Ny sökning
SG0231

Uthålligt skogsbruk i södra Sverige

Focus is on forest management and forest ecology in managed stands. We investigate how sustainable development is, or can be, implemented in today’s forestry practice. The course gives you the tools to switch from traditional instrumental-guideline approaches to more flexible objective-driven management to respond to emerging needs and challenges in forestry. We cover plantation forestry as it is widely practiced today, and emerging forest management approaches like continuous cover, mixed-species stands and retention tree practices. Two weeks are spent outdoors, visiting forests and experimental stands in Halland and Småland.

New update!

All students will the week before the course receive e-mails for instructions on the first day and roll call. It seems to be difficult for students to register before the first day, and thereby get access to the Canvas course page. We will have the first day roll call on campus, in the building Silvicum, Sundsvägen 3, Alnarp. Time 09.00-12.30. During this time we have a roll call, information from the program study director and administration etc. This will be followed by a introduction to the course. All needed material will also be available later on the course web page. For those of you who can not participate in Alnarp, please e-mail me and I will send you a zoom link for the first day.

__________________

Welcome to the course for autumn 2021!

It is still too early to say how we might need to adapt to the pandemic during autumn 2021. We are following the directions and guidelines from the Swedish government and from our University. For now, we are planning to mix both campus based and online teaching. We have scheduled lectures in Alnarp on campus Tuesdays and Thursdays, and other days will be online.

Usually we have 2 weeks with forest excursions where we travel to Halland and Småland Monday-Friday. As for now, we have the recommendations not to travel during September. This means that we initially will have only day-trips to forests nearby Alnarp. But maybe it will be possible to do a 5-day trip in October. For students in risk groups or who for any reason connected to the pandemic need to study 100 % on distance, we will adapt the course syllabus individually. If any questions, please don´t hesitate to contact the course leader Emma Holmström.

You can read more about the course here: https://www.slu.se/en/departments/southern-swedish-forest-research-centre/education/courses/sustainable-forestry/

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2021-10-25 och 2021-11-15

Andra kursvärderingar för SG0231

Läsåret 2021/2022

Uthålligt skogsbruk i södra Sverige (SG0231-M1089) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Uthålligt skogsbruk i södra Sverige (SG0231-10020) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Uthålligt skogsbruk i södra Sverige (SG0231-10166) 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Uthålligt skogsbruk i södra Sverige (SG0231-10089) 2018-09-03 - 2018-11-05

SG0231 Uthålligt skogsbruk i södra Sverige, 15,0 Hp

Sustainable Forestry in Southern Sweden

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Biologi Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tentamen 5,00 1002
Uthålligt skogsbruk 10,00 1003

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper på grundnivå motsvarande 120 hp inklusive
- 60 hp skogsvetenskap eller
- 60 hp skogshushållning eller
- 60 hp biologi eller
- 60 hp miljövetenskap eller
- 60 hp landskapsarkitektur eller
- 60 hp lantbruksvetenskap eller
- 60 hp naturresurshushållning
samt
- Engelska 6

Mål

Kursen skall ge en översikt över teoretiskt och praktiskt viktiga faktorer för ett hållbart skogsbruk i södra Sverige. Skogsskötselmässiga frågor i det samtida skogsbruket kommer att analyseras på djupet och diskuteras i relation till hållbarhetsaspekter.
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- Analysera och presentera viktiga processer i skogsekosystem och deras samband med tillväxtrespons på träd- och beståndsnivå.
- Analysera skillnader i skogsbruk beroende på trädslag, skötseltradition, socio-ekonomiska förhållanden, samt sociala behov och prioriteringar.
- Diskutera och granska skötselåtgärder i relation till ekologiska och växtfysiologiska faktorer.
- Identifiera de viktigaste naturvärdena in den boreo-nemorala zonen i södra Skandinavien, analysera hur dessa värden påverkas av ett modernt skogsbruk, och hur en skadlig inverkan kan minimeras
- Läsa vetenskaplig litteratur och kommunicera bärande idéer, resultat och slutsatser.
- Hantera skogliga data och producera grundläggande statistik och illustrationer.

Innehåll

Det övergripande målet är att studenten skall erhålla en förståelse av varför det moderna skogsbruket bedrivs som det görs, i relation till skogsskötselforskningens resultat, naturvårdssträvanden, sociala behov och prioriteringar, den aktuella skogsteknologin och virkesmarknaden. Kursen består av två huvuddelar, skogsskötsel och skogsekologi.
Kursen startar med en modul där skogsproduktion och skötsel diskuteras utifrån växtfysiologiska processer och samband och där en fördjupad förståelse skall nås av hur produktionen kan skattas, beräknas och modelleras. Nästa modul fokuserar på hur skogsekosystem och skötselsystem kan utvärderas utifrån olika utgångspunkter såsom resiliens och ekonomi samt vad som skiljer skogliga system åt i termer av dynamik, succession och biodiversitet. I kursens tredje och huvudsakliga modul kommer föryngring, beståndsutveckling och produktion diskuteras utifrån flera perspektiv: trakthyggesbruk, kontinuitetsskog, blandskog, hantering av skaderisker samt skötsel med generell och förstärkt naturhänsyn.
Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, individuella uppgifter, grupparbeten, övningar och exkursioner. I alla moduler kommer statistisk databearbetning och analys att utföras men laborationerna kommer vara lärarhandledda och på introduktionsnivå. För såväl svenska som internationella studenter är kursen oftast den första på master-nivå och på engelska vilket innebär att visst fokus kommer ligga på att studenterna ska öva sin färdighet att redovisa på engelska såväl muntligt som skriftligt.
Representanter för skogsbruket i södra Sverige inbjuds för att delge sina tankar om viktiga förhållanden i skogsbruket och om framtida hot och möjligheter. Tack vare den internationella studentgruppen hålls hela tiden diskussioner om likheter och olikheter i skogsbruket mellan olika länder. I kursen ingår en obligatorisk studieresa till två försöksparker i södra Sverige.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs krävs godkända skriftlig examinationer samt deltagande i obligatoriska moment.

