account for production and supply of seed and seedling material for common tree species
  - visit to a nursery, lectures and discussions
 2. Describe and explain establishment, growth and competition of seedlings, trees, and stands in multilayered and single-layered stands and how these processes are affected by silviculture.
  - Lectures, excursions and exercises, assignment 1, 3 & 5.
 3. Define structure of different forest growth models and how these models are used for simulation of stand development and evaluation of silvicultural measures
  - lectures and exercises
 4. Explain how abiotic and biotic forest damage are affected by silviculture and forest management planning and suggest measures to handle risks of forest damage
  - lectures and exercises, Assignment 2
 5. Compare and suggest design of silvicultural measures based on forestry focus and aim, and other land use.
  - exercises, Assignment 3
 6. Make a forest inventory and assess quality of the obtained data
  - exercises. Assignment 3
 7. Create a forest management plan for sustainable use on a minor forest estate based on the owner's goals and present arguments for suggested measures from ecological, technical and silvicultural perspective
  - lectures and exercises. Assignment 4
 8. In English, discuss and reflect on forestry principles and how silvicultural measures affect sustainable forestry.
  - oral and written presentations, discussions during the course.
1) Comparison of silvicultural regimes of lodgepole pine (Pinus contorta) in Sweden 5 years after precommercial thinning. Silva Fennica vol 47(3) article id 974, 17 p
Författare: Ahnlund Ulvcrona, K., Karlsson, L., Backlund, I., Bergsten, U. 2013.
Kommentar: Contorta/PCT
2) Forest management plan as a policy instrument : Carrot, stick or cermon? Land USe Policy 29(3): 605-6013
Författare: Brukas, V. & Sallnäs, O. 2012
Kommentar: Forest management plan
3) Living with storm damage to forests- What Science can tell us 3
Författare: EFI.2013 (Eorpean Forest Institute), Joensuu, Finland
Kommentar: Forest Health Ch2- 2.2 & 2.3 Air flow over forests & mechnanics of wind damage Ch 3 - 3.4 Societal impact of storm damage Ch 4 - 4.1& 4.4 Mitigation of forest damage & Managing forests mto reduce storm damage Ch 5 - 5.1 Climate change and storm damage risk in Europe
4) Perspectives on the Potential Contribution of Swedish Forests to Renewable Energy Targets in Europe. Forests (2) 578-589
Författare: Egnell, G.,Laudon, H., & Rosvall, O. 2011.
Kommentar: Forest fuel
5) General strategies of forest disease management. Pp 29-49.
Författare: Emonds, R.L. Ch 2.
Kommentar: Forest Health
7) Evaluation of growth functions used in the Swedish Forest Planning System Heureka. Silva Fennica vol. 48 no. 2 article id 1013.
Författare: Fahlvik, N., Elfving, B. & Wikström, P. 2014
Kommentar: Modelling
8) Why seedlings survive: influence of plant attributes. New Forests 43(5): 711-738
Författare: Grossnickle, S. 2012
Kommentar: Regeneration
9) Effects of intensity of forest regeneration measures on stand development in a nationwide Swedish field experiment. Forestry 88:441-453
Författare: Hallsby, G. Ahnlund-Ulvcrona, K., Karlsson, A., Elfving, B., Sjögren, H., Ulvcrona, T., & Bergsten, U. 2015.
Kommentar: Regeneration
10) Logging residue removal after thinning in Nordic boreal forests: Long-term impact on tree growth. Forest Ecology and Management 261:1919-1927.
Författare: Helmisaari, H.-S., K. Holt Hanssen, S. Jacobson, M. Kukkola, J. Luiro, A. Saarsalmi, P. Tamminen, and B. Tveite. 2011.
Kommentar: Forest fuels
11) A comparison of long-term effects of scarification methods on the establishment of Norway spruce. Forestry 86(1): 91-98
Författare: Johansson, K., Nilsson, U. & Örlander, G. 2013.
Kommentar: Regenaration
12) Log-term effects on growht and yield of corridor thinning in young Pinus sylvestris stands. Scandinavian Journal of Forest Research 28:28-37
Författare: Karlsson, L, Bergsten, U., Ulvcrona, T., Elfving, B. 2013.
Kommentar: Even-aged stands
14) A decade of urban forestry in Europe. Forest Policy and Economics 5(2003):173-186
Författare: Konijnendijk, C.C. 2003.
Kommentar: Urban forestry
18) Productivity of Norway spruce compared to Scots pine in the interior of northern Sweden. Silva Fennica 46(2): 197–209
Författare: Nilsson, U., Elfving, B. & Karlsson, K. 2012.
Kommentar: Even-aged stands
19) Ch 1. Concepts of epidemiology of forest diseases, pp1-28. In: Infectious Forest Diseases (eds P. Gonthier and G. Nicolotti) (Available on Canvas)
Författare: Oliva, J., Boberg, J., Hopkins, and Stenlid, J. 2016.
Kommentar: Forest health
20) Forest Dynamics, Growth and Yield. Springer. Ch 1 pp.1-39, Ch 6 pp.181-222, Ch 9 pp 337-378, Ch 10. pp.381-422. and Ch 11 423-490
Författare: Pretzsch, H. 2009.
Kommentar: Stand growth modelling Available as e-book , at the library (3 samples) and as paperback or hard cover
21) Peatland Ecology and Forestry –a sound approach. Ch 8 Forests on Peatlands, p 135-206.
Författare: Päivänen, J. & Hånell, B. 2012.
Kommentar: Peatland forestry (Available at the library, 3 samples, at the course library, 1 sample 30 days and 1 ref sample. Copies will be available on Canvas.) (The book may also be available to buy from Björn Hånell or course adm).
22) Urban forestry in Sweden from a silvicultural perspective: a review. Landscape and Urban Planning 47(2000):1-18
Författare: Rydberg, D. & Falck, J. 2000.
Kommentar: Urban forestry
23) Spacing rectangularity effect on the growth of loblolly pine plantations. Canadian Journal of Forest Research 32, 1451–1459.
Författare: Sharma, M., Burkhart, H.E., Amateis, R.L., 2002.
Kommentar: Spacing effects
25) Effects of forest biomass harvesting on soil productivity in boreal and temperate forests — A review. Environmental Review 19, 278-309.
Författare: Thiffault, E., Hannam, K.D., Paré, D., Titus, B.D., Hazlett, P.W., Maynard, D.G., Brais, S.,2011
Kommentar: Forest fuel

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0230 Anmälningskod: SLU-10011 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogens ekologi och skötsel Studietakt: 100%