Av betygskriterierna framgår vad som krävs för olika betygsgrader och vilken prestation som bedöms.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Totalt spenderas nio dagar i fält inkluderande besök i försöksparkerna i Tönnersjöheden och Asa.

En student som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att få undervisning endast undan den period som hen blivit antagen till. En student som av särskilda skäl inte kan delta i obligatoriska kursmoment, har en möjlighet att återhämta dessa moment under en kurs som ges vid ett senare tillfälle. Mer information finns i bestämmelserna för utbildningen.

Mer information om kursens ämnen och lärande finns i en detaljerad studiehandledning som kan erhållas från kursledaren.
SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: SG0182, SH0132
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) _
Kommentar: All literature will be available on the Canvas course portal or as online literature through the SLU library service.
2) Growing plantation forestry
Författare: P.W. West
ISBN: 9783319018263
Kommentar: Selected chapters and sections
3) Managing Forest Ecosystems: The Challenge of Climate Change.
Författare: F. Bravo
ISBN: 1-281-49357-0
Kommentar: Chapter: A Mechanistic View of the Capacity of Forests to Cope with Climate Change
4) Statistics: An Introduction using R
Författare: R. Crawley
ISBN: 9781118941119 (ebook)
Kommentar: Selected sections in combination with R labs.
5) Rist, L., et al. (2014). "Applying resilience thinking to production ecosystems." Ecosphere 5(6).
6) Felton, A., et al. (2016). "How climate change adaptation and mitigation strategies can threaten or enhance the biodiversity of production forests: Insights from Sweden." Biological Conservation 194: 11-20.
7) Waring, R., J. Landsberg and S. Linder (2016). "Tamm Review: Insights gained from light use and leaf growth efficiency indices." Forest Ecology and Management 379: 232-242.
8) Bergh, J., S. Linder, T. Lundmark and B. Elfving (1999). "The effect of water and nutrient availability on the productivity of Norway spruce in northern and southern Sweden." Forest Ecology and Management 119(1-3): 51-62
9) Binkley, D., O. C. Campoe, M. Gspaltl and D. I. Forrester (2013). "Light absorption and use efficiency in forests: Why patterns differ for trees and stands." Forest Ecology and Management 288: 5-13.
10) Skovsgaard, J. P. and J. K. Vanclay (2008). "Forest site productivity: a review of the evolution of dendrometric concepts for even-aged stands." Forestry 81(1): 13-31.
11) Hennigar, C., A. Weiskittel, H. L. Allen and D. A. MacLean (2017). "Development and evaluation of a biomass increment based index for site productivity." Canadian Journal of Forest Research 47(3): 400-410.
12) Kelty, M. J. (1992). Compare productivity of monocultures and mixed-species stands. Dordrecht, Kluwer Academic Publ.
13) Pommerening, A. and S. T. Murphy (2004). "A review of the history, definitions and methods of continuous cover forestry with special attention to afforestation and restocking." Forestry: An International Journal of Forest Research 77(1): 27-44.
14) Lundqvist, L. (2017). "Tamm Review: Selection system reduces long-term volume growth in Fennoscandic uneven-aged Norway spruce forests." Forest Ecology and Management 391: 362-375.
15) Gustafsson, L., et al. (2020). "Retention as an integrated biodiversity conservation approach for continuous-cover forestry in Europe." Ambio 49(1): 85-97.
16) Kuuluvainen, T. (2009). "Forest Management and Biodiversity Conservation Based on Natural Ecosystem Dynamics in Northern Europe: The Complexity Challenge." Ambio 38(6): 309-315.
17) Gustafsson, L., J. Kouki and A. Sverdrup-Thygeson (2010). "Tree retention as a conservation measure in clear-cut forests of northern Europe: a review of ecological consequences." Scand J For Res 25.
18) Gustafsson, L., et al. (2020). "Research on retention forestry in Northern Europe." Ecological Processes 9(1).
19) Petersson, L., E. Holmström, M. Lindbladh and A. Felton (2019). "Tree species impact on understory vegetation: Vascular plant communities of Scots pine and Norway spruce managed stands in northern Europe." Forest Ecology and Management 448: 330-345.
20) Conservation biology for all
Författare: Sodhi et al
ISBN: 9780199554249
Kommentar: Chapter 2, 4 and 16
21) Forest management in Sweden. Current practice and historical background.
Författare: Swedish Forest Agency report 2020/4.
Kommentar: Introduction to Swedish forests and forestry

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Euroforester - masterprogram Jägmästarprogrammet Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Skogsvetenskap
Kurskod: SG0231 Anmälningskod: SLU-10089 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 100%